ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ» В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОВИХ ШКІЛ

Автор(и)

  • Volodymyr Moroz Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Svitlana Moroz Національний університет цивільного захисту України

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

якість вищої освіти, професійна діяльність вищого навчального закладу, професійна компетентність, якість освітніх цілей, умов, процесів, відповідність знань, вмінь та навичок встановленим вимогам, система цінностей особистості, концептуалізація категоріального змісту якості вищої освіти

Анотація

Розглянуто розвиток наукової думки щодо визначення категоріального змісту дефініції якості вищої освіти та визначено особливості його формулювання у межах сучасних наукових досліджень; за результатами аналізу змісту наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл щодо тлумачення дефініції «якість вищої освіти» було концептуалізовано її зміст; визначено чинники, які обумовлюють складність та багатогранність прояву змісту категорії якості вищої освіти, а також опрацьовано її авторське тлумачення.

Біографії авторів

Volodymyr Moroz, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор наук з державного управління, професор, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Svitlana Moroz, Національний університет цивільного захисту України

науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру,

Національний університет цивільного захисту України; Харків, Україна

Посилання

Грейсон Дж.-мл. Американский менеджмент на пороге XXI века / Грейсон Дж.-мл., О'Делл К. – М. : Экономика, 1991. – 320 с.

Данилова И. Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе : дис. кандидата пед. наук : 13.00.08 / Ирина Юрьевна Данилова. – Рязань, 2010. – 174 с.

Кубанов Р. А. Якість вищої освіти: поріняльний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців / Р.А. Кубанов // Порівняльно-педагогічні студії – 2014. – № 6(20). – С. 27–32.

Кубанов Р. А. Якість освіти: суть поняття та особливості оцінювання / Р.А. Кубанов // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка – 2013. – № 13 (272), Ч. ІІ. – С. 25–31.

Ляшенко О. І. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О.І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1(46). – С. 5–12.

Мороз В. М. Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції / В. М. Мороз // Економіка та держава. – 2009. – № 2. – С. 107–109.

Мороз С. А. Оцінювання рівня розвитку нематеріальних ресурсів трудового потенціалу ВНЗ, як елемент адміністративно-організаційного механізму державного управління / С. А. Мороз // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне наукове фахове видання ХНТУ. – 2016. – №1. – . [Електронний ресурс] Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/10.pdf

Мороз С. А. Державне управління розвитком трудового потенціалу ВНЗ: компетенція людини, університету та держави / С. А. Мороз // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. – 2016. – №4. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=967

. Табачник Д. В. Національний освітній глосарій : вища освіта / за ред. В.Г. Кремень. – К. : Плеяди, 2011. – 100 с.

Добряк В. С. Оценка качества высшего образования в Украине / М.С. Мазорчук, Н.С. Бакуменко // Якість технологій та освіти. – 2013. – № 4. – С. 67–73.

Полякова Г. П. Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу / Г.П. Полякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди». – 2013. – №28(2). – С.271–277.

Селезнева Н. А. Качество высшего образования как объект системного исследования: лекция-доклад / Н. А. Селезнева. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – 95 с.

Ганжа О. А. Управление качеством в высшем образовании : монография / ( О.Г. Кулик, Н.А. Рогозин, О.В. Чмак) – Волгоград : ВолгГАСУ, 2014. – 152 с.

Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Second Edition / G. Becker. – Chicago: The University of Chicago Press, 1993. – 412 р.

Brockerhoff L. Quality in Higher Education: A literature review / Lisa Brockerhoff, Jeroen Husiman, Melissa Laufer. – Belgium: CHEGG, 2015. - 50 р.

Papadopoulos G. Education 1960–1990: The Oecd Perspective (Oecd Historical Series). – Paris: OECD, 1994. – 203 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ