Теорія і практика управління соціальними системами

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Редакція журналу підтримує положення Берлінської декларації щодо відкритого доступу до наукових та гуманітарних публікацій https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

  • теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Головна мета видання - сприяти розвитку філософської, педагогічної, і психологічної галузі знань, забезпечити можливість оприлюднення науково-педагогічними працівниками, а також іншими зацікавленими особами результатів власних наукових досліджень в рамках компетенції відповідної галузі знань (філософія, педагогіка, психологія), ознайомлення наукового товариства з актуальними напрямами розвитку наукової думки в рамках тематичної спрямованості наукового видання, а саме: теорія і практика управління соціальними системами; філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління; методологія досліджень і моделювання соціальних систем; філософія професійної освіти і підготовка керівників майбутнього; формування творчої особистості, еліти і лідерства; соціальне середовище як фактор управління; особистісний фактор в управлінській і педагогічній діяльності

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: Ulrisch’s Periodicals Directory

Періодичність: 4 рази на рік.

Кількість статей на рік: 40.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru


№ 1 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Oleksandr Romanovs'kyj, Galyna Popova, Iryna Shtuchenko
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВО PDF
Alla Razumna
ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ НАУК PDF
Olena Romanovska

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Vladуslavа Shapovalovа
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ PDF
Svitlana Reznik

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Larysa Gren’, Yuri Panfilov, Sergei Karlyuk
РЕФЛЕКСІЯ ПРОЦЕСУ АТЕСТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Oksana Rezvan

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ ОСВІТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Roman Gurevich, Liudmyla Brovchak, Iryna Kholkovska
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИШОЇ ОСВІТИ PDF
Andrey Cherkashyn
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Eugene Vorobieva