DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Сучасні інтерактивні технології навчання студентів

Roman Hurevych, Maiia Kademіia

Анотація


У статті розглянуто процеси впровадження інтерактивних технологій навчання, що базуються на використанні інформаційно-комунікаційних технологій і мереж, а також проблеми, що виникають при цьому. До таких технологій прийнято відносити електронну пошту, форум, чат, відеоконференцію, проектні технології, Веб-квест, Блог, Блог-квест. Проаналізовано їх вплив на характер навчально-пізнавальної діяльності студентів та на їх включеність до процесу пізнання. Доведено, що спільна діяльність студентів при використанні інтерактивних технологій відкриває можливості кожному з них вносити свій особистий індивідуальний внесок. Завдяки цьому у процесі роботи відбувається обмін знаннями, ідеями, засобами діяльності. Показано, що системне застосування цих технологій в навчально-виховному процесі істотно сприяє підвищенню якості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.

The article examines the processes of implementation of interactive learning technologies, which are based on the use of information and communication technologies and networks, as well as the problems that arise in this case. These technologies usually referred email, forum, chat, video conferencing, design technology, web quest, Blog, Blog-Quest. The analysis of their impact on the character of the educational-cognitive activity of students and their involvement in the learning process. It is shown that the joint activity of students using interactive technologies offers opportunities for each of them to make a personal contribution. Thanks to this operation, the exchange of knowledge, ideas, tools and methods of work. It is shown that the systematic use of these technologies in the educational process contributes substantially to improving the quality of training of future professionals in higher education.


Ключові слова


інтерактивні технології навчання; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційно-комунікаційні мережі; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр ; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р.С. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 380 с.

Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник / М.Ю. Кадемія. – Львів : Вид-во “СПОЛОМ”, 2009. – 260 с.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии / М.В. Кларин. – Рига : НПЦ “Эксперимент”, 1995. – 176 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України : [гол. ред.В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, творчество : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Г. Фокин. – М. : Издательский центр “Академия”, 2002. – 224 с.

Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : зб. наук. пр. / [редкол. : І.А. Зязюн (голова), О. М. Отич та ін. ; упоряд. : О. М. Отич, О. М. Боровік ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2014. – 544 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ