Роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті

Автор(и)

  • Tetiana Goncharenko Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

закoни педагогіки, закономірності, педагогічні умови, принципи навчання, навчальний процеc, TQM

Анотація

У статті розглядається роль педагогічних умов у структурі педагогічної науки. Показано, що реалізація педагогічних цілей і практичних завдань головним чином залежить від створення і дотримання педагогічних умов, що мають вузькодослідницький характер, але локально базуються вони на педагогічних законах, закономірностях, принципах та правилах. Аналізується поняття “умова” з різних боків – загальнонаукового, філософського, психологічного та педагогічного. Особлива увага приділяється педагогічним умовам. З’ясовується роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки спеціалістів різних напрямків. Наведено загальну структуру системи забезпечення якості освіти на рівні вищого навчального закладу. Особлива увага приділяється формуванню педагогічних умов на принципах філософії TQM (тотального управління якістю), бо вони є запорукою якісної підготовки спеціалістів з ІТ- технологій.

 

Біографія автора

Tetiana Goncharenko, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

доцент кафедри іноземних мов, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Посилання

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - К.:Либідь, 1998. – 560 с.

Бабанський Ю.К. Педагогика. – М.: Педагогика, 1988. – 432 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Загзвягинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М.: Академия. – 2001. – 192 с.

Зайченко І. B. Педагогіка : навчальний посібник [для студ. вищ. пед. навч. закл.] –– К. : “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – 528 с.

Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия “педагогические условия”: сущность, классификация//General and Professional Education. – 2012. - №1. – С. 8-14.

Коменский Я.А. Великая дидактика: Государствен-ное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса, 1939. – 318 с.

Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

Немов Р.С. Психология: словарь-справочник: в 2 ч. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Ч.2. – 352 с.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи – К.: Центр учбової літера-тури, 2009. – 472 с.

Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения в двух томах. - Т. 2/ Под. ред. В.А.Ротенберг, В.М.Кларина. – М.: Педагогика. – 1981. – 416 с.

Подласый И.П. Педагогика. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС. – 2007. – 575 с.

Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М.: Высш.шк. – 2004. – 512 с.

Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М. : Педагогика, 1975. – 95 с.

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антро-пологии. – Собр. соч.: В 10 т. – М.; Л., 1950. - Т. 3.

Философский словарь/ Под.ред. И.Т.Фролова. – М.: Политиздат, 1987. – С. 497.

Хриков Є.М. Педагогічні умови в структурі наукового знання/ http://hrykov.luguniv.edu.ua/index.php/naukovi-roboti/101-pedagogichni-umovi-v-strukturi-naukovogo-znannya/

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-27

Номер

Розділ

Професійна підготовка майбутніх фахівців: механізми забезпечення якості та розвитку змісту