СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ»

Автор(и)

  • Tetyana Goncharenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

професійна підготовка, інженери-програмісти, професійна компетентність, профе-сійна діяльність, професійна готовність

Анотація

Розглядається сутність поняття «професійна підготовка». Аналізуються наукова література, щодо визначення професійної підготовки. За результатами аналізу розкривається сутність поняття «професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів».

Біографія автора

Tetyana Goncharenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доцент кафедри іноземних мов Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Посилання

Батышева С.Я. Энциклопедия профессионального образования. / под ред. С.Я. Батышева. - М.: АПО, 1998. – 1784 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.anovikov.ru/dict/epo.pdf, с. 1168-1169.

Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко – Д., 2014. – 416 с., с. 407.

Абдуллина А. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: для пед. спец. высш. учеб. заведений. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Абдуллина. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.

Алімасова Д.П. Дефініції з професійної підготовки фахівців з менеджменту готельного бізнесу до використання інформаційних технологій в сфері їхньої діяльності [Електронний ресурс] /Алімасова Д.П. // Матеріали XIII Міжнародної наукової інтернет-конференції „Соціум. Наука. Культура” 25-27 січня 2017 року. – Режим доступу: http://intkonf.org/alimasova-dp-definitsiyi-z-profesiynoyi-pidgotovki-fahivtsiv-z-menedzhmentu-gotelnogo-biznesu-do-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-v-sferi-yihnoyi-diyalnosti/.

Соколова І. В. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів: автореф. десерт. … докт.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/ Соколова І.В. – Київ, 2008. – 44 с.

Троцко Г. В. Професійно-педагогічна підготовка студентів до виховної роботи в школі / Г.В. Троцко. – Х.: ХДПУ, 1995. – 241 с.

Чернишова Є. Р. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». — К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. – 230 с.

Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону: автореф. десерт. … докт.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/ Якса Н.В. – К., 2009. – 46 с.

Боднар Л.В. Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням електронних засобів навчання: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/ Боднар Л.В. – Одеса, 2006. – 20 с.

Коваленко Ю.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/ Коваленко Ю.О. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

Романишин М.Я. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/ Романишин М.Я. – Житомир, 2009. – 20 с.

Свєтлорусова А.В. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/Свєтлорусова А.В. – К., 2009. – 20 с.

Сущенко Л.П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах : Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л.П. Сущенко / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 45 с.1

Чепка О.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу «педагогічний коледж – педагогічний університет: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/ Чепка О.В. – Черкаси, 2010. – 20 с.

Шанскова Т.І. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти: автореф. десерт. … докт.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/Шанскова Т.І. – Житомир, 2016. – 38 с.

Ярошко М.М. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактично-корекційної роботи з педагогічно занедбаними підлітками: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/Ярошко М.М. – Хмельницький, 2011. – 20 с.

Пуханова Л.С. Професійна підготовка майбутніх економістів у процесі навчання теорії ймовірностей і математичної статистики: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/Пуханова Л.С. – Вінниця, 2009. – 20 с., с. 9.

Наумчук В.І. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Наумчук В.І. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Білик В.В. Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів- педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки / Білик В.В. // десерт. на здобут. …. к.пед. н. спец. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти – Хмельницький, 2015. – 217 с.

Дєдов Є.Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до менеджменту в соціальній роботі: автореф. десерт. … канд.пед.н.: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Дєдов Є.Г. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ