DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2019.2.02

СПОСОБИ І МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І РОЗКРИТТЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ

Valentina Mikhailichenko, Tatyana Нura

Анотація


У статті приділено увагу актуальності розробки цілеспрямованої системи організації процесу діагностики, розкриття, активізації та розвитку лідерського потенціалу у студентів під час навчання у вузі.  Вказано на  необхідність усвідомлення студентами сутності лідерського потенціалу, знання якостей, що складають його основу, їх важливість в процесі життєдіяльності.  Розглянуто способи і методи виявлення студентів, які мають лідерський потенціал, на ранніх етапах їх навчання у вузі за допомогою спеціальних методик.  Показана роль кураторів груп у виявленні лідерського потенціалу студентів.  Вивчено фактори, які впливають на висунення студентів на позицію лідерів і роль групи в цьому процесі.  Розглянуто форми позааудиторної діяльності студентів як необхідних умов для розвитку лідерського потенціалу.  Показана роль студентського самоврядування у формуванні лідерського потенціалу та необхідність його активізації в сучасних умовах.

Ключові слова


лідерство; поняття; лідерський потенціал; лідерські якості; процес навчання; діагностика; виявлення; актуалізація; розвиток; студенти; способи; методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Adair, Dzh. (2007) Psihologija liderstva. [Leadership Psychology]. M.: Jeksmo. 352 p. [in Russian]

Beljakova, N. V. (2002) Social'no-psihologicheskie osobennosti projavlenija liderstva v studencheskih gruppah. [Socio-psychological characteristics of the manifestation of leadership in student groups]: dis. kand. psihol. nauk: 19.00.05 M.197 p. [in Russian]

Hura, T. (2015) Liders'kyj potentsial iak vazhlyva skladova pedahohichnoi kul'tury vykladacha tekhnichnoho universytetu. [Leadership potential as an important component of the pedagogical culture of the teacher of the technical university]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyschij i zahal'noosvitnij shkolakh: zb. nauk. pr. Redkol.: T. I. Suschenko. Zaporizhzhia: KPU. Vyp. 44 (97). P. 418 – 428.

[in Ukrainian]

Kirjushina, N. Ju. & Tihonova, E.L. (2010) Sistema podgotovki liderov v universitete. [University Leadership Training System]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. P. 27 – 33. [in Russian]

Makshanov, S. I. (1997) Psihologija treninga: teorija, metodologija, praktika: monografija. [Psychology of training: theory, methodology, practice: monograph]. SPb: Obrazovanie, 238 p.

[in Russian]

Mihajlichenko, V. E. (2015) Psihologija razvitija lichnosti: monografija. [Psychology of personality development: monograph]. Kh.: 387 p. [in Russian]

Romanovskyj, A. H. Mykhajlychenko, V. E. & Hren', L. N. (2018) Pedahohyka liderstva. [Pedagogy of Leadership.]. Kh.: Styl'yzdat, 500 p.

[in Ukrainian]

Romanovs'kyj, O. H., Hura, T. V. & Knysh, A. Ye. (2017) Rozvytok liders'koho potentsialu v Tsentri liderstva Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut». [Development of Leadership Capacity at the Center for Leadership at the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"]. Teoretychnyj ta metodychno-naukovyj chasopys «Vyscha osvita Ukrainy». № 2 (dodatok 1). P. 96 – 100.

[in Ukrainian]

Chervona, L. M. (2017) Students'ke samovriaduvannia iak instrument rozvytku liders'koho potentsialu universytetiv u konteksti hlobal'noho liderstva. [Student Self-Government as a Tool for Developing Leadership Capacity of Universities in the context of Global Leadership]. Teoretychnyj ta metodychno-naukovyj chasopys «Vyscha osvita Ukrainy». № 2 (dodatok 1). P. 149 – 154. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адаир, Дж. (2007) Психология лидерства. М.: Эксмо, 352 с.

2. Белякова, Н. В. (2002) Социально-психологические особенности проявления лидерства в студенческих группах: дис. канд. психол. наук: 19.00.05. М.,197 с.

3.Гура, Т. (2015) Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Редкол.: Т. І. Сущенко. Вип. 44 (97). Запоріжжя: КПУ.  С. 418 – 428.

4. Кирюшина, Н. Ю. & Тихонова, Е.Л. (2010) Система подготовки лидеров в университете. Вестник Нижегородского университета  им. Н. И. Лобачевского. С. 27 – 33.

5. Макшанов, С. И. (1997) Психология тренинга: теория, методо-логия, практика: монография. СПб: Образование. 238 с.

6. Михайличенко, В. Е. (2015) Психология развития личности: монография. Х.: 387 с.

7. Романовский, А. Г. Михайличенко, В. Е. &  Грень, Л. Н. (2018) Педагогика лідерства. Х.: Стильиздат, 500 с.

8. Романовський, О. Г., Гура, Т. В. & Книш, А. Є. (2017) Розвиток лідерського потенціалу в Центрі лідерства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Теоретичний та методично-науковий часопис «Вища освіта України». № 2 (додаток 1). С. 96–100.

9. Червона, Л. М. (2017) Студентське самоврядування як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів у контексті глобального лідерства. Теоретичний та методично-науковий часопис «Вища освіта України». № 2 (додаток 1). С. 149 – 154.