DOI: https://doi.org/10.20998/%x

МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Oleksandr Romanovs'kyj, Galyna Popova, Iryna Shtuchenko

Анотація


Зміст наукових підходів щодо характеристик мо­тиваційно-цільової сфери в аспекті успішності в професійній діяльності викладачів вищої школи. Наведено результати дослідження щодо життєвих та професійних цілей, провідних джерел професійної мотивації, спрямованості мотивації на досяг­нення у групах викладачів з різним ступенем успішності. Доведено, що для виклада­чів з високим ступенем успішності в порівнянні з викладачами з середнім ступенем ус­пішності більш важливі: цінність отримання задоволення від професійної діяльності, значущішим є прагнення до визнання суспільством, схильність брати на себе високі зобов'я­зання; більш узгоджена з цим ієрархія життєвих цілей.

 


Ключові слова


успішність в професійній діяльності викладачів вищої школи; мотиваційно-цільова сфера особистості; ієрархія життєвих цілей; спрямованість мотивації на досягнення; провідні джерела професійної мотивації

Повний текст:

PDF

Посилання


Абросимов, В. Н. (2001) Про­фессиональные качества преподавателя. Стандарты и мониторинг в образовании. С.61 – 64.

Белкин, А. С. (1991) Ситуация успеха. Как ее создать? М.: Просвеще­ние, 176с.

Бех, І. Д. (2008) Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах. Теорія і практика управління соціальними системами. №2. Х.: НТУ «ХПІ». С. 109–115.

Бокарева, Г.А. & Мойсеенко, С.С. (2004) Педагогическая подготовка преподавателей. Высшее образование в России. №7. С.154 – 155.

Дружилов, С. А. (2014) Смысл и ценности жизни и деятельности чело­века в структуре профессионализма. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 9 – 3. С. 149 – 152.

Ефремова, О. И. (1999) Психо­логия успешного поведения личности. Социальная психология личности в во­просах и ответах. М.: Гардарики, С. 321 – 325.

Зимняя, И. А. (1997) Педагоги­ческая психология. Ростов-на-Дону: Из­дательство «Феникс», 480с.

Зязюн, І. А. (2000) Інтелектуа­льно творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. К.: Віпол, 636 с.

Забелина, Е.В. & Яковлева, Ю.В., Овчинникова, М.В., Климова М.О. (2011) К вопросу о критериях успешности научно-педагогической. Компетентностный подход как фак­тор развития инновационного образо­вания в современных условиях: матери­алы Всерос. науч. конф., 30-31 марта 2011 г. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, С. 35 – 37.

Кузьмина, Н. В. & Реан, А.А. (1993) Профессионализм педагогиче­ской деятельности. СПб.: Фолиант, 54 с.

Маркова А. К. & Ма­тис, Т. А., Орлов, А. Б. (1990) Формиро­вание мотивации учения. М.: Просве­щение, 192 с.

Попова, Г.В. & Милорадова, Н.Э. (2012) Социально-психологическое сопровождение становления психолога-тренера в ВУЗе. Теорія і практика управління соціальними системами. № 4. Харків: НТУ «ХПІ».

Пряжников, Н. С. & Пряжни­кова, Е.Ю. (2005) Психология труда и человеческого достоинства: учеб. посо­бие для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 480 с.

Романовский, А. Г. & Михай­личенко, В.Е., Грень, Л.Н. (2012) Педа­гогика успеха: учеб. Х.: НТУ «ХПИ», 372 с.

Романовський, О. Г. & Гри­ньова, В. М., Резван, О. О. (2018) Мен­тальні карти як інноваційний спосіб ор­ганізації інформації в навчальному про­цесі вищої школи. Інформаційні техно­логії і засоби навчання (Information Technologies and Learning Tools). Том 64. № 2. С. 185 – 196.

Самоукина, Н. В. (1999) Пси­хология и педагогика профессиональ­ной деятельности. М.: Экмос, 352 с.

Скок, Г. Б. (1989) Совершен­ствование педагогического мастерства преподавателей вузов. М: НИИВШ, 44с.

Стернберг, Р. (2015) Интел­лект успеха. Попурри, 400 с.

Фокин, Ю. Г. (2000) Психо­диагностика высшей школы: психолого-дидактические основы преподавания. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 423с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ