DOI: https://doi.org/10.20998/%x

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ

Olexandr Ponomaryov, Olga Kvasnyk

Анотація


Характерною рисою сьогодення постає постійне ускладнення цілей, змісту і характеру професійної діяльності фахівців, функцій і завдань, які їм дово-диться вирішувати. Ця ситуація вимагає від них як високого рівня компетентності, так і розвиненого професійного мислення. Його формування і розвиток стають важ-ливим завданням фахової освіти. Однак його розв’язання ускладнює низка чинників різ-ної природи. Їх подоланню сприяє застосування системного підходу. Істотну роль при цьому відіграє належна організація вивчення дисциплін соціально гуманітарного циклу.

Ключові слова


професійне мислення; системний підхід; професійна культура, професійна і соціальна компетентність; навчально-виховний процес; особистісний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Валиуллина Г. Г. К вопросу о творческом компоненте профессионального мышления и его развитии у студентов / Г. Г. Валиуллина // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2006., № 5(34)., С. 323–326.

Кашапов М. М. Психология профессионального педагогического мышления. М.: ИП РАН, 2003. 43 с.

Копнин П. В. Диалетика, логика, наука. / П. В. Копнин / М.: Наука, 1973. 464 с.

Панченко О. І. Навчальна практика як важливий чинник формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків / О. І. Панченко // Сучасні педагогічні технології в освіті., Х.: НТУ «ХПІ», 2016., С. 124-135.

Скакун О. Ф. Юридическая деонтология: Учебник / О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко Под ред. проф. Скакун О.Ф., Х.: Основа, 1999. 280 с.

Харченко А. О. Спілкування в системі педагогічних технологій / А. О. Харченко // Сучасні педагогічні технології в освіті. Х.: НТУ «ХПІ», 2016. С. 171-177.

Ліна Костенко Умирають майстри. Електронний ресурс - Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=789


Пристатейна бібліографія ГОСТ