Про журнал

Галузь та проблематика

  • галузь знань «Освіта і педагогіка» за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки

Об’єкт наукових досліджень: системи освіти; освітні процеси у формальній, неформальній та інформальній освіті; узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) теорії, концепції освітніх, педагогічних наук, принципи їх використання, які забезпечують формування загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців;

2) теоретичні та емпіричні методи, методики та технології освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту, науково-дослідної, педагогічно-проектної та освітньо-інноваційної діяльності;

3) організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх спеціалістів;

4) психолого-педагогічні аспекти розвитку системи вищої освіти та її змісту

  • галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальностями: 053 Психологія

Об’єкт наукових досліджень: психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності;

2) концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки;

3) психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах;

4) міжособистісна комунікація та міжгрупова взаємодія

  • галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальностями: 281 Публічне управління та адміністрування

Об’єкт наукових досліджень: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному місцевому та  організаційному рівнях

2) управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності;

3) розвиток соціальних систем: публічне управління, менеджмент та адміністрування;

4) державна політика у забезпечені сталого розвитку соціально-економічної та суспільно-політичної підсистем суспільства

Процес рецензування

Процедура розгляду статей та їх рецензування

Кожна з статей яка надходить на адресу редакційної колегії журналу «Теорія і практика управління соціальними системами», незалежно від форми її подання (електронний варіант – завантаження через сайт журналу; паперовий варіант – надсилається поштою) проходить ретельний контроль якості та рецензування у декілька етапів.

Перший етап контролю координується відповідальним секретарем та передбачає перевірку відповідності поданих автором рукопису статті документів (відповідність рукопису статті формальним вимогам (структурування наукового матеріалу та йог обсяг; наявність анотації та її розширеного варіанту англійською мовою; якість опрацювання анотацій та списку використаних джерел, у тому числі і в форматі References; наявність супроводжувальних документів (заявка на публікацію; рецензії; засвідчений переклад розширеної анотації на англійську мову); перевірка дотримання автором принципів академічної доброчесності тощо). За умови відповідності рукопису наукової статті формальним вимогам, а також належним чином оформлених супроводжувальних документів до неї, відповідальний секретар звертається до головного редактора з питанням про призначення незалежних рецензентів для організації експертного оцінювання якості змісту рукопису наукової публікації.

Другий етап контролю координується головним редактором та адмініструється відповідальним секретарем. Головний редактор знайомиться зі змістом рукопису статті та керуючись консолідованою думкою членів редакційної колегії, приймає рішення про призначення двох незалежних експертів для перевірки якості змісту рукопису наукової статті. Кожен з експертів отримує від відповідального секретаря текст відповідної наукової статті, але без інформації про її автора (рецензент позбавлений можливості отримати інформацію про П.І.Б автора, його статус тощо).

Третій етап контролю проводиться призначеними головним редактором журналу рецензентами та адмініструється відповідальним секретарем. Кожен з рецензентів, незалежно один від одного, у встановлений головним редактором термін знайомиться зі змістом статті та опрацьовує відгук (рецензію) за такими основними напрямами:

- відповідність змісту статті тематичному спрямуванню наукового видання;

- відповідність назви статті її меті та змісту;

- відповідність анотації та ключових слів змісту статті;

- рівень якості опрацювання автором англомовної анотації;

- рівень обґрунтування автором обраної проблематики;

- наявність наукової новизни, а також рівень вирішення конкретного наукового завдання (розв’язання проблеми);

- обґрунтованість вибору автором рукопису статті методів наукового пізнання та якість їх використання;

- посилання автора рукопису статті на останні публікації (бажано щоб публікації на які посилається автор рукопису статті мали строк публікації не більше 5-ти років) ;

- наявність посилань на роботи тих вчених, результати наукових досліджень яких були оприлюднені у виданнях внесених до наукометричних базах даних Scopus та(або) Web of Science (кількість таких посилань повинна бути не меншою за 20% від загальної кількості джерел інформації);

- рівень аналізу автором рукопису статті існуючих у межах порушеної проблематики наукових знань результатів досліджень, а також якість авторських узагальнень;

- логіка та послідовність викладення автором рукопису статті методології дослідження та його результатів;

- значущість отриманих автором статті висновків та їх відповідність меті наукової публікації;

- теоретична цінність результатів авторського дослідження для розвитку наукової галузі;

- практична значущість статті;

- рівень самоцитування автором рукопису статті (бажано, щоб роботи автора у списку використаних джерел не перевищували 10% від загальної кількості джерел інформації);

- відповідність статті формальним вимогам які висуваються редакцією (структура, оформлення, обсяг, дотримання автором принципів академічної доброчесності тощо)

Опрацьований рецензентом відгук подається відповідальному секретарю та доводиться до відома головного редактора. У разі якщо відгуки рецензентів мають принципово різні за своїм змістом висновки, головний редактор має право призначити додаткову експертизу (залучити до процесу рецензування ще одного експерта) або самостійно прийняти рішення про можливість (неможливість) публікації рукопису статті у черговому номері журналу.

За результатами процедури рецензування автор рукопису статті отримує від відповідального секретаря журналу інформацію за одним з таких напрямів :

– рукопис поданої статті успішно пройшов процедуру рецензування та був затверджений редакційною колегією для включення до чергового номеру журналу;

– рукопис поданої статті пройшов процедуру рецензування за результатами якої незалежні експерти навели пропозиції автору щодо підвищення якості подання наукової інформації (відповідальний секретар конкретно вказує які саме напрями, на думку незалежних експертів, потребують на доопрацювання та вказує термін доопрацювання змісту рукопису статті);

– рукопис поданої статті пройшов процедуру рецензування за результатами якої незалежні експерти висловили думку про неможливість публікації поданого автором матеріалу.

За умови отримання автором рукопису статті рекомендацій від незалежних експертів щодо підвищення її якості, автор у визначений відповідальним секретарем термін усуває виявлені недоліки та направляє доопрацьований варіант рукопису статті для закінчення процедури рецензування.

Четвертий етап контролю проводиться технічним працівником редакційної колегії журнали під час формування оригінал-макету чергового номеру наукового видання (технічний етап перевірки передбачає виправлення окремих граматичних та стилістичних помилок автора).

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Цей журнал практикує та підтримує політику відкритого доступу відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI).

Open Access

Creative Commons License

 

Архів номерів
З архівом статей можна ознайомитись на сайті науково-технічної бібліотеки НТУ “ХПІ”.

 

Редакційна колегія

Координаційна рада

 

Політика засновників журналу

Політика засновників журналу щодо доступу до його змісту

Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» є рецензованим журналом з відкритим доступом для читачів (перегляд наукових публікацій та їх завантаження або друк не є обмеженим або таким що потребує виконання додаткових умов). Кожна зацікавлена особа має можливість вільно та на безоплатній основі переглянути зміст архіву журналу у будь-який час та без попередньої реєстрації. Редакційна колегія підтримує принцип вільного поширення наукової інформації та зацікавлена у її коректному використанні.

Історія журналу

Понад 15-ти річну історію видання науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія» набув авторитету та визнання не лише серед науковців Харківщини, а і інших областей України. З огляду на високу якість розміщених публікацій і їх наукову цінність та практичну значущість, журнал користується довірою дослідників та має заслужений авторитет серед представників наукової спільноти. Сьогодні науково-практичний журнал є одним з найбільш відомих видань, розміщення публікацій на сторінках якого дозволяє аспірантам, докторантам, науковцям та практикам не лише донести результати власних наукових досліджень до відома наукової громадськості України, а у тому числі і забезпечити позиціонування оприлюднених наукових статей у межах міжнародної наукометричної бази даних. Науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» дозволяє оперативно знайомити наукову спільноту з результатами досліджень аспірантів, молодих вчених, науковців, практиків та їх експериментів.

Щоквартального науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» був заснований у 2000 році. В 2001 році це видання було зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України «Теорія і практика управління соціальними системами» (свідоцтво про реєстрацію серія КВ, №5212 від 18.06.2001). З 2002 року видання внесено до «Переліку наукових фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських, педагогічних і психологічних наук. В 2013 році видання було включено до довідника періодичних видань бази даних «Ulrch`s Periodicals Directory» (New Jersey, USA). В 2015 році журнал було зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних РІНЦ (Росія). В 2016 році видання було оновлено у Списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки – педагогічні) (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»).