DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.4.01

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ І КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА

Olexandr Romanovskiy, Olga Ignatyuk, Nataliia Sereda

Анотація


Статтю присвячено актуальній проблемі формування основ педагогічної мастерності як результата готовності до педагогічної діяльності аспірантів технічного університету у процесі навчання педагогічним дисциплінам на засадах міждисциплінарного і компетентісного підходів та педагогічної концепції Педагогіки Добра академіка І.А.Зязюна. Визначено сутність терміну «педагогічна майстерність» у вимірах видатних педагогів. Розглянуто особливості формування основ педагогічної майстерності аспірантів у процесі навчання блоку педагогічних дисциплін, методи її досягнення, структуру, визначено основні якості, що її формують. Обговорюються результати сформованості основ педагогічної майстерності майбутніх викладачів вищої школи з числа аспірантів 1 року навчання на вищеозначених засадах.


Ключові слова


академік І.А.Зязюн; аспірант; доктор філософії; компетентнтісний підхід; майбутні викладачі; міждисциплінарний підхід; освітньо-науковий рівень; педагогічна концепція Педагогіка Добра; педагогічна майстерність; педагогічні дисципліни; результати навчання; технічний університет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гура, О. І. (2005) Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. Київ, 224с.

Кремень, В. Г. (2008) Енциклопедія освіти. К.: Юрінком Інтер, 1040 с.

Зязюн, І.А. (2000) Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. К.: МАУП, 312 с.

Зязюн, І.А. (2004) Педагогічна майстерність. К.: Вища школа, 422 с.

Ігнатюк, О.А. (2018) Компетентісний підхід в організації підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії» усіх спеціальностей технічного університету до педагогічної діяльності. Всеукраїнська наук.-прак. конф. : 14-20 квітня 2018 р.: Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, С. 74-76.

Пономарьов, О.С., Романовський, О.Г., Ігнатюк, О.А. & Згурська, М.П. (2011) Професійна культура педагога: навч.-метод. посіб. Х.: НТУ «ХПІ», 198 с.

Романовський, О. Г. & Пономарьов, О. С. (2017) Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти: монографія. Х.: ФОП Мезіна В.В., 292 с.

Романовський, О.Г. & Пономарьов, О.С. (2017) Парадокси харізматичного лідерства. Теорія і практика управління соціальними системами №1. С.47-57.

Середа, Н.В. (2008) Формування риторичної компетентності у педагогиці вищої школи. Педагогічні науки. Вип. 23., Миколаїв: МДУ, С.23-28.

Середа, Н.В. (2011) Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності. Теорія і практика управління соціальними системами. №2. С.48-54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ