DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ ОСВІТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Roman Gurevich, Liudmyla Brovchak, Iryna Kholkovska

Анотація


У статті розкривається зміст поняття «лідерство». Проаналізовано сучасні національні та зарубіжні підходи, які визначають лідерство. Порівняно про­цеси лідерства та управління. Запропоновано основні характеристики лідерських яко­стей майбутніх вихователів. Запропоновано компоненти в структурі лідерських якос­тей студентів вищих навчальних закладів: здатність до самоорганізації, здатність до організаційної діяльності, здатність організації міжособистісної співпраці. Визначено критерії зрілості лідерських якостей майбутніх вихователів: пізнавальна, оперативна, особистісна. Акцент робиться на тому, що навчальні заклади мають можливість фо­рмувати лідерські якості за допомогою участі студентів у роботі органів самовряду­вання. Запропоновано короткий опис експериментального підходу студентів, які бу­дуть майбутніми педагогами, лідерськими якостями за допомогою студентського са­моврядування. Розглянуто освітній потенціал «Молодої школи лідерів» (транслітера­ція «Школа молодого лідера») у формуванні лідерських якостей педагогічних студентів університету. Виявлено поетапний характер організації різноманітних форм позашкі­льної виховної діяльності студентів.


Ключові слова


лідерство; теорії лідерства; концепція лідерства; лідерські якості; студенти; студентське самоврядування; майбутні вчителі

Повний текст:

PDF

Посилання


Бровчак, Л.С. (2016) Формування організаторских здібностей маібутніх учителів. Наукові записки Вінницкого державного педагогічного універси­тету імені Михаіла Коцюбинского. Се­рія: Педагогіка і психологія. Зб. наук. прац. ТОВ «Нілан ЛТД». Вол. 46, пп. 49 – 53.

Гармаш, С. А. & Гашутіна, О.Е. (2009) Лідерскі якості особистості кері­вника як запорука успіху. Управління інноваційними проектами та об’єктами інтелектуальної власності. С. 37-44.

Емелианов, И.Н. (1971) Руководс­тво коллективом как проблема социаль­ной психологии. Москва: Московский государственный университет. С. 126

Ершов. А.А. (1991) Лидер и авто­ритет. С.102

Зорина. А.В. (2009) Педагогичес­кие условия формирования лидерских качеств у студентов вуза. Новхород. С. 25

Кричевский, Р.Л. (2007) Психоло­гія лідерства. Москва: Статус, С. 542

Леонтьев, А. Н. (1975) Деятель­ность. Сознание. Личность. Москва: Политиздат, С. 304

Мараговска, Н.В. (2009) Педагогі­чні умови формування лідерських якос­тей майбутніх вчителів у процесі на­вчання дисциплін гуманітарного циклу. Харків: Національний Педагогічний Універсіти ім. Г. Сковороди, С. 22

Платонов, К.К. (1986) Структура и развитие личности. Москва: Наука, С. 254

Степанов, О.М. (2006) Психологічна енциклопедія. Київ: Академви­дав.С. 424

Рожков, М.И. (1990) Теория и практика самоуправления в учебных коллективах . Москва. С. 144

Семечкин, Н.И. (2003) Социальная психология на рубеже веков. История, теория, исследования. Часть 2. Влади­восток: ФарЭстерн Университетский издательский дом. С. 233

Семченко, Н.О. (2015) Педагогі­чні умови формування лідерських якос­тей майбутніх вчителів у поза аудиторній діяльності. Харків. С.215

Уманскии, Л. (1994) Педагогиче­ские условия и средства стимулирова­ния лидерства в детских юношеских объединениях. Кострома: Националь­ный Технический Университет им. Н.А. Некрасов. С. 218

Ягоднікова, В.В. (2005) Форму­вання лідерських якостей старшокласни­ків в особистісної орієнтованому вихов­ному процесі загальноосвітньої школи. Одеса: Південноукраїнський Державний Педагогічний Університет ім. Ушинського. С. 190


Пристатейна бібліографія ГОСТ