DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.1.12

ЛІДЕР ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ – АКАДЕМІК ІВАН ЗЯЗЮН

Grigory Vasyanovich, Mikhail Nagirnyak

Анотація


У статті аналізується творча діяльність академіка Івана Зязюна в руслі філософсько-педагогічної проблематики. Увага зосереджується на дослідженні таких провідних ідей вченого: феномен людини і її діяльність; взаємозв’язок культури і освіти; морально-естетична парадигма діяльності вчителя; філософія педагогічної майстерності; процеси технологізації освіти; майбутнє професійної педагогіки. Автором доведено, що всі ці питання науковець вивчав на засадах філософсько-педагогічної антропології, екзистенціалізму, герменевтики і феноменології і був справжнім лідером у їх розробці і впровадженні у навчально-виховний процес системи освіти України. Формування духовно-моральних цінностей особистості учителя вченим пов’язується із його реальною свободою, можливостями самореалізації. Отже, всупереч зовнішнім обставинам людина має виявити свій власний проект.


Ключові слова


педагогічна наука; феномен людини; педагогічна майстерність; технологізація освіти; педагогіка майбутнього

Повний текст:

PDF

Посилання


Зязюн І. А., Козяра М. М., Ничкало Н. Г. Антропологічний вимір комп’ютерних технологій // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. Частина 1. Львів : ЛДУ БЖД, 2009. С. 7-12.

Зязюн І., Левовицького Т., Вільш І., Ничкало Н. Динаміка парадигм в гуманітарних науках // Професійна освіта : педагогіка і психологія : українсько-польський – польсько-український щорічник. 2011. № 13. С. 39-48.

Зязюн І., Левовицького Т., Вільш І., Ничкало Н. Людина в контексті гуманітарної філософії // Професійна освіта : педагогіка і психологія : українсько-польський – польсько-український щорічник. 1999. № 1. С. 323-333.

Зязюн І., Левовицького Т., Вільш І., Ничкало Н. Освітній простір культури в педагогічній теорії // Професійна освіта : педагогіка і психологія : українсько-польський –польсько-український щорічник // 2005. №7. C. 35-46.

Зязюн І. А. Педагогіка добра : ідеали і реалії : Наук.-метод. Посібник. К.: МАУП, 2000. 312 с.

Зязюн І., Левовицького Т., Вільш І., Ничкало Н. Педагогічна професія в контексті двох парадоксів // Професійна освіта : педагогіка і психологія : українсько-польський – польсько-український щорічник. 2012. № 14. С. 83-91.

Зязюн І. А. Світоглядний аспект філософії освіти // Всеукр. наук.-пр. конфер. з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів наук. типу. 2-4 лютого 1994 року. К.: АПН, 1994. С. 67-68.

Зязюн І. А., Ничкало Н. Г. Структурні компоненти свободи особистості в умовах динаміки її освіченості та вихованості // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти : Зб. наук. праць. Х.: НТУ «ХПІ», 2007. С. 14-24.

Зязюн І. А. Технологізація освіти як історична неперервність // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. 2001. Вип. 1. С. 73-85.

Зязюн І. Левовицького Т., Вільш І., Ничкало Н. Філософія педагогічного світогляду // Професійна освіта : педагогіка і психологія. 2004. № 6. С.121-136.

Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. Педагогічна майстерність : Підручник. К.: Вища школа, 1997. 349 с.

Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії. К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1997. 302 с.

Тарасевич Н., Король Л. Фундатор педагогічної майстерності // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр.. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих

НАПН України. К. : Богданова А. М., 2013. С. 90-98.

Lewowicki T. Humanistyka i pedagogika – filozofia edukacji Iwana Ziaziuna // Педагогічна майстерність Івана Зязюна : зб. наук. пр. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. : Богданова А. М., 2013. – С. 26-30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ