Теорія і практика управління соціальними системами

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Редакція журналу підтримує положення Берлінської декларації щодо відкритого доступу до наукових та гуманітарних публікацій https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

  • теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення актуальних питань психології, педагогіки та управління

Головна мета видання -видання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних питань педагогіки, психології та управління, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання

Основні завдання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами»:

-надання вченим (дослідникам) можливості оприлюднення оригінальних результатів наукових пошуків, а також організації та підтримання взаємодії між представниками наукової спільноти (обговорення наукової проблематики на сторінках журналу; формування творчих наукових колективів; обмін досвідом тощо);

- популяризація наукових поглядів вченого (дослідника) у науковому середовищі, а також створення умов для підвищення його авторитету серед представників наукової спільноти (забезпечення позиціонування наукових статей автора у провідних наукових бібліотеках України, а також їх розміщення на електронних науково-інформаційних та наукометричних ресурсах; сприяння підвищенню рівня цитування тощо);

- створення умов для підвищення професійної майстерності молодих вчених (дослідників) у презентації результатів власних наукових пошуків, а також підвищенні рівня їх якості (надання рецензентами авторам рукописів наукових статей рекомендацій щодо напрямів підвищення якості поданих до редакційної колегії матеріалів на етапі їх підготовки до друку; наукове забезпечення та підвищення якості системи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в частині отримання молодими вченими (дослідниками) досвіду підготовки, доопрацювання, подання та оприлюднення результатів наукових пошуків тощо);

- формування та підтримання інтересу представників наукової спільноти та практиків до проблематики психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також інформаційне забезпечення наукових пошуків у межах психолого-педагогічної та управлінської наукової думки (узагальнення, аналіз, синтез та прогнозування тенденцій розвитку наукової думки психологічного, педагогічного та управлінського спрямування; популяризація передового досвіду у вирішенні психолого-педагогічних та управлінських проблем тощо).

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: Ulrisch’s Periodicals Directory

Наукометрична база даних РІНЦ

"ICI Journals Master List" '(Copernicus index) з індексом 60.28

Publons is a part of Web of Science Group

Періодичність: 4 рази на рік.

Кількість статей на рік: 40.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_a_khpi@ukr.net


№ 4 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

СТРУКТУРА ТА СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ PDF
Dmytro Shutov 3-15
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ PDF
Tamara Poyasok, Olena Bespartochna 16-27
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Ludmila Djachenko 28-45

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЇХНІХ РОДИН PDF
Iryna Kovalova, Halyna Popova 46-55
ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА З ПСИХОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Irina Khavina, Nataliia Severyna 56-67

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ СПОРТСМЕНІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СПОРТИВНОЇ КАР'ЄРИ PDF
Artem Tinyakov, Timur Arabajhi 68-82
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Oleh Horodnychyi 83-97

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ДУМКИ СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО ЩОДО СИЛИ ПРОЯВУ ДЕТЕРМІНАНТ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ PDF
Svitlana Moroz, Stanislav Buka, Inta Buka, Volodymyr Moroz 97-114
CИСТЕМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ PDF
Yulia Demidova, Elena Tverytnykova, Iliash Nikolaie 115-129