DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.1.10

НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС СИСТЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Nataliia Yevtushenko

Анотація


У статті розглядаються категорії та поняття, що входять до наукового тезауруса системи вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів  Республіки Польща. Описано повний і систематизований перелік дефініцій для уточнення базового поняття «вчитель». Автором обґрунтовується актуальність деталізації тезауруса системи вдосконалення вчителів у науковому просторі Польщі – країни, що входить до Європейського Союзу – з метою використання її позитивного досвіду у процесі розбудови системи підвищення кваліфікації педагогів у післядипломній освіті України.


Ключові слова


учитель; учитель природничо-математичних предметів, система вдосконалення вчителів; підготовка вчителів

Повний текст:

PDF

Посилання


Василюк А. В., Танась М. Педагогічний словник-лексикон. Вид. 2-ге, уточ. й доповн. Ніжин : ПП Лисенко М. М. 2013. 224 с.

Кристопчук Т. Є. Педагогічна освіта в Республіці Польща : структура та зміст. Неперервна професійна освіта за кордоном. 2013. С. 127–134.

Новацька У. Організація педагогічних практик студентів математично-природничого відділу вищої педагогічної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України. К. 2002. 24 с.

Сітарська Б. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К. 2005. 30 с.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Проблеми непервної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, МОН. Маріупольський держ. Гуманітарний ун-т. К. : ЕКМО. 2010. 362 с.

Banach Cz. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Encyklopedia Pedagogiczna. red. W. Pomykało. Warszawa : Fundacja Innowacja.. 1993. 295 s.

Buczkowska-Gola M. Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie. Edukacja i dialog. 2000. № 6. S. 46-49.

Dybek H. Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kraków : Akademicka Oficyna Wydawnicza IMPULS. 2000. 204 s.

Kautz T. Przegląd systemu kształcenia nauczycieli w Polsce w latach 1945–2010. Zeszyty naukowe akademii marynarki wojennej. 2011. № 2 (185). S. 187-202.

Karta nauczyciela po zmianach z 6 grudnia 2007 r. Poznań : Оficynf Ekonomiczna Wydawnictwа. 2008. 52 s.

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 2014. 553 s.

Klim-Klimaszewska A. Formy doskonalenia nauczycieli. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. red. K. Śegnałka, B. Sitarska, A. Petrulyte. Siedlce : Akademia Podlaska. 2001. 153 s.

Komorniczak A. Znaczenie doskonalenia nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.edukacja.edux.pl/p-7445-znaczenie-doskonalenia-nauczycieli-w-ich.php.

Król A., Miszke Т. Model doskonalenia kadr szkół zawodowych w trzech krajach partnerskich [Model for the development of vocational schools in three partner countries]. Obrazovanie cherez vsju zhizn' : nepreryvnoe obrazovanie v interesah ustojchivogo razvitija. 2013. №1. S. 32–36.

Kupisiewicz Cz. Dydaktyka ogólna. Warszawa : Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT. 2000. 304 s.

Ministerstwo Edukacji Narodowej : o doskonaleniu nauczycieli [oprac. D. Obidniak, przy współpr. A. Pery]. Biblioteczka reformy, 4. Warszawa : MEN. 1999. 56 s.

Ochmański M. Teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli red. M. Ochmański Lublin : UMCS. 1991. 221 s.

Okon W. Nowy slownik pedagogiczny. Warszawa : Zak. 2001. 468 s.

Prokopiuk W. Samokształcenie nauczycieli w kontekście humanistycznego paradygmatu. Białystok : Totus. 1998. 238 s.

Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. W sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. nr 253 poz. 1521).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 30 października 2012 r. nr 0 poz. 1196).

Słownik języka polskiego : [Електронний ресурс]. PWN. Режим доступу : https://sjp.pwn.pl/sjp/nauczyciel;2487580.html.

Słownik języka polskiego : [Електронний ресурс]. SJP. Режим доступу : https://sjp.pl/nauczyciel.

Stopińska-Pająk A. Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. Warszawa : WSiP, 2006. 347 s.

Synonim.Net : [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://synonim.net/synonim/nauczyciel.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli : [Електронний ресурс]. WCDN. Wiedza ukierunkovana. Режим доступу : http://www.wcdn.wroc.pl/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ