DOI: https://doi.org/10.20998/%x

РЕФЛЕКСІЯ ПРОЦЕСУ АТЕСТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Oksana Rezvan

Анотація


У статті проаналізовано досвід проведення атестацій з вільного во­лодіння українською мовою для осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі на за­йняття посад державної служби, ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Представлено проце­дуру проведення атестаційних сесій. Визначено основні проблеми комунікативної ком­петентності (мовної та мовленнєвої компетенцій) осіб, що проходили атестацію у даному закладі. Сформульовано висновок про додаткові цільові можливості зазначе­ного заходу: визначення рівня загальної ерудиції та змісту особистісної громадянської позиції осіб, що атестуються; важливість для конкурентоздатності закладу вищої освіти забезпечення доброзичливого ставлення та справедливого оцінювання членами атестаційної комісії претендентів на державну службу, а також правильно організо­ваного адміністрування зазначеного процесу; високі ризики корупції у закладах, що ро­зташовані у регіонах з низьким рівнем конкуренції.

Ключові слова


атестація; державні службовці; комунікативна компетентність; конкурентоздатність; заклад вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu slu­zhbu». [Law of Ukraine "On Civil Service"]. Zakonodavstvo Ukrainy. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiiu provedennia ates­tatsii osib, scho pretenduiut' na vstup na derzhavnu sluzhbu schodo vil'noho volod­innia derzhavnoiu movoiu. [On the organi­zation of the certification of persons apply­ing for admission to the civil service for the free possession of the state language]. Za­konodavstvo Ukrainy. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2017-%D0%BF/stru [in Ukrainian]

Marusyk, T. Pidvodni kameni post­anovy Kabminu pro vil'ne volodinnia derzhavnoiu movoiu. [Underwater stones of the Cabinet of Ministers decree on the flu­ency of the state language]. Radio Svoboda 05.05.2017. Access mode: https://www.radiosvoboda.org/a/28469453.html [in Ukrainian]

Tymoschuk, V. P. & Shkolyk, A.M. (2007) Publichna sluzhba. Zarubizhnyj dosvid ta propozytsii dlia Ukrainy. [Public service. Foreign experience and offers for Ukraine]. Kyiv: Konus - Yu, 735 p. [in Ukrainian]

Grinyova, V. & Rezvan, O. (2016) Modernization of primary sсhool teachersʼ training from knowledge to competence ap­proach. Advanced Education. Issue 6, p.111 – 114.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про державну службу». Законодавство України [Елект­ронний ресурс]. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

2. Про організацію проведення атес­тації осіб, що претендують на вступ на державну службу щодо вільного воло­діння державною мовою. Законодавство України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2017-%D0%BF/stru 

3. Марусик, Т. Підводні камені пос­танови Кабміну про вільне володіння державною мовою. Радіо Свобода 05.05.2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://www.radiosvoboda.org/a/28469453.html

4. Тимощук, В. П.  & Школик, А.М. (2007) Публічна служба. Зарубіжний дос­від та пропозиції для України. Київ: Ко­нус - Ю, 735 с.

5. Grinyova, V. & Rezvan, O. (2016) Modernization of primary sсhool teachersʼ training from knowledge to competence ap­proach. Advanced Education. Issue 6, p.111 – 114.