ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОРМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ: ПРИНЦИП ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

Автор(и)

  • Svitlana Moroz Національний університет цивільного захисту України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

якість вищої освіти, державне управління якістю освіти, міжнародні стандарти яко-сті, принципи управління якістю, принцип залучення працівників, моніторинг якості освіти, залучення студентів та викладачів ВНЗ до управління якістю освіти, механіз-ми державного управління якістю вищої освіти.

Анотація

Розглянуто категорію якості вищої освіти в контексті норм міжнародного стандарту якості серії ДСТУ ISO 9000:2007, а саме змісту принципу залучення працівників; за результатами аналізу змісту паспортів спеціальностей педагогічних наук було визначено ті з напрямів в організації наукових пошуків, які можуть корелюватися з відповідними напрямами державно-управлінської науки; визначено потенціали використання принципу залучення працівників на університетському рівні, з’ясовано місце та роль студентів та науково-педагогічних працівників, а також суб’єктів державного управління у забезпеченні умов реалізації відповідного принципу; опрацьовано висновки щодо можливих напрямів удосконалення механізмів державного управління забезпеченням якості вищої освіти.

Біографія автора

Svitlana Moroz, Національний університет цивільного захисту України

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Посилання

Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку / О.А. Грішнова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 34–40

Данилишин Б. Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2005. – № 9. – С. 26–35

Кубанов Р. А. Реализация принципов ИСО 9000 при проектировании системы управления качеством высшего образования в вузе / Р.А. Кубанов // Infl uence of knowledge and public practice on the development of creative potential and personal success in life: peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, May 12 - May 17, 2016). – London: IASHE, 2016. – Р. 33 – 35

Лук’яненко Д. Г. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку / Лук’яненко Д.Г., Поручник А. М., Антонюк Л. Л. – К. : КНЕУ, 2006. – Т. 2. – 592 с.

Мороз В. М. Динаміка зміни індексу освіченості населення в Україні як якісна характеристика системи трудового потенціалу країни / В.М. Мороз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – №2. – С. 249–256

Мороз В. М. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників, як складова механізму державного управління розвитком трудового потенціалу вищого навчального закладу / В.М. Мороз // Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ «Ефективність державного управління». – 2014. – №38. – С. 252–259

Мороз С. А. Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу / С. А. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління»). – 2016. – Вип. 1 (4). – С. 18–26

Мороз С. А. Місце та роль трудового потенціалу ВНЗ у формуванні та розвитку національної гуманітарно-технічної еліти: державно-управлінський аспект / С. А. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2015. – №3. – С. 102–110

Мороз С. А. Зміст дефініції «якість вищої освіти» в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл / С.А. Мороз, В.М. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія – 2017. – №2. – С. 58–71

Паспорт спеціальності 13.00.06 – Теорія та методика управління освітою [електронний ресурс] / Про затвердження переліку паспортів у галузі педагогічних наук // Постанова Президії вищої атестаційної комісії України від 14.09.2006, № 6-06/8. – Режим доступу: file:///D:/user/Downloads/13_00_06%20(1).pdf

Проект концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років [електронний ресурс] / Громадське обговорення: 2014 рік // Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/

Ранкове засідання шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання: 14.07.2017 [електронний ресурс] / Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/news/Novyny/147341.html

Системи управління якістю: основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT) / ДСТУ ISO 9000:2007 // Національний стандарт України. – Київ: Держспоживстандарт України, 2008. – Режим доступу: http://dbn.at.ua/_ld/11/1128_432_iso9000-1-.pdf

Шаров О.І. 2017-го систему вищої освіти очікують чотири ключові зміни [електронний ресурс] / О.І. Шаров // Міністерство освіти і науки України: новини від 16.01.2017. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/01/16/«2017-go-sistemu-vishhoyi-osviti-ochikuyut-chotiri-klyuchovi-zmini»,-–-direktor-departamentu/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ