DOI: https://doi.org/10.20998/%x

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Larysa Gren’, Yuri Panfilov, Sergei Karlyuk

Анотація


У статті розглянуто напрями використання дуальної форми навчання в системі вищої освіти Німеччини та з’ясовано можливість впровадження її елементів в освітній процес вищого закладу освіти Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», конкретизовано зміст та практичну спрямованість імплементації дуальної форми навчання в освітній процес вищого технічного закладу освіти.

Важливими перспективними напрямами щодо порушеної проблематики є впровадження елементів дуальної форми навчання в закладах професійно-технічної освіти І-ІІ рівнів акредитації.


Ключові слова


дуальна форма навчання; професійне навчання; вищий технічний заклад освіти; механізми державного управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року указ Президента України № 344/2013 від 25 черв. 2013 року. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/36322/ (дата звернення: 28.01.2018).

Концепція підготовки фахів­ців за дуальною формою здобуття освіти в Україні схвалено колегією М-ва освіти і науки України від 26 січ. 2018 р. Friedrich-Ebert-Stiftung: [офіц. сайт Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні]. Текст. дані. Київ, 2018. [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.uam.in.ua/upload/medialibrary/3fb/3fb2c5c519f60251581d83fc2c139b61.pdf.

Вем’ян, В. Г. & Тер-Ова­нес’ян, В.Г. (2015) Дуальна форма про­фесійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. Вип. 5. Рівне. С. 29 – 34.

Дражниця, С. А. & Драж­ниця, О.М. (2016) Дуальне навчання як інтерактивна форма організації навчаль­ного процесу. Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». Хмельниц. ін-т соц. технологій Ун-ту «Україна». № 12. Хмельницький. С. 17 – 20.

Мокін, Б. І. & Косарчук, О.М. (2017) Освоєння студентами вищих техні­чних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти. Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. № 2. С. 103 – 109.

Петренко, Л.М. (2010) Норма­тивно-правове забезпечення управління професійно-технічним навчальним закла­дом. Професійна освіта: проблеми і перс­пективи: збірник наукових праць. ІПТО АПН України; РВНЗ «КІПУ». Випуск 1. К.; Симферополь: КРП «Видавництво «Крим.навч.пед.держ.видав». С. 52 – 57.

Кухарчук, П.М. (2009) Держа­вно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. К. С. 23 с.

Сікорська, І. М. (2006) Удоско­налення державного управління вищою освітою в контексті європейської інтегра­ції: дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Донецький держ. ун-т управління. До­нецьк, 235 с.

Семенець-Орлова, І.А. (2018) Теоретичні засади управління освітніми змінами в Україні: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. 25.00.01 «Теорія та історія держ. упр.» Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ, 41 с.

Myron Tribus (1922) Quality Management in Education [microform]. Washington, D.C.: Distributed by ERICC learing house.

Frederick C. Lunenburg & Allan C.Ornstein (1991) Educational Admin­istration: Сoncepts and Practices Wadsworth Publishing Company.

Jašarević, F. & Kuka, E. (2016). Menadžment cjeloživotnogu čenjaine for­malnog obrazovanjau službi razvoja Bosnei Hercegovine. Obrazovanje zapoduzetništvo, 6 (1): 85 – 98 р.

An Yalun, Chenguang Du. The Development of Educational Administration System in China. International Education Studies. Vol. 12, No. 2 (2019). P. 25 – 35.

Грень, Л.М. (2018) Профе­сійно-технічна освіта як об’єкт державно-управлінського впливу. Державне будівни­цтво: електронне наукове фахове видання Харківського регіонального інституту державного управ­ління Національної академії державного управління при Президентові України. № 1. С. 1 – 12. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-1/doc/5/5_3.pdf

[Електронний ресурс] Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/vid-25-do-50-navchannya-na-robochomu-misci-robotodavec-ocinyuye-uchnya-ta-bere-uchast-u-vidbori-na-navchannya-uryad-zatv­erdiv-koncepciyu-dualnoyi-osviti

Концепції освітньої діяльності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на 2016-2025 роки (Затверджено Вченою радою 29 січня 2016 року). [Електронний ресурс] Режим доступу: http://public.kpi.kharkov.ua/wp-conten­t/uploads/2016/02/razvitie-proekt.pdf

(2016) Ціннісні орієнтації су­часної української молоді. Щорічна допо­відь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року). Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [ред­кол.: Жданов І.О., гол. ред. колег., Ярема О.Й., Бєляєва І.І. та ін.]. К., 200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ