DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів

Valerii Bykov

Анотація


У статті актуалізовано питання інформатизації суспільства, принциповим ком- понентом якої є використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у галузі нау- ки й освіти. Також розглянуто головні аспекти сучасного етапу інформатизації суспільс- тва й освіти. Проаналізовано механізм аутсорсинга, як необхідного складника функціону- вання і розвитку ІКТ-систем ООС. Розглянуто функції ІКТ-підрозділів, що підтримують і розвивають ІКТ-системи на базі адаптивних ІКМ. Визначено, що застосування ITIL- підходу робить акцент на необхідності неперервних змін та удосконалення якості надання ІКТ-сервісів, як з точки зору організації, так і з точки зору користувача.

 

This article updated information society issue, the principal component of which is the use of information and communication technologies (ICT) in the field of science and education. Also, the main aspects of the current stage of information society and education. The mechanism of outsourcing as a necessary part of the functioning and development of the ICT systems of environmental protection. The functions of the ICT departments that support and develop ICT systems based on adaptive PCM. Determined that the application of ITIL-approach focuses on the need for continuous change and improvement of the quality of ICT services, both in terms of organization, and from the point of view of the user.


Ключові слова


освітні організаційні структури; інформатизація системи освіти; інформаційно-комунікаційні технології; аутсорсинг; хмарні технології; ITIL-підход; IT- підрозділи

Повний текст:

PDF

Посилання


Патру М. Глобализация школьного образования. Роль ИКТ и международного сотрудничества в обеспечении доступности и качества общего образо- вания // Информатика и образование, 2010. – № 2. – С. 103-107.

Кремень В.Г. Людина перед викликом цивілізації: творчість, людина, освіта // Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура / за ред. В.Г. Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – С. 9-48.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атика, 2008. – 684 с.

Жданов Б. По ухабистым дорогам к частным облакам // ИТМ. Информационные технологии для менеджмента. – 2011. – №1-2. – С. 58-62.

Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. – “Саммит-Книга”,2011 – 520 с.

Заберите ИТ из ИТ-отдела // ИТМ. Информационные технологии для менеджмента. – 2011. – №7. – С. 45-47.

Гольденберг И. Центр ИТ-компетенций позволяет клиенту сосредоточиться на стратегии // ИТМ. Информационные технологии для менеджмента. – 2011. – №6. – С. 54-57.

Ефремов Н. Команда ИТ-специалистов в аренду – новая модель аутсорсинга // ИТМ. Информационные технологии для менеджмента. – 2011. – №6. – С. 55-56.

Библиотека передового ИТ-опыта – ориентир на улучшение ИТ-сервисов и их эффективности // ИТМ. Информационные технологии для менеджмента. – 2011. – №7. – С. 48-49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ