DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.2.01

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Svetlana Reznik, Ludmila Djachenko

Анотація


Висвітлено розвиток педагогічної думки стосовно понять «компетенція» та «компетентність», які є ключовими в компетентнісному підході в професійній освіті; враховуючи результати наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених, з’ясовано сутність та наведено визначення поняття «науково-дослідницька компетентність майбутніх техніків-технологів легкої промисловості», визначено її структурні компоненти.


Ключові слова


компетенція; компетентність; науково-дослідницька компетентність; навчально-виховний процес; професійна компетентність; технік-технолог легкої промисловості

Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури

Архипова, М. В. (2009) Дослідницька компетентність майбутніх інженерів-педагогів. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 жовтня 2009 р. / Хмельниц. нац. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-тех. освіти. Хмельницький, С. 144-148.

Бусел, В. Т. (2003) Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000. К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1427 с.

Вихорева, О. О. (2008) Исследовательская деятельность старшеклассников в условиях дополнительного образования: монография. Челябинск : изд. центр Уральской академии, 188 с.

Вінник, М. О. (2016) Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх інженерів-програмістів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Х.: Херсонський державний університет. 239 с.

Головань, М. С. (2008) Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. № 3. С.23-30.

Головань, М. С., & Яценко, В. В. (2012) Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць. Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, Випуск VII. C.55–62.

Дяченко, Л. Б. (2016) Критерії та показники рівнів сформованості науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» : всеукр. наук. зб. Покровськ: «ДонНТУ», №1-2 (18-19). С. 59–65.

Євтух, М. Б., & Борисенко, Л. Л. (2012) Науково-практичні підходи до проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів. Духовність особистості. Вип. 5. С. 88-104.

Зимняя, И. А. (2003) Ключевые компетенции – новая парадигма результата. Высшее образование сегодня. № 5. С. 34–42.

Яременко, В. В., Сліпушко О. М. Новий тлумачний словник української мови К.:АКОНІТ, 2006. Том 1. 926 с.

Осипова, Н., Вінник, М., & Тарасич, Ю. (2014) Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів. Информационные технологии в образовании.. № 20. С. 150-159.

Пометун, О. І. (2004) Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики. К. : «К.І.С.», 2004. С. 15–25.

Резнік, С. М. (2010) Умови реалізації особистісно-орієнтованого підходу в професійній підготовці студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя. Вип. 8 (61). С. 50-56.

Романовский, А. Г. (2008) Формирование конкурентоспособного специалиста как стратегическая задача философии современного образования. Теорія і практика управління соціальними системами. № 3. С. 3-10.

Тагиров, В. К. (2010) Формирование научно-исследовательской компетентности студента в образовательном процессе военного вуза : дис. . канд. пед. наук : 13.00.01 / Оренбург, 204 с.

Хуторской, А. В. (2002) Ключевые компетенции как компонент личностно- ориентированной парадигмы образования. Ученик в общеобразовательной школе. М.:ИОСО РАО, С.135-157.

Farstad Halfdan.Quality education and competenciesfor life. UNESCO 47th International Conference on Education Quality education for all young people: Challenges, trends and priorities Geneva, 8-11 September 2004. URL: http://www. ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Organisation/Workshops/Background%20at3%20ENG.pdf

Paul Falla (2001) The Concise Oxford English - Russian Dictionary. Oxford: Oxford University Press,. 1007 p.

The European Qualifications Framework for Lifelong Learning Retrieved from: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.


Пристатейна бібліографія ГОСТ