DOI: https://doi.org/10.20998/%x

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИШОЇ ОСВІТИ

Andrey Cherkashyn

Анотація


Розглянуто концептуальні положення методологічного виміру у контексті виховання лідерів у закладах вищої освіти України. Визначено, що на цей час недостатньо розроблені теоретико-методологічні основи виховання лідерів у закладах вищої освіти України. Вказано, що під «методологією», у контексті виховання лідерів у закладах вищої освіти слід розуміти метод отримання наукового знання та вчення про систему принципів та методик ефективної педагогічної рефлексії, за допомогою яких у процесі теоретичного та емпіричного дослідження перевіряються достовірність і надійність вихідних теоретичних уявлень про формування та розвиток особистості майбутнього фахівця-лідера у закладах вищої освіти України.

Ключові слова


концептуальні положення; наукова дефініція; методологія; виховання; особистість; лідер; фахівець; заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури

Андрущенко, В. П. & Лутай, В.С. (2008) Філософія освіти. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України. К.: Юрінко Інтер. С.960 – 962.

Бандурка, А. М. & Бочарова, С.П., Землянская, Е.В. (2001) Юридическая психология: учебник. Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел. С. 9.

Варій, М. Й. (2009) Загальна психоло­гія: підр. для студ. вищ. навч. закл. 3-тє вид.. К.: Центр учбової літератури. С. 106 – 107.

Варій, М. Й. (2009) Загальна психоло­гія: підр. для студ. вищ. навч. закл. 3-тє вид. К.: Центр учбової літератури. С.109.

Волков, Б.С. & Волкова, Н.В., Губа­нова, А.В. (2006) Методология и методы психологического исследования: учеб­ное пособие для вузов. Научн. ред. Б.С. Волков. 5-е изд., испр. и доп. М.: Ака­демический проект; Трикста. С. 3.

Гончаренко, С. У. (2008) Методоло­гія. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України. головний ред. В.Г. Кре­мень. К.: Юрінко Інтер. С. 498 – 500.

Загвязинский, В.И. & Атаханов, Р.И. (2005) Методология и методы психо­лого-педагогического исследований: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Издатель­ский центр «Академия». С. 40.

Зязюн, І. А. (2008) Філософія педаго­гічної дії: монографія. Черкаси: Вид. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. С.41.

Калашнікова, С. А. (2011) Теоретико-методологічні засади професійної підго­товки управлінців-лідерів в умовах су­часних суспільних трансформацій: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.06. Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ: б. в., 462 с.

Костиря, І. В. & Гура, Т.В. (2017) Теоретичні основи формування лідерсь­кої майбутніх інженерів у вищих техні­чних навчальних закладах. Матеріали 11-ї міжнар. наук.-практ. конф. магіс­трантів та аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: у 3 ч. ч. 3. ред. Є. І. Сокол. Ха­рків: НТУ «ХПІ». C. 225.

Максименко, С.Д. (1998) Психологія в соціальній та педагогічній практиці : методологія, методи, програми, проце­дури: навчальний посібник для вищої школи. К.: Наукова думка. С.13.

Нестуля, О. О. & Нестуля, С.І. (2016) Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.): навч. посіб. Полтава : ПУЕТ, 277 с.

Образцов, П. И. (2004) Методы и методология психолого-педагогиче­ского исследования. СПб.: Питер. С. 20.

Папуча, М. В. (2008) Методологія психології. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України. головний ред. В.Г. Кремень. К.: Юрінко Інтер. С. 500.

Попковская, П.Я. (2002) Методоло­гия научных исследований: курс лек­ций. Мн.: ООО Информпресс. С. 11.

Про затвердження Концепції націо­нально-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Конце­пції національно-патріотичного вихо­вання дітей і молоді та методичних ре­комендацій щодо національно-патріо­тичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ Міністерс­тва освіти і науки України 16.06.2015 № 641 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15

Войтка, В.І. (1982) Психологічний словник. За ред. В.І. Войтка. Київ: Вища шк., 214 c.

Ріпко, І.В. (2015) Дослідження лі­дерських якостей у студентів технічних університетів: результати експерименту. Педагогіка формування творчої особи­стості у вищій і загальноосвітній школі, зб. наук. праць. Вип. 40 (93). За­поріжжя: Класичний приватний універ­ситет.

С. 481 – 487.

Романовський, О. Г. & Пономарьов, О.С. (2017) Парадоксальна природа ха­ризматичного лідерства. Теорія і прак­тика управління соціальними систе­мами. № 3. С. 5 – 16.

Патрик, І. П. & Бродовська, В.Й., Яблонко, В.Я. (2007) Тлумачний росій­сько-український словник психологіч­них термінів: словник. К.: ВД «Профе­сіонал». С.181.

Гончаренко, С.У. (1997) Українсь­кий педагогічний словник.

К., 375с.

Шинкарук, В.І. (2002) Філософський енциклопедичний словник. НАН Укра­їни, Ін-т філософії імені Г. С. Сково­роди. Редкол. В.І. Шинкарук (голова) та ін. Київ: Абрис. C. 301.

Константинов, Ф.В. (1964) Фило­софская энциклопедия: в 5т. т. 2. Ред. Ф.В. Константинов. М.: «Советская эн­циклопедия». С. 546.

Яковлев, Е. В. & Яковлева, Н.О. (2006) Педагогическая концепция: ме­тодологические аспекты построения. М.: Гуманит. Центр ВЛАДОС. С.68.

Черкашин, А. І. (2010) Концептуа­льні основи організації виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України. Концептуальні основи органі­зації виховної роботи у вищих навчаль­них закладах МВС України. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та про­фесійної підготовки: Зб. Наукових праць. Випуск 11. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. С. 168–176.

Bryman, A. (2007) Effective leadership in higher education: a literature review. Studies in Higher Education Vol. 32, No. 6, December, pp. 693–710.

Harman, K. (2002) Merging divergent campus cultures into coherent educational communities: Challenges for higher edu­cation leaders. Higher Education. Volume 44, Issue 1, pp 91–114.


Пристатейна бібліографія ГОСТ