Теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу: зміст принципів формування та умови ефективності використання

Автор(и)

  • Volodymyr Moroz Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

діалогізація навчального процесу, якість освіти, суб’єкт та об’єкт навчального процесу, ефективність використання діалогу

Анотація

Статтю присвячено висвітленню місця та ролі діалогу в процесі підвищення якості освіти. Визначено окремі теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу та розкрито їх вплив на якість навчального процесу. Крім того, розглянуто умови ефективного використання діалогу в межах професійної взаємодії між суб’єктом та об’єктом навчально-пізнавальної діяльності. 

Біографія автора

Volodymyr Moroz, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

доктор наук з державного управління, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Посилання

Амеліна С.М. Діалогічні методи навчання в аграрному ВНЗ [електронний ресурс] / С.М. Амеліна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природоко-ристування України. – 2011. – Вип. 159 (ч. 1). – Режим доступу: http://esteticamente.ru/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/zmist.html

Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – М.: Эксмо-пресс; Харьков: Фолио, 1998. – 621 с.

Веряскина В.П. Императивы экологической этики и новый образ человека / В.П. Веряскина // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях неста-бильности. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – С. 266−279.

Ковалев Г.А. Психология познания людьми друг друга / Г.А. Ковалев // Вопросы психологии. – 1983. – №1. – С. 112–118.

Кожушко С.П. Діалогічна взаємодія суб’єктів навчального процесу [еле-ктронний ресурс] / С.П. Кожушко // Науковий журнал “Аспект”. – Режим доступу: http://asconf.com/rus/archive_view/373

Кремень В.Г. Педагогічна синергетика: поня-тійно-категоріальний синтез / В.Г. Кремень // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – №3. – С. 3–19.

Лапінський В.В. Навчальне середовище нового покоління та його складові / В.В. Лапінський // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова – Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. науко-вих праць. – 2008. – №6 (13). – С. 26–32.

Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бес-конечное / Левинас Э.; пер. И.С. Вдовиной, Б.В. Дубина. – М.-СПб.: Университетская книга, 2000. – 416 с.

Малков А.С. Синергетика преподавания и преподавание синер-гетики / А.С. Малков // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – 2007. – Вип. 5. – С. 388–417.

Ніколаєнко С.М. Якість вищої освіти в Україні: погляд у ма-бутнє / С.М. Ніколаєнко // Вища школа. – 2006. – № 2. – С. 3–22.

Нове керівництво МОН розповіло про першочергові кроки в освітній політиці [електронний ресурс] / Актуальні новини // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/actually/29271-nove-kerivnitstvo-mon-rozpovilo-pro-pershi-kroki-v-osvitniy-polititsi

Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словос-получень / уклали : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 789 с.

Ходаківський Є.І. Синергетичні основи регулювання пріоритету ринку продовольс-тва / Є.І. Ходаківський // Формування та розвиток аграрного ринку. – К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2004. – С. 243–251.

New Webster’s Dictionary of the English Language: College Edition. – Surjeet Publications, Delhi, 1989. – 1824 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-12

Номер

Розділ

Освітньо-педагогічна діяльність: методики і технології викладання