DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.1.09

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ГУМАНІТАРНО-АКСІОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТИ

Kateryna Slesyk

Анотація


В статті здійснено аналіз сутнісної характеристики гуманітарної культури іноземних студентів на основі гуманітарно-аксіологічного концептуального підходу до освіти; розглянуто  структуру і зміст гуманітарної культури; з’ясовано його місце та обґрунтовано важливість застосування; розглянуто питання реалізації представленого підходу в системі навчання іноземних студентів; обґрунтовано необхідність застосування принципів міжпредметної інтеграції, полікультурності й діалогічності, врахування національно- та індивідуально-психологічних особливостей іноземних студентів як засобу формування їхньої гуманітарної культури в процесі  навчання.


Ключові слова


гуманітарно-аксіологічний концептуальний підхід в освіті, іноземні студенти, гуманітар-на культура іноземних студентів, формування гуманітарної культури іноземних студен-тів, принципи міжпредметної інтеграції, полікультурності, діалогічності, врахування національно- та індивідуально-психологічних ос

Повний текст:

PDF

Посилання


Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство: Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2012. 132 с

Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т.. Под ред. А. А.Бодалева и др.. М.: Педагогика, 1980. 288 с.

Арнольдов А. И. Человек в мире культуры. М.: МГИК, 1992. 237 с.

Арсеньев Д. Г., Зинковский А.В., Иванова М. А. Социально-психологические и физиологические проблемы адаптации иностранных студентов. СПб.: Изд. СПбГПУ, 2003. 160 с.

Гуменюк В. Сучасні концептуальні підходи до роботи з керівниками ЗНЗ у системі післядипломної освіти // Нова педагогічна думка. 2014. № 4. С. 11 – 16.

Жеглова О. А. Розвиток гуманітарної культури студентів вузу в умовах межпредметной інтеграції дисциплін гуманітарного циклу // Теорія і практика освіти в сучасному світі: матеріали Міжнар. науч. конф. СПб .: Реноме, 2012. С. 9-12.

Запесоцкий А. С. Гуманитарная культура как основа развития личности и общества. «Гуманитарная культура как фактор преобразования России». Международные Лихачевские научные чтения. 1997 г. Избранные доклады. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lihachev.ru/chten/ 1997izbrannoe/5475/zapesotsky/ – 19.12.2015

Зязюн І. А. Гуманістична парадигма в освіті // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. К.: 1996. Ч. 1. С. 8-12.

Каган М. С. Человеческая деятельность. Опыт системного анализа. М.: Политиздат, 1974. 238 с.

Павлова Л. В. Развитие гуманитарной культуры студентов вуза. Монография. М.: Издательский дом «Академия Естествознания», 2010. 303 с.

Савельева Н. Н. Развитие гуманитарной культуры студентов университета : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Омск, 2005. 22 с.

Тулупникова Т. Ю. Учёт национально-психологических особенностей иностранных студентов из стран Африки при обучении в вузах России. [ Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rusnauka.com/ESPR2006/Psihologia/5tulupnikova %20t.ju..doc.htm

Шиянов Е. Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении : учеб. Пособие для студ. пед вузов. М.: М.: «Академия». 1999. 288 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ