DOI: https://doi.org/10.20998/%x

CИСТЕМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Yulia Demidova, Elena Tverytnykova, Iliash Nikolaie

Анотація


На основі залучення статистичних даних щорічних звітів політехнічних вишів України проведено аналіз започаткування та розвитку системи підготовки аспірантів у складі професійної освіти України впродовж ХХ ст. Висвітлено різні аспекти діяльності інституту аспірантури на тлі освітньої державної політики другої половини ХХ ст. та особливості розбудови аспірантури впродовж 1990–2000 рр. Акцентовано увагу на ролі професійного середовища вищої технічної школи в підготовці наукових кадрів. Досліджено чинники, що призвели до накопичення групи негативних рис у роботі аспірантури та атестації наукових кадрів. Визначено, що впродовж ХХ ст. аспірантура, як основна форма підготовки наукових кадрів постійно розвивалася й вдосконалювався, зокрема були запровадженні нові форми навчання: заочна, річна, цільова та залановано інститут здобувачів.

 


Ключові слова


аспірантура; підготовка кадрів вищої кваліфікації; професійна освіта; науковий потенціал; вищі навчальні заклади; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Nauchnye kadry SSSR: dinamika i struktura. [Scientific Staff of the USSR: Dynamics and Structure]. (1991) Pod. red. Kelle, V. Zh. Moskva: Mysl, 284 р. [in Russian].

Artemchuk, G. I. (2004) Visha shkola Ukrayini: realnist i tendenciyi rozvitku: monografiya [High school of Ukraine: reality and development trends: monograph]. Kiyiv: Lenvit, 176 p. [in Ukrainian]

Astahova, E. V. (2006) Kadrovyj korpus vysshej shkoly Ukrainy: metamorfozy razvitiya: monografiya. [Personnel Corps of the Higher School of Ukraine: Metamorphoses of Development: monograph]. Harkov, 187 p.

[in Ukrainian]

Vasilchuk, T. V. (2010) Pidgotovka naukovo-pedagogichnih kadriv vishoyi kvalifikaciyi v URSR 1940-h rr. [Training of scientific and pedagogical staff of higher qualification in the USSR in the 1940’s.] Naukovi praci istorichnogo fakultetu Zaporizkogo nacionalnogo universitetu. Zaporizhzhya: ZNU, Vypusk XXVIII. P. 253 – 257. [in Ukrainian]

Regejlo, І. YU. (2011) Tendencії rozvitku sistemi pіdgotovki naukovih і naukovo-pedagogіchnih kadrіv vishchoї kvalіfіkacії v Ukraїnі u 50-60 rr. HKH st. [Trends of development of the system of training of scientific and scientific-pedagogical personnel of higher qualification in Ukraine in 50-60 of the XX century] Naukovij chasopis Nacіnal’nogo pedagogіchnogo unіversitetu ім. M. P. Dragomanova. Vypusk 27. Kiїv: Vid-vo NPU. iм. M. P. Dragomanova. P. 254 – 262. [in Ukrainian]

Tverytnykova Elena (2017) Ukrainian research scientists the analysis, optimization and automation mode power systems second half of the twentieth century. Acta Baltica historiae et philosophiae scientiarum. Estonian Association for the History and Philosophy of Science. Tallinn: Tallinn University of Technology. Vol. 5. No. 2. P. 100–107.

Kolgatin, O. G. & Kolgatina, L. S. (2019). Informacijno-komunikacijni texnologiyi v osviti yak skladova pedagogichnoyi nauky` Ukrayiny` v galuzi teoriyi pedagogiky` v 90-x rokax XX storichchya. [Information and communication technologies in education as a component of pedagogical science of Ukraine in the field of theory of pedagogy in the 90s of the XX century]. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya. Tom 72. № 4. P. 41 – 54. [in Ukrainian] Tverytnykova Е.

Sadlak J. (2017). Ukrainian research scientists the analysis, optimization and automation mode power systems second half of the twentieth century. Acta Baltica historiae et philosophiae scientiarum. Estonian Association for the History and Philosophy of Science. Tallinn: Tallinn University of Technology. Vol. 5. No. 2. P. 100–107. Колгатін О.Г. Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects. Bucharest. 302 р.

Lobanova, L. S. (2007) Analіz suchasnoї sistemi pіdgotovki naukovih і naukovo-pedagogіchnih kadrіv vishchoї kvalіfіkacії v Ukraїnі [Analysis of the current system for the training of science and teaching staff in higher education in Ukraine]. Nauka ta naukoznavstvo, № 3. P. 55 – 62. [in Ukrainian]

Kovalenko, Ya. Yu. (2008) Pidgotovka naukovih kadriv vishoyi kvalifikaciyi cherez merezhu aspiranturi i doktoranturi v 1991–2000 rr. [Training of science and teaching staff through graduate and doctoral studies in 1991–2000 pp.]. Naukovi praci. Istorichni nauki. Vol. 83. Vypusk 70. P. 61–65. [in Ukrainian]

Tveritnikova, O. Ye. (2017) Elektrotehnichna galuz Ukrayini drugoyi polovini HH st.: napryami rozvitku i zdobutki: monografiya. [Electrotechnical branch of Ukraine of the second half of the twentieth century: directions of development and achievements: monograph]. V. M. Sklyar (Ed). Harkiv: TOV «Tim Pablish Grup». 500 p. [in Ukrainian]

O merah po uluchsheniyu podgotovki nauchnyh i nauchno-pedagogicheskih kadrov Postanovlenie CK KPSS i SM SSSR 1961 g. [Decree of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR of 1961 On measures to improve the training of scientific and scientific-pedagogical personnel]. Access mode: http://www.economics. kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15867.htm (data zvernennya: 28.06.2016). [in Russian].

O vvedenii v dejstvie novogo Polozheniya ob aspiranture pri vysshih uchebnyh zavedeniyah i nauchno-issledovatelskih uchrezhdeniyah: prikaz Ministerstva vysshego obrazovaniya SSSR. 25 noyabrya 1950 g. № 2074. [On the enactment of the new Regulation on graduate school at higher educational institutions and research institutions: order of the Ministry of Higher Education of the USSR. November 25, 1950 No. 2074]. (1950). Byulleten Ministerstva vysshego obrazovaniya SSSR, 12. P. 2 – 6. [ in Russian]

Lebin, B. D. (1966) Podbor, podgotovka i attestaciya nauchnyh kadrov v SSSR. Voprosy istorii i pravovogo regulirovaniya. D. A. Kerimov. (Ed). Moskva, Leningrad: Nauka. 288 p. [in Russian].

Pisarenko, G. S. (1980) Pro deyaki problemi pidgotovki naukovih kadriv. [About problems and training of science staff] Visnik Akademiyi nauk Ukrayinskoyi RSR. Kiyiv: vid-vo An URSR. Vypusk 11. P. 99 – 105. [in Ukrainian]

Pozhivіlova, O. V. (2006) Rozvitok sistem pіdgotovki naukovih і naukovo-pedagogіchnih kadrіv vishchoї kvalіfіkacії v єvropejs’komu regіonі ta Ukraїnі (1990-2005 rr.) [The development of science and teacher training systems in higher education in the European region of Ukraine (1990-2005)]: Candidate`s thesis. Kiїv. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Nauchnye kadry SSSR: dinamika i struktura. [Scientific Staff of the USSR: Dynamics and Structure]. (1991) Pod. red. Kelle, V. Zh. Moskva: Mysl, 284 р. [in Russian].

2. Artemchuk, G. I. (2004) Visha shkola Ukrayini: realnist i tendenciyi rozvitku: monografiya [High school of Ukraine: reality and development trends: monograph]. Kiyiv: Lenvit, 176 p. [in Ukrainian]

3. Astahova, E. V. (2006) Kadrovyj korpus vysshej shkoly Ukrainy: metamorfozy razvitiya: monografiya. [Personnel Corps of the Higher School of Ukraine: Metamorphoses of Development: monograph]. Harkov, 187 p.
[in Ukrainian]

4. Vasilchuk, T. V. (2010) Pidgotovka naukovo-pedagogichnih kadriv vishoyi kvalifikaciyi v URSR 1940-h rr. [Training of scientific and pedagogical staff of higher qualification in the USSR in the 1940’s.] Naukovi praci istorichnogo fakultetu Zaporizkogo nacionalnogo universitetu. Zaporizhzhya: ZNU, Vypusk XXVIII. P. 253 – 257. [in Ukrainian]

5. Regejlo, І. YU. (2011) Tendencії rozvitku sistemi pіdgotovki naukovih і naukovo-pedagogіchnih kadrіv vishchoї kvalіfіkacії v Ukraїnі u 50-60 rr. HKH st. [Trends of development of the system of training of scientific and scientific-pedagogical personnel of higher qualification in Ukraine in 50-60 of the XX century] Naukovij chasopis Nacіnal’nogo pedagogіchnogo unіversitetu ім. M. P. Dragomanova. Vypusk 27. Kiїv: Vid-vo NPU. iм. M. P. Dragomanova. P. 254 – 262. [in Ukrainian]

6. Tverytnykova Elena (2017) Ukrainian research scientists the analysis, optimization and automation mode power systems second half of the twentieth century. Acta Baltica historiae et philosophiae scientiarum. Estonian Association for the History and Philosophy of Science. Tallinn: Tallinn University of Technology. Vol. 5. No. 2. P. 100–107.

7. Kolgatin, O. G. & Kolgatina, L. S. (2019). Informacijno-komunikacijni texnologiyi v osviti yak skladova pedagogichnoyi nauky` Ukrayiny` v galuzi teoriyi pedagogiky` v 90-x rokax XX storichchya. [Information and communication technologies in education as a component of pedagogical science of Ukraine in the field of theory of pedagogy in the 90s of the XX century]. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya. Tom 72. № 4. P. 41 – 54. [in Ukrainian] Tverytnykova E 

8. Sadlak J. (2017). Ukrainian research scientists the analysis, optimization and automation mode power systems second half of the twentieth century. Acta Baltica historiae et philosophiae scientiarum. Estonian Association for the History and Philosophy of Science. Tallinn: Tallinn University of Technology. Vol. 5. No. 2. P. 100–107.Колгатін О.Г. Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects. Bucharest. 302 р.

9. Lobanova, L. S. (2007) Analіz suchasnoї sistemi pіdgotovki naukovih і naukovo-pedagogіchnih kadrіv vishchoї kvalіfіkacії v Ukraїnі [Analysis of the current system for the training of science and teaching staff in higher education in Ukraine]. Nauka ta naukoznavstvo, № 3. P. 55 – 62. [in Ukrainian]

10. Kovalenko, Ya. Yu. (2008) Pidgotovka naukovih kadriv vishoyi kvalifikaciyi cherez merezhu aspiranturi i doktoranturi v 1991–2000 rr. [Training of science and teaching staff through graduate and doctoral studies in 1991–2000 pp.]. Naukovi praci. Istorichni nauki. Vol. 83. Vypusk 70. P. 61–65. [in Ukrainian]

11. Tveritnikova, O. Ye. (2017) Elektrotehnichna galuz Ukrayini drugoyi polovini HH st.: napryami rozvitku i zdobutki: monografiya. [Electrotechnical branch of Ukraine of the second half of the twentieth century: directions of development and achievements: monograph]. V. M. Sklyar (Ed). Harkiv: TOV «Tim Pablish Grup». 500 p. [in Ukrainian]

12. O merah po uluchsheniyu podgotovki nauchnyh i nauchno-pedagogicheskih kadrov Postanovlenie CK KPSS i SM SSSR 1961 g. [Decree of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR of 1961 On measures to improve the training of scientific and scientific-pedagogical personnel]. Access mode: http://www.economics. kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15867.htm (data zvernennya: 28.06.2016). [in Russian].

13. O vvedenii v dejstvie novogo Polozheniya ob aspiranture pri vysshih uchebnyh zavedeniyah i nauchno-issledovatelskih uchrezhdeniyah: prikaz Ministerstva vysshego obrazovaniya SSSR. 25 noyabrya 1950 g. № 2074. [On the enactment of the new Regulation on graduate school at higher educational institutions and research institutions: order of the Ministry of Higher Education of the USSR. November 25, 1950 No. 2074]. (1950). Byulleten Ministerstva vysshego obrazovaniya SSSR, 12. P. 2 – 6. [ in Russian]

14. Lebin, B. D. (1966) Podbor, podgotovka i attestaciya nauchnyh kadrov v SSSR. Voprosy istorii i pravovogo regulirovaniya. D. A. Kerimov. (Ed).  Moskva, Leningrad: Nauka. 288 p. [in Russian].

15. Pisarenko, G. S. (1980) Pro deyaki problemi pidgotovki naukovih kadriv. [About problems and training of science staff] Visnik Akademiyi nauk Ukrayinskoyi RSR. Kiyiv: vid-vo An URSR. Vypusk 11. P. 99 – 105. [in Ukrainian]

16. Pozhivіlova, O. V. (2006) Rozvitok sistem pіdgotovki naukovih і naukovo-pedagogіchnih kadrіv vishchoї kvalіfіkacії v єvropejs’komu regіonі ta Ukraїnі (1990-2005 rr.) [The development of science and teacher training systems in higher education in the European region of Ukraine (1990-2005)]: Candidate`s thesis. Kiїv. [in Ukrainian]