DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Tetiana Hura

Анотація


У статті приділено увагу значущості викладання психолого-педагогічних дисциплін у студентів технічного та економічного профілю в умовах технічного ВНЗ. Наголошено на сучасних вимогах до конкурентоспроможного фахівця технічного університету. Визначено роль психолого-педагогічної компетенції у формуванні особистості студента технічного вищого навчального закладу. Висвітлено необхідність надання професійних знань у галузі психології та педагогіки майбутньому професійному інженеру, технологу та економісту, яка допоможе йому правильно сформувати команду в організації. Зазначено роль гуманістичної психології у впровадженні в навчально-виховний процес професійної підготовки особистісно орієнтованого підходу. Особливе значення присвячено інноваційним психолого-педагогічним вимогам до проведення лекцій, які сприяють формуванню психолого-педагогічної компетенції у студентів технічних університетів. Акцентовано увагу на принципах дидактики: науковості, зв’язку теорії з практикою, спрямованості навчання на реалізацію мети освіти, доступності, наочності. Приділено увагу поняттю “позитивне мислення”.


Ключові слова


професійна підготовка; лекційні форми проведення занять; технічний університет; психологічно-педагогічна компетенція; фахівець технічного профілю; гуманізація; гуманітаризація; конкурентоспроможність; принципи дидактики

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка [навчальний посіб.] / Н. Є. Мойсеюк. – 5-е вид., доп. і переробл. – К.: 2007. – 656 с.

 

2. Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М.Г. Гарунов. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.

 

3. Сергеєва Л.М. Управлінські навички молодшого спеціаліста: теорія та методика формування: монографія / Л. М. Сергеєва. – К.: 2001. – 202 с.

 

4. Скляр П. П. Гуманізація освіти у життєвих перспективах майбутніх інженерів: Монографія / П. П. Скляр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 288 с.

 

5. Сухомлинський В. А. Неотложные проблемы теории и практики / В. А. Сухомлинський // Народное образование. - № 10. – 1961. – С. 54-61.

 

6. Петрик О.І. Види навчальних занять у вузі: теоретичні основи та методики проведення: метод. матеріали / О.І. Петрик, Р. А. Арцишевський. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 40 с.

 

7. Романовський О.Г. Проблеми формування особистості лідера / О.Г. Романовський, В.М. Бабаєв, О.С. Пономарьов. – Харків: Майдан, 2000. – 193 с.

 

8. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г. Керівник – професіонал нової формації (Нові аспекти удосконалення вищої технічної освіти на сучасному етапі) // Вища освіта. - 2002. - № 1. – С. 34-39.

 

9. Товажнянський Л. Л. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ “ХПІ” та шляхи її реалізації: навч.–метод. посібн. / Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський , О.С. Пономарьов. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 416 с.

 

10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб: Питер, 1999. – С. 528-563.

 

11. Gordon T. Teacher effectiveness training.: N. Y.: Peter H. Wyden, 1974.

 

12. Rogers C. Freedom to learn for the 80's; Columbus, Ohio, 1983.