DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВО

Alla Razumna

Анотація


В статті розглянуто педагогічні чинники формування професійної ідентичності медичного фахівця, що визначаються на трьох рівнях: організаційно-пе­дагогічному, технолого-методичному, психолого-педагогічному. Зазначено, що органі­заційно-педагогічні чинники охоплюють форми навчальної та позанавчальної підгото­вки, технолого-методичні – технології та підходи до навчання, що дозволяють здійс­нювати цілеспрямоване формування професійної ідентичності в умовах ЗВО, психо­лого-педагогічні чинники визначаються особливостями суб’єктивних характеристик студентів та викладачів, що впливають на процес і результат формування професій­ної ідентичності майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я. Окреслено умови ефек­тивного формування професійної ідентичності у майбутніх медичних фахівців  медич­ного ЗВО.


Ключові слова


професійна ідентичність майбутніх фахівців системи охорони здоров’я; формування професійної ідентичності; педагогічні чинники формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицький, А.А. (1991) Актив­ное обучение в высшей школе: кон­текстный подход. Москва: Высшая школа, 207 с.

Денисова, О.В. (2003) Становле­ние профессиональной идентичности студента-медика в образовательном процессе вуза: автореф. дисс…канд. психолог. наук: 19.00.07. Уфа, 23с.

Ермолаева, Е.П. (2001) Профес­сиональная идентичность и маргина­лизм: концепция и реальность (статья первая) Психологический журнал. Т. 22. № 4. С. 51 – 59.

Зеер, Э.Ф. (2006) Психология профессий. Москва: Академический проект; Фонд “Мир”, 336 c.

Зливков, В. (2006) Проблема особистісної та професійної самоіден­тифікації в сучасній психології. Соціа­льна психологія. № 5. С. 128 – 136.

Макагон, О.Е. (2007) Організа­ційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного се­редовища в загальноосвітньому навча­льному закладі: автореф. дис….канд.пед.наук: 13.00.01. Харків, 21 с.

Освітні технології: навчально-методичний посібник (2001) За заг. ред. О.М.Пєхоти. К.: А.С.К, 348 с.

Поліванова, О. Є. (2010) Особли­вості професійної ідентичності особис­тостей з різним стажем професійної дія­льності. Вісник Харківського національ­ного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Психологія. № 913, вип. 44. С. 141 – 143. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2010_913_44_37

Тихолаз, С.І. (2011) Педагогічні умови розвитку професійної спрямова­ності студентів вищих медичних навча­льних закладів: автореф. …канд. пед. наук: 13.00.04. Вінницький держ.гуманіт. ун-тет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 21 с.

Філоненко, М. М. (2013) Психо­логія особистісного становлення майбу­тнього лікаря. Київ: Центр учбов. л-ри, 240 с. [Електронний ресурс]. Режим до­ступу: http://pidruchniki.com/2015060965025/psihologiya/profesiyna_kompetentnist_mayb­utnogo_likarya

Шнейдер, Л.Б. (2004) Професси­ональная идентичность: теория, экспе­римент, тренинг. М.: Издательство Московского психолого-социального института, 600 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ