DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.3.09

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ У СТУДЕНТІВ

Andrew Cherkashin

Анотація


У статті вказується, зі зростанням рівня загострення боротьби на ринку праці за конкурентоздатного фахівця, професійна підготовленість якого дозволяє швидко адаптуватися до нових вимог сьогодення. Наводяться дані про особливості сформованості особистісної зрілості у студентів під час перебування  у вищому навчальному закладі. Основними домінуючими показниками особистісної зрілості у студентів-психологів визначені: самоприйняття, контактність, толерантність та креативність. На підставі проведених досліджень запропоновані психолого-педагогічні умови формування особистісної зрілості у студентів під час навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.


Ключові слова


особистість; студенти; особистісна зрілість; навчально-виховний процес; вищий навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова, К. А., Березина Т. Н (2001) Время личности и время жизни. СПб. : Алетейя, 304 с.

Абульханова-Славская, К. А. (1991) Стратегия жизни. М.: Мысль, 298 с.

Ананьев, Б. Г. (1980) Человек как предмет познания. Избранные психологические труды: в 2 т. Т.1. М.: Педагогика, С. 16–178.

Дідик, Н. М. (2014) Феномен особистісної зрілості в інтерпретації українських дослідників. Молодий вчений. № 1(03). С. 128–131.

Лукасевич, О. А. (2009) Особливості досягнення особистісної зрілості студентами вищого навчального закладу. Науковий часопис НПУ імені П.Драгоманова. Психологічні науки : зб. наук. праць. №21 (45). Серія №12. С. 115–121.

Маслоу, А. Х. (1999) Дальние пределы человеческой психики; перев. с англ. А.М. Татлыбаевой. СПб.: Евразия, 432 с.

Меднікова, Г. І. (2012) Особистісна зрілість: сутність та критерії. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. Вип. 43(2). С. 179–186.

Овсянецька, Л. П. (2001) До питання про психологічні критерії зрілої особистості. Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. Т. 1, ч. 2. С. 105–110.

Олпорт, Г. В. (1998) Личность в психологии. М.: КСП+;СПб.: Ювента, 345 с.

Потапчук, Л. В. (2001) Психологічні особливості становлення особистісної зрілості старшокласників : дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Луцьк, 205 с.

Романовский, А. Г. (2013) Формирование личности интеллигента как одна из задач высшей школы. Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. тр. : по матер. VII Междунар. науч. – практич. конференции, 20 декабря 2012 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. Х. : НТУ «ХПИ», С. 9–15.

Романовський, О. Г., Пономарьов, О. С., & Гура, Т. В. (2014) Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно–технічної еліти : монографія. Нац. техн. ун–т «Харк. політехн. ін–т». Х.: НТУ «ХПІ» : О. О. Савчук, 324 с.

Романовський, О. Г., Пономарьов, О. С., & Підбуцька, Н. В. (2013) Конфліктне спілкування в інженерній діяльності: навч. посіб. Х: НТУ «ХПІ», 292 с.

Підбуцька, Н. В. (2014) Особливості креативності майбутнього інженера як складової його професіоналізму. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець–Подільського нац. ун–ту ім. І. Огієнка, Ін–ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець–Подільський : Аксіома. Вип. 26. С. 468–477.

Підбуцька, Н. В. (2014) Оптимізм майбутнього інженера як умова його успішного особистісно–професійного розвитку. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець–Подільського нац. ун–ту ім. І. Огієнка, Ін–ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець–Подільський : Аксіома. Вип. 25. С. 379–392.

Підбуцька, Н. В. (2014) Особливості та структура особистісного потенціалу майбутніх інженерів. Вісник ХНПУ: зб. наук. пр. Сер. : Психологія. Х.: ХНПУ. Вип. 49. С. 107–116.

Семиченко, В. А. (2002) Психологія особистості. К.: Видавець Ешке О.М. 427 с.

Сухобская, Г.С. (2002) Понятие «зрелость социально-психологического развития человека» в контексте андрагогики. Новые знания. № 4. С. 17–20.

Черкашин, А. І. (2017) Професійна зрілість поліцейських: теоретичний аспект. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 37. Кам’янець Подільський: Аксіома, С. 438 – 450.

Черкашин, А. І. (2017) Дефініція особистісно–професійна зрілість у психологічних дослідженнях. Право і безпека. Х.: № 3, С. 157 – 161.

Штепа, О. С. (2004) Пропріум зрілої особистості. Практична психологія та соціальна робота. №2. С. 26–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ