DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.3.02

РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ludmila Djachenko

Анотація


В статі розглянуто сучасні підходи до формування науково-дослідницької компетентності студентської молоді, представлено форми і методи активізації науково-дослідницької діяльності студентів з природничих дисциплін. Акцентовано увагу на значущій ролі дисциплін науково-природничого напряму у формуванні досвіду науково-дослідницької діяльності. Науково-дослідницька робота з природничих дисциплін несе в собі великий потенціал, який спрямовано на удосконалення професійної підготовки сучасних фахівців та формування в них необхідних компетентностей.  


Ключові слова


науково-дослідницька компетентність, природничі науки, проект; науково-дослідницька робота; професійна підготовка фахівців

Повний текст:

PDF

Посилання


Карбованець, О., Куруц, Н., Голуб, Н., Майорош, А. (2008) Метод проектів – сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця та ін. Ужгород, Вип. 15. С. 80–83.

Фіцула, М.М. (2014) Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.]. 2 ге вид., доп. К.:Академвидав, 456 с.

Кучерявий, О. Г. (2012) Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування: монографія. К.: Вид. дім «Слово», 280 с.

Коберник, О. М. (2012) Проектна технологія : теорія, історія, практика : монографія. Умань : ПП Жовтий О.О. 161 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ