DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Інноваційні аспекти освітньої діяльності

Vasiliy Kremen

Анотація


У статті простежено тенденції формування цінностей освіти як відповідь на ви- клики сучасного цивілізаційного поступу. Співвіднесено стратегію виходу на передні ру- бежі постіндустріального розвитку країни з цілями й цінностями національної системи освіти. Зазначено необхідність інтеграції науки й освіти в навчальному процесі. Наголо- шено на активності особистості у здобутті знань, розвитку та самоствердженні. Підк- реслено необхідність формування сучасного світогляду, орієнтованого на сприйняття й активне творення майбутнього.

 

The article compares main trends in education as a response to the challenges of modern civilization. Author correlated strategy of post-industrial development with the goals and values of the national education system. He noted the need for the integration of science and education in training, focused on the activity of the student (student) in the acquisition of knowledge, self-development, and self-affirmation, emphasized the need for a modern ideology, which should be focused on the perception and the active creation of the future.


Ключові слова


особистість; національна система освіти; світоглядні орієнтири; зміст освіти; інновації; концепція стійкого розвитку; філософія освіти; освітня діяльність; науково-технічна творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Этика. – М: АСТ, 2002. – 492 с.

Шопенгауэр А. Об интересном / А. Шопенгауэр. – М: АСТ-ЛТД, 1997. – 432 с. 48.

Ключевский В.О. Два воспитания // Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала ХХ в. / В.О.Ключевский. – М. : Педагогика, 1990. – С. 392-400.

Юнг К.Г. Сознание и бессознательное / К. Г. Юнг. – СПб. : Уни- версит. кн., 1997. – 544 с.

Бергсон А. Творческая эволюция / А. Бергсон. – М. : Канон- Пресс-Ц, 2001. – 384 с.

Карпов А.О. Интегрированное знание / А.О.Карпов // Человек. – 2003. − № 4. – С. 81−85.

Корнетов Г.Б. История педагогики / Г. Б. Корнетов. – М. : Изд-во УРАО, 2002. – 268 с.

Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление

человека / К.Р. Роджерс. – М: “Прогресс”, “Универс”, 1994. – 480 с.

Карпов А.О. Принципы научного образования / А. О. Карпов // Вопр. философии. – 2004. − №11. –С. 89-102.

Тоффлер А. Футурошок / А. Тоффлер. – СПб.: Лань, 1997. – 464 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ