DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ НАУК

Olena Romanovska

Анотація


Стаття розглядає деякі сучасні підходи розробки ті подання інфор­мації в контексті підготовки майбутніх педагогів вищої школи


Ключові слова


асоціація; асоціативні методи навчання; магістри освітніх наук; інфографіка; інтелект-карти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Батечко, Н. Г. (2016) Теоре­тико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магіс­тратури: дис… доктора пед. наук: 13.00.04. К., 669 с.

Бьюзен, Т. & Бьюзен, Б. (2003) Супермышление. Мн.: Попурри.

Бьюзен, Т. & Бьюзен, Б. (2010) Интеллект-карты. Практическое руководство. Минск: Попурри, 368 с.

Радченко, І. (2010) Технології Concept mapping та Mind mapping у кон­тексті інформаційно-дидактичного се­редовища. Проблеми підготовки сучас­ного вчителя. №1. С. 90 – 98.

Романовський, О. Г. & Гри­ньова, В.М., Резван, О.О. (2018) Ментальні карти як інновацій­ний спосіб організації інформації в на­вчальному процесі вищої школи. Інфо­рмаційні технології і засоби на­вчання. Вип. 2 (64). С. 185 – 196.

Терещенко, Н. В. (2012) Інте­лект-карти – сучасні інноваційні соціа­льні технології навчання в системі освіти. Вчені записки: зб. наук. пр. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Вип. 14., ч.1. Київ: КНЕУ. С. 139 – 145.

Шаталов, В. Ф. (1987) Учить всех, учить каждого. Педагогический поиск. М.: Педагогика. С. 141 – 204.


Пристатейна бібліографія ГОСТ