Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти

Автор(и)

  • Kateryna Kolos Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

тип, типологія, компоненти, комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище закладу післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, інфор-маційно-комунікаційні технології

Анотація

У дослідженні обґрунтовано необхідність проведення типології компонентного складу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти; визначено поняття “типологія компонентного складу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти”; умовно поділено це середовище за характеристичними функціями компонент на п’ять областей; аналіз характеристик компонентів кожної такої частини обумовив виокремлення класифікаційних ознак, відповідно до яких проведено поділ на групи компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти.

Біографія автора

Kateryna Kolos, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, докторант, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ

Посилання

Базалук О. О. Філософія освіти : навчально-методичний посібник / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко. – К. : КОНДОР, 2010. – 164 с.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища педагогічних систем / В. Ю. Биков // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кі-ровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – Вип. 77, ч. 1. – 354 с.

Електронний бібліотечний каталог ВІППО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=120.

Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Веб-сайт ХДУ. – Херсонський державний університет. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/

Інформаційні технології і засоби навчання : наукове рецензоване електронне видання [Електронний ресурс]. – Веб-сайт ІІТЗН НАПН України. – Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Націо-нальної академії педагогічних наук України. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/

Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Коджаспирова Г. М., Коджаспи-ров А. Ю. – М. : ИКЦ “МарТ”; Ростов н/Д : Издательский центр “МарТ”, 2005. – 448 с.

Колос К. Р. Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середо-вища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Збірник матеріалів Звітної конференції ІІТЗН НАПН України (21 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 170–171. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1422/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_21_01_2014.pdf

Колос К. Р. Функціональна модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 41, № 3. – С. 70–82. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article /view/1072/804#.U7KYw_l_s1I.

Комп’ютер у школі та сім’ї : науково-методичний журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csf.vashpartner.com/

Положення про електронні освітні ресурси [затверджено наказом Міністерства осві-ти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 № 1060] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : [указ ... 25 черв. 2013 р. № 344/2013 ; Україна. Президент] , [Електронний ресурс] // Офіційне Інтернет-представництво президента України Петра Порошенка. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html.

Рамський Ю. С. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання методів обчислень у педагогічному універси-теті / Ю. С. Рамський, М. В. Рафальська // Науковий часопис НПУ іме-ні М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2011. – № 10. – С. 39–45.

Словник української мови : академічний тлумачний словник (1970–1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/typologhija.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників : [Наказ … 6.10.2010 № 930 ; Міністерства освіти і науки України] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10.

Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. – 7-е изд. – М. : “Республика”, 2001. – 720 c.

Чайка В. М. Основи дидактики : навчальний посібник / В. М. Чайка. – К. : “Академвидав”, 2011. – 238 с.

Cruywagen M. One Size Does Not Fit All – Towards a Typology of Knowledge-Centric Organisations [online] / M. Cruywagen, J. Swart, W. Gevers // The Electronic Journal of Knowledge Management. – 2008. – V. 6, Issue 2. – Pp. 101–110. – Available from : www.ejkm.com.

Dictionary.com [online]. – Available from : http://dictionary.reference.com /browse/modeling

Eruditor.ru [online]. – Available from : http://eruditor.ru/.

Geometry [online]. – Available from : http://www.agutie.com/.

Mathground [online]. – Available from : http://mathground.net/category/applied-mathematics/.

Math.ru [online]. – Available from : http://math.ru/.

Oxford Advanced Learner [online]. – Available from : http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ defini-tion/english/typology.

Shrivastava P. A typology of organizational learning systems / P. Shrivastava // Journal of Management Studies. – 1983 – V. 20, no 1. – P. 7–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-13

Номер

Розділ

Освітньо-педагогічна діяльність: методики і технології викладання