КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Yurii Panfilov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Boris Furmanets Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

компетенції, компетентність, традиційний і компетентностний підхід у навчанні, риси процесу формування компетентністного підходу, проблеми компетентністного підходу

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми компетентністного підходу у вищій освіті. В статті розглянуті поняття компетенція, компетентність, відмінності традиційного і компетентністного підходів, сутнісні характеристики компетентностної моделі формування професійної компетентності, вимоги до методики навчання, досвід формування та проблеми реалізації компетентністного підходу.

Біографії авторів

Yurii Panfilov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат психологічних наук, доцент, начальник методичного відділу

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Boris Furmanets, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна,

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Посилання

Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной парадигме / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 7–13.

Бермус, А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании / А.Г. Бермус // Интернет-журнал «Эйдос». - 2005. - 10-12 сентября. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm/

Глузман О. В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості / О. В. Глузман // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 51–61.

Гукемухов, Е. А. Компетентностный подход в образовании / Е. А. Гукемухов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.itiprao.ru/index.php?option=com_content&view=article&rid=154:confrolcompetp odhoda&cati d=42

Дьяченко Б. Василь Сухомлинський у діалозі з компетентнісним підходом / Б. Дьяченко // Освіта на Луганщині. – 2008. – № 29. – С. 13–16.

Єрмаков І. Життєва компетентність особистості : від теорії до практики : наук.-метод. зб. / І. Єрмаков, Н. Софій. – Запоріжжя :Центріон, 2005. – 640 с.

Жук О. Л. Беларусь :компетентностный поход в педагогической подготовке студентов университета / О. Л. Жук // Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 99–105.

Зимняя, И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. - 2003. - № 5.

Иванов, Д. А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании / Д.А.Иванов // Завуч для администрации школ. - 2008. - № 1.

Комишан А. І. Хударковський К.І., Челпанов О.С. Діагностика освітньої діяльності студентів на основі рейтингового підходу: теорія, методологія, практика. Монографія. – Харків: Новий колегіум, 2011. – 297с.

Овчарук О. В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : Світовий досвід та українські перспективи – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Огнев’юк В. О. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : навч. посіб. / Л. Ващенко ; [уклад. Ю. І. Завалевський] ; за заг. ред. В. О. Огнев’юка. – К. :Ірпінь, 2004. – 177 с.

Лебедев, О. Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев // Школьные технологии. - 2004. - № 5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/Books/3/0389/3_0389-6.shtml#book_page_top

Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 13–26.

Локшина О. І. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн – членів Європейського Союзу / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1. – С. 131–142.

Мединцева И. П. Компетентностный подход в образовании [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012

Окуловський О. І. Компетенції і компетентнісний підхід в навчанні // Молодий вчений. - 2012. - №12. - С. 499-500.

Родигіна І. Компетентнісно спрямований педагогічний процес [Електронний ресурс] / І. Родигіна. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/theory/1963.

Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 34–52.

Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138–143.

Сорочан Т. М. Післядипломна педагогічна освіта : пошук сучасних моделей / Сорочан Т. М. // Управління освітою. – 2008. – № 16. – С. 6–10.

Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [Електронний ресурс] / Химинець В. – Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.

Хоружа Л. Л. Компетентнісний підхід в освіті: ретроспективний погляд на розвиток ідеї / Л. Л. Хоружа // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – № 7. – (Серія "Психологія. Педагогіка"). – 202 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ