DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.1.02

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ, ПОКАЗНИКІВ І РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Valeriia Syzykova

Анотація


У статті проаналізовано поняття “професіоналізм” студента спеціальності “Соціальна робота”. Виділено та схарактеризовано компоненти, критерії та показники професіоналізму майбутніх соціальних працівників. Автором виокремлено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, технологічний та рефлексивний компоненти у структурі професіоналізму майбутнього соціального працівника. У відповідності з цим визначені та обґрунтовані чотири рівні сформованості професіоналізму.


Ключові слова


професіоналізм; компоненти професіоналізму; показники сформованості професіоналізму; рівні сформованості професіоналізму; майбутній соціальний працівник

Повний текст:

PDF

Посилання


Деркач А. А. Акмеологический словарь. М. : Изд-во РАГС, 2004. 161 с.

Деркач А. А.,Зазыкин В. Г., Маркова А. К. Психология развития профессионала: учеб. пособие. М.: РАГС, 2000. 124 с.

Дударьов В. В. Професійна компетентність соціальних працівників: методи управління // Грані. 2015. № 4. С. 27-32.

Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития. М.: Академия, 2009. 240с.

Ігнатюк О. А. Професіоналізм особистості як об’єкт вивчення: системний підхід // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Х.:УІПА, 2006. Вип. 12. С. 241-247.

Карпенко О. Г. Професійні функції соціального працівника як складова професійної компетентності // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наукових праць Уманського педагогічного університету імені П. Тичини. 2007. Вип. 20. С. 26-33.

Кравцова Т. О. Формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у процесі практичної підготовки // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. 2012. Вип. 107(1). С. 256-265.

Орешета Ю. В. Фахівці із соціальної роботи як ключові суб'єкти сфери соціальної роботи // Грані.2014. № 11. С. 124-129.

Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека. М.: Изд-во “ УРАО”, 2002. 160 с.

Прядко Н. О. Особливості професійної самооцінки особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. 2014. Вип. 116. С. 131-133.

Сорочан Т.М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” Луганськ, 2005. 472 с.

Чубук Р.В. Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. 2014. Вип. 115. С. 256-259.


Пристатейна бібліографія ГОСТ