Теорія і практика управління соціальними системами

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Редакція журналу підтримує положення Берлінської декларації щодо відкритого доступу до наукових та гуманітарних публікацій https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

  • теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Головна мета видання - сприяти розвитку філософської, педагогічної, і психологічної галузі знань, забезпечити можливість оприлюднення науково-педагогічними працівниками, а також іншими зацікавленими особами результатів власних наукових досліджень в рамках компетенції відповідної галузі знань (філософія, педагогіка, психологія), ознайомлення наукового товариства з актуальними напрямами розвитку наукової думки в рамках тематичної спрямованості наукового видання, а саме: теорія і практика управління соціальними системами; філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління; методологія досліджень і моделювання соціальних систем; філософія професійної освіти і підготовка керівників майбутнього; формування творчої особистості, еліти і лідерства; соціальне середовище як фактор управління; особистісний фактор в управлінській і педагогічній діяльності

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: Ulrisch’s Periodicals Directory

Періодичність: 4 рази на рік.

Кількість статей на рік: 40.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru


№ 1 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Oleksandr Romanovs'kyj, Galyna Popova, Iryna Shtuchenko 3-15
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВО PDF
Alla Razumna 16-27
ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ НАУК PDF
Olena Romanovska 28-40

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Vladуslavа Shapovalovа 41-49
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ PDF
Svitlana Reznik 50-65

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Larysa Gren’, Yuri Panfilov, Sergei Karlyuk 66-79
РЕФЛЕКСІЯ ПРОЦЕСУ АТЕСТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Oksana Rezvan 80-88

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ ОСВІТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF (English)
Roman Gurevich, Liudmyla Brovchak, Iryna Kholkovska 89-101
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИШОЇ ОСВІТИ PDF
Andrey Cherkashyn 102-115
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Eugene Vorobieva 116-132