DOI: https://doi.org/10.20998/%x

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Svitlana Reznik

Анотація


Розглянуто систему освіти Стародавньої Греції, що передбачала початкову, сере­дню та вищу освіту, остання була представлена такими освітніми інститутами, як ефебії, софістичні, риторичні та філософські школи. З’ясовано, що викладацька майстерність була низькою для елементарної освіти, але на рівні вищої – активно розвивалася як викла­дацька практика, так і педагогічна теорія. Визначено, що зовнішніми чинниками розвитку освіти та викладацької майстерності у Старода­вній Греції є техніко-економічний прогрес та політична експансія, демократична фо­рма правління, уклад життя, який вимагав різ­носторонньої освіченості. Внутрішніми (норми та цінності): гомеровський епос як етичний ідеал, що «виховав Грецію», куль­тура закритого чоловічого клубу, пошире­ність особистісних свобод, агоністичний дух суспільства, культ успіху та слави, роз­виток раціонального мислення та науки, розпо­всюдженість переконання про цінність освіти, ідеал різносторонньо освіченої особи­стості.


Ключові слова


соціокультурні детермінанти; розвиток освіти; викладацька майстерність; Стародавня Греці; освіта у Стародавній Греції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бузескул, В. П. (2003) Исто­рия афинской демократии. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 480 с.

Вернан, Ж. П. (1988) Проис­хождение древнегреческой мысли. М.: Прогресс, 224 с.

Винничук, Л. (1988) Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 496 с.

Волкова, П. (2013) Мост че­рез бездну. М.: Зебра, 256 с.

Джуринский, А. Н. (2000) Ис­тория педагогики. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 432 с.

Дюрант, В. (1997) Жизнь Гре­ции. М.: КРОН-ПРЕСС, 704 с.

Зайцев, А. И. (2000) Культур­ный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. СПб.: Филологический фа­культет СПбГУ, 320 с.

Куле, К. (2004) СМИ в Древ­ней Греции: сочинения, речи, разыска­ния, путешествия. M.: Новое литератур­ное обозрение, 256 с.

Марру, А. И. (1998) История воспитания в античности (Греция). М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 427 с.

Нерсесянц, В. С. (1977) Со­крат. М.: Наука, 152 с.

Никитюк, Е. В. (1998) Про­цессы по обвинению в нечестии (асебии) в Афинах в последнюю чет­верть V в. до н.э. Античный мир: Про­блемы истории и культуры. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 117 – 138.

Петров, В. (2011) Всякий, да­ровитый или бездарный, должен учиться… Как воспитывали детей в Древней Греции. М.: Ломоносов, 240 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://history.wikireading.ru/356637

Рожанский, И. Д. (1980) Ан­тичная наука. М.: Наука, 198 с.

Скирбекк, Г. & Гилье, Н. (2000) История философии. М.: Гума­нит.издание ВЛАДОС, 800 с.

Суриков, И. Е. (2013) Пифа­гор. М.: Молодая гвардия, 269 с.

Tuplin, C. (2018). Xenophon, Isocrates and the Achaemenid empire: his­tory, pedagogy and the Persian solution to Greek problems. Trends іn Classics. 10(1). 13 – 55. doi: 10.1515/tc-2018-0002


Пристатейна бібліографія ГОСТ