DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Формування системою освіти особистісних, духовних якостей в учнівської молоді як психопедагогічна умова успішності її особистого, професійного та громадянського життя

Valentyn Rybalka

Анотація


У статті наголошується на величезному значенні особистості та її якостей - та-ких як соціальність, творчість, гуманізм, самосвідомість, духовність, культурність, життєвість, розвиненість, індивідуальність, ціннісність, діяльність, здатність до глоба-льного мислення, інноваційної діяльності, інформативність, професійність, інтелігент-ність - у житті людини та суспільства. Розглядаються відповідні погляди видатних фі-лософів, психологів, педагогів та історичні дані щодо долі різних країн з по-різному роз-винутим прошарком особистостей і громадянським суспільством. Сучасна дійсність потребує створення в межах системи освіти Школи честі та гідності учнів як майбут-ніх громадян країни, в якій би вказані якості поціновувалися, розвивалися і використову-валися належним чином як найголовніший ресурс суспільства.

The article notes great importance of personality and its qualities - such as sociality, creativity, humanity, self-awareness, spirituality, cultural quality, vitality, development, individ-uality, value, activity, global thinking, innovative activity, informative capacity, professionalism, intelligence – in personal, professional and civic life of man and society as a congregational identity. There are considered the relevant views of great foreign and Ukrainian philosophers, psychologists, educators, and historical data on the fate of the various countries with different development of personal layer and civil society. The presence of the latter determines the suc-cess of the historical development of the peoples and countries or their destruction and loss of independence. Presence and future necessarily require a broader and deeper deployment im-plementation in the education system of personality orientation of education and training of stu-dents. For this orientation, it is advisable to use a meaningful formula of personality, its psycho-logical structure, systematic classification of its qualities of different profiles. Modern school and the school of future must properly assess, develop and use the personal, spiritual qualities, gifts and talents of each student and teacher as a real personal wealth and as the main resource that influences the destiny of citizens. This is precisely the main purpose of the School of honor and dignity, in which honor and dignity of citizens are the main foundations of society. All mem-bers of civil society should be equal in dignity and prevent its degradation in anyone, under any circumstances and any sources.

 


Ключові слова


формування; система освіти; особистісні, духовні якості учнівської молоді; психопедагогічні умови; успішне особисте, професійне, громадянське життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии: Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – 214 с.

Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности. - М.: Педагогика-Пресс, 1992.- 176 с.

Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональных систем / Избран-ные труды. – М.: 1978.

Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник.- К.: Либідь, 2008. – 848 с.

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. - К.: МАУП, 2000. – 312 с.

Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: Монографія. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.

Феномен іновації: освіта, суспільс-тво, культура: монографія / За ред. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – 472 с.

Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В.Г.Кремень. – 2-е вид. – К.: Т-во “Знання” України, 2010. – 520 с.

Печчеи А. Чело-веческие качества. – М.: Прогресс, 1980. – 302 с.

Помиткін Е.О. Психологія духов-ного розвитку особистості: Монографія. - К.: Наш час, 2005.- 280 с.

Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу: посібник / за ред. Е.О.Помиткіна, З.Л.Становських. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 174 с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: Навч. посібник. - Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 575 с.

Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: Наук.-метод. посібник. - К.: ТОВ “Інформаційні системи”, 2011. – 428 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ