DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Oleh Horodnychyi

Анотація


У статті досліджено проблематику професійного становлення особистості у закладі вищої освіти, зокрема, розкрито особливості професіоналізації майбутніх викладачів вищої школи у процесі навчання. Було виявлено, що умовою змістовного професійного зростання особистості майбутнього викладача є розвиток деяких професійно необхідних якостей ― відповідальності, спрямованості на діяльність та компетентності. Було визначено, що професійний розвиток особистості тісно пов’язаний із проблемою її ставлення до професії та зростання у професійній діяльності, а професіоналізм особистості виступає як сукупність психофізіологічних, психічних та особистісних змін, які відбуваються у процесі набуття знань задля успішного вирішення складних професійних питань. Було з’ясовано, що процес професійного становлення передбачає розвиток студентів та магістрантів як суб’єктів освітньої та подальшої професійної діяльності, їх здатності до організації власних професійних та особистісно важливих дій.

 


Ключові слова


професійне становлення; професіоналізація; професійний розвиток особистості; майбутні викладачі; заклад вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksieieva, T. V. (2014) Profesiine stanovlennia maibutnoho fakhivtsia: vidpovidalnist ta chasova perspektyva [Profes­sional formation of the future specialist: respon­sibility and time perspective]. Fundamentalnyie i prikladnyie issledovaniya v praktikah veduschih nauchnyih shkol. № 4.Access mode: https://issuu.com/fundamentalandappliedresearchesinpr/docs [in Russian]

Varii, M. I. (2016) Kryzy osobystosti v suchasnomu suspilstvi [Crises of the personality in modern society]. Psykholohiia osobystosti: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. P. 503 – 523. [in Ukrainian]

Gluzman, A. V. (2001) Universitetskoe pedagogicheskoe obrazovanie: osnovnye polozheniya kontseptsii [University pedagogical education: the main points of the conception]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Seriia “Pedahohika i psykholohiia”. № 3 (1). P. 9 – 14 [in Russian]

Hrynko, V. O. (2019) Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii dlia formuvannia u maibutnikh uchyteliv umin XXI stolittia [The use of digital technologies for the formation of skills of the 21st century of future teachers]. Molod i rynok. № 5 (172). Access mode: http://mir.dspu.

edu.ua/article/view/171023 [in Ukrainian]

Derkach, A. A. (2016) Professionalnaya subektnost kak psihologo-akmeologicheskiy fenomen [Professional subjec­tivity as a psycho-acmeological phenomenon]. Acmeology. № 1. (57) P.8 – 13 [in Russian]

Endeberia, I. V. & Novik, I. I. (2017) Metodolohichnyi analiz problemy profesiinoho stanovlennia maibutnikh praktychnykh psykholohiv [Methodological analysis of the problem of professional formation of future practical psychologists]. Molodyi vchenyi. № 10.1 (50.1) P. 69 – 72 [in Ukrainian]

Zeer, E. F. & Symanyuk, E. E. (1997) Krizisy professionalnogo stanovleniya lichnosti [Crises of the professional formation of the per­sonality]. Psihologicheskiy zhurnal. № 6. P. 35 – 44 [in Russian]

Zeer, E. F. (2019) Psihologiya professionalnogo obrazovaniya: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata [Psychology of professional education: a textbook for academic bachelor studies]. Moscow: Izdatelstvo Yurayt [in Russian]

Ziaziun, I. A. (2001) Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky pedahoha [Peculiarities of professional training of pedagogue]. Pedahohichna hazeta. № 2. P. 5 [in Ukrainian]

Klimov, E. A. (2010) Psihologiya professionalnogo samoopredeleniya [Psychology of professional self-determination]. Moscow: Academia, 304 p. [in Russian]

Kondakov, I. M. & Suharev, A. V. (1989) Metodologicheskie osnovaniya zarubezhnyih teoriy professionalnogo razvitiya [Methodological background of foreign theories of professional development]. Voprosy psihologii. № 1. P. 158 – 164 [in Russian]

Kondrashova, L. V. (2014) Kontseptualnyie osnovaniya optimizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya v usloviyah sovremennogo universiteta [Conceptual bases of optimization of pedagogical education in the conditions of the modern university]. Naukovi zapysky. Seriya: Pedahohichni nauky. № 132. P. 3 – 5. [in Russian]

Kudryavtsev, T. V. (1985) Psihologiya professionalnogo obucheniya i vospitaniya [Psychology of professional training and education]. Moscow: Moskovskiy energeticheskiy institute, 108 p. [in Russian]

Markova, A. K. (1996) Psihologiya professionalizma [Psychology of professional­ism]. Moscow: Znanie, 308 p. [in Russian]

Martyniuk, I.A. & Pekareva, V.V. (2018) Profesiine stanovlennia osobystosti sotsialnoho pedahoha [The professional for­mation of the personality of a social pedagogue]. Humanitarnyj korpus: zbirnyk naukovykh statej z aktual'nykh problem filosofii, kul'turolohii, psykholohii, pedahohiky ta istorii. Vypusk 21. Vinnytsia: TOV “TVORY”. P. 63 – 64. [in Ukrainian]

Mitina, L. M. (2014) Psihologiya lichnostno-professionalnogo razvitiya subektov obrazovaniya [Psychology of personal and pro­fessional development of subjects of education]. Moscow; Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 376 p. [in Russian]

Panova, N.V. (2012) Professionalnoe razvitie lichnosti pedagoga [Professional devel­opment of the teacher’s personality][in Russian]

Pidbutska, N. (2017) Psykholohichni aspekty stanovlennia profesionalizmu maibutnoho fakhivtsia: model ta struktura [Psy­chological aspects of professionalism formation of a future specialist: model and structure]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. № 4. P. 41 – 51 [in Ukrainian]

Povarenkov, Yu. P. (2014) Psihologicheskoe soderzhanie professionalnogo samoopredeleniya lichnosti: sistemogenetiche-skiy podhod [Psychological content of professional self-determination of personality: systemogenetic approach]. Yaroslavskiy pedago-gicheskiy vestnik.№ 2(2).P.211–217.[in Russian]

Profesiina pedahohichna osvita: stan­ovlennia i rozvytok pedahohichnoho znannia (2014) [Professional pedagogical education: formation and development of pedagogical knowledge]. Za red. prof. Dubaseniuk, O. A. Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka, 443 p. [in Ukrainian]

Rezvan, O. O. (2014) Metodolohichni pidkhody do formuvannia profesiino-refleksyvnoi pozytsii studentiv tekhnichnoho VNZ [Methodological approaches to the formation of the professionally-reflexive position of students of technical higher education institution]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zbirnyk naukovykh prats. № 37. K.; Vinnytsia: TOV firma “Planer”. P. 467 – 472 [in Ukrainian]

Rezvan, O. O. (2016) Teoretyko-metodychni zasady formuvannia profesiino-refleksyvnoi pozytsii maibutnikh fakhivtsiv avtomobilno-dorozhnoi haluzi [Theoretical and methodical bases of the formation of the profes­sionally-reflective position of the future special­ists of motor transport industry]: avtoref. dys. … d-ra ped. nauk:. Kharkiv: [B.v.], 40 p. [in Ukrainian]

Rezvan, O. O. (2014) Formuvannia profesiino-refleksyvnoi pozytsii maibutnikh fakhivtsiv avtomobilno-dorozhnoi haluzi [For­mation of professionally reflexive position of future specialists of the motor transport indus­try]. Kharkiv: Vydavnytsvo “Tochka”, 400 p. [in Ukrainian]

Semichenko, V. A. (1997) Puti povyisheniya effektivnosti izucheniya psihologii [Ways to improve the effectiveness of psychol­ogy learning]. Kyiv: Magistr-S. P. 4 – 5, 112 – 116. [in Russian]

Fitsula, M. M. (2014) Pedahohika vushchoi shkoly [Pedagogy of higher education]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian]

Chepelieva, N. V. & Poviakel, N. I. (1998) Teoretychne obgruntuvannia modeli osobystosti praktychnoho psykholoha [Theoreti­cal substantiation of the model of practical psy­chologist personality]. Psykholohiia: Zbirnyk naukovykh prats. № 3. P. 35 – 41. [in Ukrainian]

Shcherban, T. & Shcherban, H. (2017) Osoblyvosti formuvannia profesiinoi svidomosti fakhivtsiv [Peculiarities of formation of professional consciousness of specialists]. Humanitarnyi prostir nauky: dosvid ta perspektyvy. № 12. P. 90 – 94 [in Ukrainian]

Yakymchuk, B. A. (2014) Hotovnist maibutnikh praktychnykh psykholohiv do profesiinoi diialnosti v zakladakh osvity [The readiness of future practical psychologists to practical activity in educational institutions]. Naukovyi visnyk khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Psykholohichni nauky”. Tom 1. № 2. P. 280 – 284 [in Ukrainian]

Arnet-Clark, I., Smeets-Cowan, R. & Kühnis, J. (2015) Competences in Teacher Educ­ation at Schwyz University of Teacher Education (HHSZ), and the Swiss Education Policy. Pädagogische Hochschule Schwyz. Р. 88 – 100.

Grinyova, V. & Rezvan O. (2016) Modernization of primary school teachers’ training: from knowledge to competence ap­proach. Advanced education: collection of scien­tific papers. Вип. 6. Р. 111 – 114.

Wood, M. & Su, F. (2017) What makes an excellent lecturer? Academics’ per­spectives on the discourse of ‘teaching excel­lence’ in higher education. Teaching in Higher Education. Vol. 22. No. 4. P. 451 – 466.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексєєва, Т. В. (2014) Професійне становлення майбутнього фахівця: відповіда­льність та часова перспектива. Фундамен­тальные и прикладные исследования в прак­тиках ведущих научных школ. № 4. [Елект­ронний ресурс]. Режим доступу: 
https://issuu.com/fundamentalandappliedr­esearchesinpr/docs.

2. Варій, М. Й. (2016) Кризи особистості в сучасному суспільстві. Психологія особистості: навч. посіб. М-во освіти і науки України. К.: Центр учбової літератури. С. 503 – 523.

3. Глузман, А. В. (2001) Университет­ское педагогическое образование: основные положения концепции. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогіка і психо­логія. № 3 (1). С. 9 – 14.

4. Гринько, В. О. (2019) Використання цифрових технологій для формування у май­бутніх учителів умінь ХХІ століття Молодь і ринок. № 5 (172). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/171023

5. Деркач, А. А. (2016) Профессиона-льная субъектность как психоло-акмеологический феномен. Акмеология. №1 (57). С. 8 – 13.

6. Ендеберя, І. В. & Новік, І. І. (2017) Методологічний аналіз проблеми професійного становлення майбутніх прак­тичних психологів. Молодий вчений. № 10.1 (50.1). С. 69 – 72.

7. Зеер, Э. Ф. & Сыманюк, Э. Э.  (1997) Кризисы профессионального станов­ления личности. Психологический журнал. № 6. С. 35 – 44.

8. Зеер, Э. Ф. (2019) Психология про­фессионального образования: учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт,. 395 с. 

9. Зязюн, І. А. (2001) Oсoбливoстi прoфесiйнoї пiдгoтoвки педагога. Педагогі­чна газета. Лют. (№ 2). С. 5.

10. Климов, Е. А. (2010) Психология профессионального самоопределения. М.: Академия. 304 с.

11. Кондаков, И. М. & Сухарев, А. В.  (1989) Методологические основания зару­бежных теорий профессионального развития. Вопросы психологии. № 1. С. 158-164.

12. Кондрашова, Л. (2014) Концепту­альные основания оптимизации педагогиче­ского образования в условиях современного университета. Наукові записки. Сер.: Педаго­гічні науки. №. 132. С. 3 – 5.

13. Кудрявцев, Т. В. (1985) Психоло­гия профессионального обучения и воспита­ния. М.: Моск. энерг. ин-т,. 108 с.

14. Маркова, А. К. (1996) Психология профессионализма. М.: Знание, 308 с.

15. Мартинюк, І. А. & Пекарева В. В.  (2018) Професійне становлення особистості соціального педагога. Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних про­блем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Випуск 21. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”. С. 63 – 64.

16. Митина, Л. М. (2014) Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. М.; СПб.: Нестор-История, 376 с.

17. Панова, Н. В. (2012) Профессио­нальное развитие личности педагога. Вестник ТГПУ. №2.

18. Підбуцька, Н. (2017) Психологічні аспекти становлення професіоналізму майбу­тнього фахівця: модель та структура. Теорія і практика управління соціальними системами. № 4. С. 41 – 51.

19. Поваренков, Ю. П. (2014) Психоло­гическое содержание профессио­нального самоопределения личности: систе­могенетический подход. Ярославский педагогический вестник. №2 (2). С. 211 – 217.

20. Професійна педагогічна освіта: ста­новлення і розвиток педагогічного знання: монографія. (2014) За ред. проф. О. А. Дубасенюк.  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 443 с.

21. Резван, О. О. (2014) Методологічні підходи до формування професійно-рефлек­сивної позиції студентів технічного ВНЗ. Су­часні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Вип. 37. К.; Вінниця: ТОВ фірма “Планер”. С. 467 – 472.

22. Резван, О. О. (2016) Теоретико-ме­тодичні засади формування професійно-реф­лексивної позиції майбутніх фахівців автомо­більно-дорожньої галузі : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків: [Б.в.], 40 с.

23. Резван, О. О. (2014) Формування професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі. Мо­нографія. Х.: Вид-во “Точка”, 400 с.

24. Семиченко, В. А. (1997) Пути по­вышения эффективности изучения психологи. К.: Магістр-S,. С. 4 – 5, 112 – 116.

25. Фіцула, М. М. (2014) Педагогіка вищої школи. К.: Академвидав, 456 с.

26. Чепелєва, Н. В. & Пов’якель, Н. І. (1998) Теоретичне обґрунту-вання моделі особистості практичного психолога. Психологія: Збірник наукових праць. Вип. 3. К.: НПУ ім. Драгоманова. С. 35 – 41.

27. Щербан, Т. & Щербан, Г. (2017) Особливості формування професійної свідо­мості фахівців. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Випуск 12. С. 90 – 94.

28. Якимчук, Б. А. (2014) Готовність майбутніх практичних психологів до професійної діяльності в закладах освіти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. Том 1. № 2. С. 280 – 284.

29. Arnet-Clark, I., Smeets-Cowan, R. & Kühnis, J. (2015) Competences in Teacher Educ­ation at Schwyz University of Teacher Education (HHSZ), and the Swiss Education Policy.  Pädagogische Hochschule Schwyz. Р. 88 – 100. Аccеss modе: http://www.phsz.ch.

30. Grinyova, V. & Rezvan O. (2016) Modernization of primary school teachers’ training: from knowledge to competence ap­proach. Advanced education: збірник наукових праць. Вип. 6. С. 111 – 114.

31. Wood, M. & Su, F. (2017) What makes an excellent lecturer? Academics’ per­spectives on the discourse of ‘teaching excel­lence’ in higher education. Teaching in Higher Education. Vol. 22.  No. 4. P. 451 – 466.