Професіоналізм і відповідальність як чинники адаптивного управління в педагогіці

Автор(и)

  • Oleksandr Ponomarov Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
  • Mykola Chebotarov Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

адаптивне управління, система освіти, вища школа, професійна і соціальна компетентність, відповідальність, педагогічні технології

Анотація

Проаналізовано сутність феномену адаптивного управління, стан його досліджень і застосування в педагогіці. Обґрунтовано необхідність у його застосуванні в умовах становлення інноваційного типу світового розвитку. Виявлено недостатньо висвітлені аспекти проблем адаптивного управління в системі освіти. Показано, що сьогодні недостатня увага приділяється застосуванню принципів адаптивного управління у вищій школі. Крім того, має місце певне нехтування визначенням взаємозв’язку між адаптивним управлінням, формуванням професійної й соціальної компетентності майбутнього фахівця та прищепленням йому почуття особистої відповідальності як за безпосередні результати його професійної діяльності, так і за їх можливі віддалені наслідки. Успішне ж розв’язання завдань з поєднання адаптивного підходу з високим професіоналізмом та відповідальністю потребує належного рівня педагогічної майстерності і культури викладача.

The essence of the phenomenon of adaptive management, the state of its research and application in teaching are analyzed. The necessity and feasibility of its application in the conditions of an innovative type of world development are justified. Inadequate lighting in publications aspects of adaptive management in the education system is identified. Shown, in particular, that insufficient attention is paid today to apply the principles of adaptive management in higher education. In addition, there is a neglect of how the relationship between the adaptive control, the formation of professional and social competence of the future specialist and instil in them a sense of personal responsibility both for the immediate results of his professional activities and their possible long-term consequences. Successful as the tasks of compound adaptive approach with high professionalism and responsibility requires an adequate level of pedagogical skills and culture of the teacher.
Shows the risk that the use of adaptive management learning and cognitive activity of students can generate liberalism regarding the evaluation of their real knowledge. This will reduce the level of professional competence and will not contribute to the development of their responsibility. The main objective of the adaptive approach in pedagogy can be successfully achieved only if the responsible attitude of the teacher to their activities and purposeful development of responsibility for future specialists. Text is illustrated with practical application of the authors of adaptive management in the educational process. It is shown that the developed by the author in the framework of adaptive management technology of interactive lectures obspechivaet constant involvement of students in the processes of perception, understanding and learning.

 

Біографії авторів

Oleksandr Ponomarov, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат технічних наук, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Mykola Chebotarov, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

проректор з адміністративно-господарської роботи Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Посилання

Гуревичов М. М. Професійна культура менеджера в умовах інноваційного розвитку: монографія / М.М. Гуревичов, А.В. Долгарєв, С.М. Пазиніч, О.С. Пономарьов; за заг. ред. О.С. Пономарьова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – 240 с.

Романовський О.Г. Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах / О.Г. Романовський, М.К. Чеботарьов // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 1. – С. 26 -33.

Базилевич В.Д. Зміна базової парадигми економічної освіти – основа забезпечення сучасного рівня підготовки спеціалістів / Віктор Вазилевич // Вища школа. – 2009. – №9. – С. 31-35.

Борова Т.А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : монографія / Т.А. Борова. – Харків, 2011. – 380 с.

Єльникова Г.В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти: Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. − К., 2005.− 641 с.

Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах: Автореф. дис... к. пед. наук: 13.00.01/ Київський націо-нальний університет імені Тараса Шевченка, – К., 2007, − 20 с.

Третьяков П.И. Адаптивное управление педагогическими системами: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Третьяков П.И., Митин С.Н., Бояринцева Н.Н. ; под ред. П.И. Третьякова. – М. : Центр “Академия”, 2003. – 368 с.

Фесік Л.І. Існуючий досвід використання адаптивного управління в управлінні навчальними закладами / Л.І. Фесік // Теорія та методика управління освітою. – 2011. – № 6. – [Електронне наукове фахове видання].

Караваева И.А. Управление адаптивными образовательными системами / И.А. Караваева // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 4 – С. 116-119.

Пономарьов О.С. Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця: навч.-метод. посібник / О.С. Пономарьов, М.К. Чеботарьов. – Харків: Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. – 220 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-09

Номер

Розділ

Педагогіка вищої школи та загальна педагогіка