DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ» В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОВИХ ШКІЛ

Volodymyr Moroz, Svitlana Moroz

Анотація


Розглянуто розвиток наукової думки щодо визначення категоріального змісту дефініції якості вищої освіти та визначено особливості його формулювання у межах сучасних наукових досліджень; за результатами аналізу змісту наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл щодо тлумачення дефініції «якість вищої освіти» було концептуалізовано її зміст; визначено чинники, які обумовлюють складність та багатогранність прояву змісту категорії якості вищої освіти, а також опрацьовано її авторське тлумачення.


Ключові слова


якість вищої освіти; професійна діяльність вищого навчального закладу; професійна компетентність; якість освітніх цілей, умов, процесів; відповідність знань, вмінь та навичок встановленим вимогам; система цінностей особистості; концептуалізація категоріального змісту якості вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Грейсон Дж.-мл. Американский менеджмент на пороге XXI века / Грейсон Дж.-мл., О'Делл К. – М. : Экономика, 1991. – 320 с.

Данилова И. Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе : дис. кандидата пед. наук : 13.00.08 / Ирина Юрьевна Данилова. – Рязань, 2010. – 174 с.

Кубанов Р. А. Якість вищої освіти: поріняльний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців / Р.А. Кубанов // Порівняльно-педагогічні студії – 2014. – № 6(20). – С. 27–32.

Кубанов Р. А. Якість освіти: суть поняття та особливості оцінювання / Р.А. Кубанов // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка – 2013. – № 13 (272), Ч. ІІ. – С. 25–31.

Ляшенко О. І. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О.І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1(46). – С. 5–12.

Мороз В. М. Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції / В. М. Мороз // Економіка та держава. – 2009. – № 2. – С. 107–109.

Мороз С. А. Оцінювання рівня розвитку нематеріальних ресурсів трудового потенціалу ВНЗ, як елемент адміністративно-організаційного механізму державного управління / С. А. Мороз // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне наукове фахове видання ХНТУ. – 2016. – №1. – . [Електронний ресурс] Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/10.pdf

Мороз С. А. Державне управління розвитком трудового потенціалу ВНЗ: компетенція людини, університету та держави / С. А. Мороз // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. – 2016. – №4. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=967

. Табачник Д. В. Національний освітній глосарій : вища освіта / за ред. В.Г. Кремень. – К. : Плеяди, 2011. – 100 с.

Добряк В. С. Оценка качества высшего образования в Украине / М.С. Мазорчук, Н.С. Бакуменко // Якість технологій та освіти. – 2013. – № 4. – С. 67–73.

Полякова Г. П. Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу / Г.П. Полякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди». – 2013. – №28(2). – С.271–277.

Селезнева Н. А. Качество высшего образования как объект системного исследования: лекция-доклад / Н. А. Селезнева. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – 95 с.

Ганжа О. А. Управление качеством в высшем образовании : монография / ( О.Г. Кулик, Н.А. Рогозин, О.В. Чмак) – Волгоград : ВолгГАСУ, 2014. – 152 с.

Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Second Edition / G. Becker. – Chicago: The University of Chicago Press, 1993. – 412 р.

Brockerhoff L. Quality in Higher Education: A literature review / Lisa Brockerhoff, Jeroen Husiman, Melissa Laufer. – Belgium: CHEGG, 2015. - 50 р.

Papadopoulos G. Education 1960–1990: The Oecd Perspective (Oecd Historical Series). – Paris: OECD, 1994. – 203 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ