DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.4.05

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Svetlana Nestulia

Анотація


У статті схарактеризовано поняття лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, яка складається із таких структурних компонентів: когнітивного, інтегративно-діяльнісного та особистісного. Розкрито зміст кожного з компонентів.


Ключові слова


лідер; менеджер; бакалавр; компетентність; лідерська компетентність; лідерські якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Бендас, Т.В. (2009) Психология лидерства: учеб. пособие. СПб. : Питер, 448 с.

Локшин, В.С. (2013) Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в контексті процесу модернізації вищої освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб.наук.пр. Луганськ, Вип.1 (54). С. 109 – 120.

Лугова, В.М., & Єрмоленко, О.А. (2012) Напрями розвитку лідерської компетентності керівників українських підприємств. Проблеми економіки № 1.С. 64–67.

Луговий, В. І. (2009) Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс. Вища освіта України. № 3 (додаток 1). Тематичний випуск “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. К.: Гнозис. С. 8–14.

Маслов, В. І. (1997) Принципи менеджменту в установах освіти. Освіта і управління. № 1. С. 77–81.

Мороз, В.П. (2015) Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування. (Дис. канд.пед.наук). Старобільськ.

Нестуля, О. О., & Нестуля, С.І. (2016) Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. Полтава : ПУЕТ, 375 с.

Никчало, Н.Г., & Гончаренко, С.У. (2000) Професійна освіта: словник: навч. посіб. для учнів і пед. працівників проф.-техн. навч. закл. АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. К.: Вища школа, 380 с.

Равен, Дж. (1999) Педагогическое тестирование. Проблемы, заблуждения, перспективы. М.: Когито-Центр, 139 с.

Сараева, В.В. (2012) Формирование коммуникативных умений студентов вузов. Казанский педагогический журнал. №2. С.22–28.

Файоль, А. Общее и промышленное управление : [пер. с франц.]. М.: Контроллинг, 151 с.

Ягупов, В. В., & Свистун, В.І. (2007) Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. Том 71. С. 3–8.

Bass, B., & Bass, R. (2009) The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. N.Y.: Simon and Schuster, 1465 р.

Douglas, Mc Gregor. & Joel E Cuteher (1960) The Human Side of Enterprise : annotated edition. New-York: Toronto And, 256 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ