DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Качество обучения в вузе в концепции образовательного маркетинга

Valerii Dmytriiev

Анотація


В статье рассматриваются вопросы применения образовательного маркетинга в системе высшего образования. Предлагается трактовка понятия “качество” в отношении товаров и услуг высшего образования. Анализируются понятия “качество образования” и “качество обучения”, предлагается и обосновывается их различие в концепции маркетинга, даются общие определения. Подробно рассматриваются суть и содержание качественного обучения в вузе, предлагаются методы оценки качества обучения с учетом требований маркетинга. Сформулирована стратегическая цель маркетинговой деятельности вуза, предложены главные критерии, обеспечивающие достижение этой цели.

In the article the questions of application of the educational marketing in the system of higher education are examined. The conception of interpretation of «quality» in attitude toward commodities and services of higher education is offered. Concepts «Quality of education» and «quality of educating» are analysed, their distinction is offered and grounded in conception of marketing, general determinations are given. In detail essence and maintenance of the quality educating are examined in institution of higher learning, the methods of estimation of quality of educating are offered taking into account the requirements of marketing. The strategic aim of marketing activity of the institution of higher learning is set forth in the article, the main criteria of providing of the achievement of this aim are offered.


Ключові слова


маркетинг образовательных услуг; маркетинговая деятельность; качество обучения; качество образования; рынок образовательных услуг; конкурентоспособность вуза

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дмитрієв В.Ю. Особливості концепції маркетингу освітніх послуг / В.Ю. Дмитрієв // Електронне наукове фахове видання “Теорія та методика управління освітою”. – К.: ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, http://umo.edu.ua/katalog/650-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-8-2012. - № 8, вересень 2012 р.

Дмитрієв В.Ю. Особливості ринку освітніх послуг у системі вищої освіти / В.Ю. Дмитрієв // Електронне наукове фахове видання “Народна освіта”. - Київський обласний інститут післядипломної осві-ти педагогічних кадрів, Інститут педагогіки АПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого, http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=63. - випуск №3 (18), 2012р.

Національний стандарт України. Системи управління якістю. Настанови що-до застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти (IWA 2:2003, IDT) ДСТУ-II IWA 2:2007. Київ: Держспоживстандарт України, 2008.

Дмитрієв В.Ю. Компоненти маркетингового середовища вишу / В.Ю. Дмитрієв // Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції “Знання. Освіта. Освіченість”, м. Вінниця, 25-27 вересня 2012 р. - Вінниця: ВНТУ, 2012. – 146 с. – С. 26-28.

Левшина В.В. Формирование системы менеджмента качества вуза: Монграфия / В.В. Левшина, Э.С. Бука. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – 324 с.

Как оценивать качество образования? [Электронный ресурс] / Новиков А.М., Новиков Д.А. // Сайт академика РАО Новикова А.М. - Режим доступа: http://www.anovikov.ru/artikle/kacth_obr.htm. - Дата доступа: 14.10.2012.

Романовська О.О. Системи забезпечення якості вищої освіти: міжнародний досвід / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська // Теоретичний та науково-методичний часопис “Вища освіта України”. – 2012, №3 (додаток 2), том 1. - К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2012. – 134 с. – С. 21-25.

Андрюшина О. Теоретико-методологічні засади використання індикаторів моніторингу якості освіти в США / О. Андрюшина. – К.: Вища школа: науково-практичне видання. – 2012. - №8. – С. 104-113.


Пристатейна бібліографія ГОСТ