ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Світлана Мороз Національний університет цивільного захисту України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2696-1278
  • Олександр Мороз Медичний колледж Тунцзи Хуачжонського университету науки та технології, China
  • Володимир Мороз Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0796-5035

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2021.2.08

Ключові слова:

державна політика у сфері вищої освіти, заклад вищої освіти, якість вищої освіти, реформування системи забезпечення якості вищої освіти, опитування роботодавців, публічне управління якістю вищої освіти.

Анотація

В публікації досліджено проблематику участі роботодавців в оцінюванні ефективності функціонування системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. В статті висвітлено особливості використання методу опитування для отримання інформації щодо рівня якості вищої освіти, а також наведено результати аналізу змісту анкет та інтерв’ювання роботодавців щодо рівня відповідальності окремих з стейкхолдерів у проведенні реформ системи забезпечення якості вищої освіти. В статті запропоновано напрями вдосконалення державної політики щодо забезпечення якості вищої освіти на університетському та державному рівнях.

Біографії авторів

Світлана Мороз, Національний університет цивільного захисту України

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Харків, Україна

Олександр Мороз, Медичний колледж Тунцзи Хуачжонського университету науки та технології

студент Медичного колледжу Тунцзи Хуачжонського университету науки та технології; Ухань, Китай

Володимир Мороз, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціології і публічного управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

Посилання

1. Azhazha, M. A. (2018), “Derzhavna osvitnia polityka Ukrainy kriz pryzmu modernizatsii”, State educational policy of Ukraine through the prism of modernization, Pridneprovskiy scientific bulletin, Vol. 9, available at: http://www.rusnauka.com/pdf/235351.pdf

2. Beschastnyi, V. M. (2009), “Derzhavne upravlinnia osvitoiu v umovakh ekonomichnoi ta osvitnoi hlobalizatsii”, Public education mana-gement in the context of economic and educational globalization”, Investments: practice and experi-ence, Investytsii: praktyka ta dosvid, № 21.pp.54–57

3. Bielova, L. O. (2016), “Yakisna osvita yak zaporuka yakosti zhyttia naselennia”, Quality education as a guarantee of quality of life. Theory and practice of public administration, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, no.4. pp 8–17

4. Gidens, E. (1999), “Sotsiolohiia”, Sociology, Kyiv: Osnovy

5. Moroz, S.A., Buka, Y.S., Moroz, V.M. and Hren, L.N. (2019), “Determinanty kachestva vysshego obrazovaniya: znachi-most’ i sila vliyaniya (po rezul’tatam ekspertnogo otsenivaniya studentov Baltiyskoy Mezhdunarodnoy Akademii, Latviya)”, Determinants of Higher Education Quality: Significance and Power of Influence (According to the Expert Evaluation of Students of the Baltic International Academy, Latvia), Nauchno-metodycheskyi zhurnal KazNPU «Pedahohyka y psykholohyia», vol 1, pp 74–80

6. The Verkhovna Rada of Ukraine: official web portal (2019), “Balanced development of human capital in Ukraine: tasks of education and science”, Materials of parliamentary hearings (VIII composition), available at: http://static.rada.gov.ua/zakon/skl8/10session/par_sl/sl1004119.htm(Accessed 10 May 2021)

7. Karamyshev, D. V. (2019), “Strate-hichni oriientyry rozvytku monitorynhu osvitnoi diialnosti zakladiv vyshchoi osvity yak skladovoi systemy upravlinnia yakistiu”, Strategic guidelines for the development of monitoring the educational activities of higher education institutions as part of the quality management system, Actual problems of public administration,no 2 (56), pp. 8–19

8. The Verkhovna Rada of Ukraine: Legislation of Ukraine. Communiqué of the Conference of Ministers of Higher Education of Europe. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_754#Text (Accessed 10 May 2021)

9. Lukina, T.O. (2012), “Tekhnolohiia rozrobky anket dlia monitorynhovykh doslidzhen osvitnikh problem: metodychnyi posibnyk”, Technology of questionnaire development for monitoring research of educational problems: methodical manual, Mykolaiv: OIPPO

10. Moroz, V. M., Moroz, S. A. (2015), “Poriadok ta umovy vstupu do doktorantury yak element pravovoho mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia yakistiu pidhotovky fakhivtsiv na naukovomu rivni vyshchoi osvity”, The procedure and condi-tions for admission to doctoral studies as an element of the legal mechanism of state management of the quality of training at the scientific level of higher education, Scientific notes the Institute of Legislation of the Verk-hovna Rada of Ukraine, no. 3. pp. 127–134

11. Moroz, S. A., Moroz, V. M. and Dombrovska, S. M. (2016), “Frantsuzka model pidhotovky naukovo-pedahohichnykh kadriv: osoblyvosti rozbudovy ta perspektyvy vykorys-tannia dlia rozvytku trudovoho potentsialu vitchyznianykh VNZ”, The French model of training of scientific and pedagogical personnel: peculiarities of development and prospects of use for the development of labor potential of native higher educational institutions], Visnyk NUTsZU, vol. 1(4), pp. 213–222

12. Moroz, S. A. (2016), “Derzhavne upravlinnia rozvytkom trudovoho potentsialu VNZ: kompetentsiia liudyny, universytetu ta derzhavy”, Public administration employment potential development of institutions, human competence, university and government, Public administration, improvement and development, vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=967 (Accessed 10 May 2021)

13. Moroz, S. A. (2019), “Dosvid Kytaiu u zabezpechenni rozvytku haluzi osvity yak pidgruntia dlia vdoskonalennia mekha-nizmiv derzhavnoho upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity Ukrainy”, China’s experience in securing the development of the education sector as a basis for improving the quality management mechanisms of higher education in Ukraine, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 70–77

14. Moroz S. A., Moroz V. M. (2021), “Dumka robotodavtsiv shchodo chastky vidpovidalnosti okremykh subiektiv za refor-muvannia systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity”, Employers’ views on the share of responsibility of individual entities for reforming the quality assurance system of higher education, Actual problems of the educational process in the conditions of quarantine restrictions and distance learning: international. scientific-practical Conf, pp. 132–136

15. Moroz, V. M., Sadkovyi, V. P., Babaiev, V. M. and Moroz, S. A. (2018), “Onlain opytuvannia studentiv u systemi zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. Informatsiini tekhnolohii ta zasoby navcha-nnia”, Online survey of students in the quality assurance system of higher education, Information technology and teaching aids, no. 6, available at: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415 (Accessed 10 May 2021)

16. Ministry of Education and Science of Ukraine. Ofitsiina zaiava MON shchodo zakonoproiektu “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy” (stosovno udoskonalennia mekhanizmiv realizatsii derzhavnoi osvitnoi polityky, zokrema v chastyni zabezpechennia yakosti osvity), available at: https://mon.gov.ua/ua/news/oficijna-zayava-mon-shodo-zakonoproyektu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakoniv-ukrayini-stosovno-udoskonalennya-mehanizmiv-realizaciyi-derzhavnoyi-osvitnoyi-politiki-zokrema-v-chastini-zabezpechennya-yakosti-osviti (Accessed10. 05.21)

17. Paniotto, V., Kharchenko, N. (2017), “Metody opytuvannia”, Pidruchnyk, Survey methods: textbook, Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohilianska akademiia”

18. USAID New Justice Program. “Improving the quality of legal education”, Areas of activity,available at: https://newjustice.org.ua/uk/program_areas/pidvishhennya-yakostipravninchoyiosviti

19. Gallup, J., Ray ,S.F. (2017), “The pulse of democracy”, How public opinion polls work, M.: VTsIOM

20. Semenets-Orlova, I. A. (2018), “Derzhavne upravlinnia osvitnimy zminamy v Ukraini: teoretychni zasady: monohrafiia”, State management of educational changes in Ukraine: theoretical principles: monograph”, K.: YuSTON

21. Ministry of Justice of Ukraine (2019), “Stan yurydychnoi osvity: statystychne doslidzhennia”, The state of legal education: a statistical study”, available at: https://minjust.gov.ua/files/general/2019/03/18/20190318171622-46.pdf (Accessed 10 May 2021)

22. (2006), “Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity”, Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area”, K.: Lenvit

23. Official Gazette of Ukraine (2015), “Statut Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity”, Charter of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education, no. 36. p. 23

24. Stepanov, V. Iu. (2014), “Mekhanizmy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity”, Mechanisms for ensuring the quality of higher education, Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy (Seriia “Derzhavne upravlinnia”), vol. 1, pp. 92–97

25. Ministry of Education and Science of Ukraine, “Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021–2031: project. Public discussion of the draft Strategy for the development of higher education in Ukraine: news from 25.09.2020”, available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (Accessed 10 May 2021)

26. Toshchenko, Zh. T. (2005), “Sociology”, An apprentice for university students, M.: UNITY-DANA

27. Mironenko, L. A. (2013), “Empi-rical Sociolog”, Textbook, Benefit, Komso-molsk-on-Amur: FGBOU VPO “KnAGTU”

28. Peterson, M. W., Einarson, M .K., Augustine, C. H., Vaughan, D. S. (1999), “Institutional Support for Student Assessment”, Methodology and Results of a National Survey. Stanford: Stanford University

29. (2015), “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”, (ESG) К.: CS Ltd

30. Sudman, S., Bradburn, N., Schwarz, N. (2010), “Thinking About Answers”, The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology, San Francisco: Jossey-Bass

Теорія і практика управління соціальними системами 2'2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Номер

Розділ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ