DOI: https://doi.org/10.20998/%x

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Vladуslavа Shapovalovа

Анотація


У статті представлено результати теоретико-емпіричного дослідження психологічної культури викладачів вищих навчальних закладів. Розглянуті основні характеристики цього психологічного явища. Обґрунтовано значення психологічної культури у професійній діяльності викладачів ЗВО. У статті наводиться спосіб розвитку та формування рівня психологічної культури викладачів. Результати дослідження можуть представляти інтерес при розробці програм для підвищення кваліфікації викладачів.


Ключові слова


психологічна культура; професійний розвиток; саморозвиток; самовдосконалення; особистість викладача; професійна діяльність викладача; компетентність, підвищення кваліфікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Габдреев, Р.В. (2012) Система психоло­гической культуры: подходы и уровни. Психологическая культура че­ловека: теория и практика. Материалы Всерос­сийской научно-практической конфе­ренции с международным уча­стием. [«Мордовский государственный уни­верситет им. Н.П. Огарёва»]. Са­ранск: Историко-социологический ин­ститут, С. 15 – 18.

Колмогорова, Л. С. (2002) Диа­гностика психологической культуры школьни­ков: практ. пособие для шк. Психологов. М.: ВЛАДОС, 360 с.

Колмогорова, Л.С. (1999) Ста­новление психологической культуры школьника. Вопросы психологии. № 1. С.83–91.

Мотков, О.И. Психологическая куль­тура в мозаике личности. [Элек­тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_kultura_v_mozaike_lic­hnosti._avtor_stati_o.i._motkov

Мотков, О.И. (1999) Методика «Психо­логическая культура личности». Школьный психолог: прил. к газ. «Пер­воесент.». №15. С. 8-9.

Орлов, А. Б. Проблемы пере­стройки психолого-педагогической под­готовки учителя. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://psychlib.ru/mgppu/periodica/VP011988/vp881016.htm.http://www/kroupnov.ru/pubs/2005/01/09/10178/

Певзнер, Н. Ю. (2007) Психоло­гическая культура педагога и эффектив­ность профессиональной деятельности: авто­реф. дис. канд. психол. наук. Ка­зань, 24 с.

Пузикова, O. B. (2003) Психоло­гиче­ская культура как фактор самореа­лиза­ции личности (на примере личности учителя): автореф. дисс.,канд. психол. наук. СПб., Хабаровск, 210 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ