DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.4.04

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЯКІСТЮ: ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАТВІЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Svitlana Moroz, Volodymyr Moroz

Анотація


В публікації висвітлено основні результати функціонування латвійської моделі вищої освіти та обґрунтовано можливість використання досвіду Латвії для вдосконалення змісту та практики використання механізмів державного управління освітянською галуззю України; за результатами аналізу латвійського досвіду визначено напрями реформування вітчизняної системи вищої освіти; публікація містить узагальнення та висновки щодо змісту та пріоритету використання окремих механізмів державного управління системою вищої освіти та її якістю.

Ключові слова


система вищої освіти; механізми державного управління; латвійська модель вищої освіти; державне управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аузиньш, М. (2010) Латвийский университет: мы готовы создавать новые ценности. О научных исследованиях и научных школах. Евразийское пространство. Ред. кол.: В.А. Садовничий и др. М.: Издательство Московского университета, С. 51–60

Бизнес-путиводитель по Латвии. Informatīvie materiāli. tījumu un publikāciju datu bāze. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://petijumi.mk. gov.lv/sites/default/files/file/35%20%20Latvian%20Business%20Guide%202004_RUS.pdf

Воронов, В.В. (2013) Проблемы и перспективы модернизации высшего образования в Латвии. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: филология, педагогика, психология. №50. С. 33–42

Као Дж. (2009) Инновационные державы: как стать членом клуба. Harvard Business Review: Россия. №5(48). 95–101 с.

Кряжев, П.В. (2008) Тенденції реформування вищої освіти у країнах Західної Європи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01. "Загальна педагогіка та історія педагогіки". К. 22 с.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. Офіційний вісник України. 2016. №7. С. 23

Международная стандартная классификация образования: МСКО 2011. Институт статистики ЮНЕСКО. ООН по вопросам образования, науки и культуры. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ru.pdf

Мороз, С.А. & Мороз, В.М. (2015) Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. №3. С. 127–134

Мороз, С.А. & Мороз, В.М. (2015) Структура высшего учебного заведения как объект государственного управления. Повышение квалификации и профессиональное совершенствование педагогов: междунар. науч.-практ. конф., 26–27 ноября 2015 г. Алматы, С. 156–161

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Офіційний вісник України. 2014. №63. С. 7

Про затвердження Положення про дослідницький університет. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. №163. Офіційний вісник України. 2010. № 13. С. 29

Проект Положення про дослідницький університет. Новини від 05.10.2018. Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-pro ponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-polozhennya-pro-doslidnickij-universitet

Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. Проект. Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf

Является ли эффективной система высшего образования? Valsts kontrole. Latvijas Republikas [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.lrvk.gov.lv/ uploads/Majaslapa%20RU/Revīzijas%20zinojumi/2016/2.4.1-15_2016/Является%20ли%20 эффективной%20система%20высшего% 20образования.pdf

Education at a glance 2018: Latvia / Education at a Glance 2018: OECD Indicators. OECD. [Еlectronic resource] – Access mode: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/kvc fj2-lv.pdf?expires=1541156260&id=id&acc name=guest&checksum=3A638767F3245 4C6 483F045AFCCC110D

Education at a Glance 2018: OECD Indicators. (text writer OECD). Paris: OECD Publishing, 2018. 462 р.

Moroz, S. (2017) State management of higher education quality as an object of dissertations' researches: analysis of the substantial orientation of science researches. Authority and society (History, Theory, Practice). №4 (44). P. 15–23

Topuniversities of Latvia. World University Rankings – 2019. Quacquarelli Symonds. [Еlectronic resource] – Access mode: https://www.topuniversities.com/uni versity-rankings/world-university-rankings /20 19

Topuniversities of Ukraine. World University Rankings – 2019. Quacquarelli Symonds. [Еlectronic resource] – Access mode: https://www.topuniversities.com/uni versity-rankings/world-university-rankings /2019


Пристатейна бібліографія ГОСТ