DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Формування особистості нового типу в контексті сучасної філософії освіти

Sergii Kostiuchkov

Анотація


У статті проаналізовано стратегічні завдання, які освітня система покликана вирішувати в умовах сьогодення, акцентовано увагу на визначальних напрямах освітньої політики в сучасній Україні, охарактеризовано людину як відкриту систему, що самоорганізовується та самокерується. Послідовно проводиться думка, що в сучасних умовах управління формуванням знання є важливою соціальною функцією держави, яка визначає стратегічні цілі у сфері освіти, адекватні вимогам сьогодення, враховуючи філософсько-педагогічні особливості формування світогляду особистості як інтегративного утворення. Держава при цьому не обмежує процесів самоорганізації, самоуправління та взаємодії в структурах громадянського суспільства, орієнтованих на вдосконалення системи освіти, зокрема вищої.

Окреслено ключові ознаки, які характеризують відкриту освіту; висвітлено функції інституту освіти, які мають  найбільшу суспільну значущість. 

 

The article analyzes the strategic objectives that the educational system is designed to do under present conditions; author focuses on defining educational policies in modern Ukraine; man described as an open system, self-organizing and self-governing. In modern conditions the formation of knowledge management is an important social function of the state, which defines the strategic goals in education, adequate to modern needs, including philosophical and pedagogical features of formation of the individual as an integrative philosophy of education. The State does not limit the processes of self-organization, self-management and cooperation within the structures of civil society, aimed at improving the education system, including higher education. Emphasized that a person is an open system, self-organizing and self-conducting in which development is carried out by nonlinear laws initiated by internal sources and factors that combine contradictories in the areas of divergence - the diversity of growth and convergence - coagulation diversity trends. Existential world entity is multidimensional, sociocultural spatio-temporal structure within which place subject - subject and subject - object interaction. As a result, combinations, inversions, dyssociations and associations between the elements and the area of information being there innumerable amount of problems of survival and direction of change of mind. The author notes that education is not only a competition, accumulation and assimilation of knowledge and skills, and improve the adaptation mechanism of human biosocial improving skills as an individual and the human population and in general - species Homo sapiens; harmonization of the relationship, and mutual interdependence in the three-component system of man - society - nature.

It is concluded that the synthesis of functional characteristics of education suggests that education and education in the broad sense - is practically continuous improvement process rights. Continuous growth and personal development is attributive characteristics of the adaptation process as complex components of productive interaction between the individual and the environment, self-actualization, self-development and self-rights in a particular social setting.

The author outlines the key features that characterize open education; Institute of Education highlights features that have the greatest social significance.


Ключові слова


система освіти; держава; особистість; громадянське суспільство; відкрита освіта; соціальна адаптація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бим-Бад Б. М., Петровский А. В. Образование в контексте социализации / Б. М. Бим-Бад, А. В. Петровский // Педагогика. – 1996. – № 1. – С. 3-10.

Днепров Э.Д. Пробле-мы образования в контексте общего процесса модернизации России / Э. Д. Днепров // Педагогика, 1996. – № 5. – С. 39-46.

Зеер Э.Ф., Романцев Г.М. Личностноориентиро-ванное профессиональное образование / Э. Ф. Зеер, Г. М. Романцев // Педагогика. - 2002. – № 3. – С. 16-21.

Калугина Д. А. Трансформация функций высшего професси-онального образования / Д. А. Калугина // Вопросы политологии и социологии. – 2011. – № 11. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://politsocio.uapa.ru/ru-ru/issue/2011/01/09/

Карамушка В. І. Прогностична функція освіти в контексті збалан-сованого розвитку / В. І. Карамушка //Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Т.2. – С.702-705. [Електрон-ний ресурс] – Режим доступу: http://eco.com.ua/

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

Поппер К. Открытое общество и его враги: [В 2 т.] / К. Поппер. – М.: Междунар. фонд “Культурная инициатива”, 1992. – Т. 1. – 446 с.

Програма дій “Порядок денний на ХХІ століття”: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт “Планета Зем-ля”, 1992 р.): / [пер. з англ.]. – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Шестов Л. Апофеоз бес-почвенности. Опыт адогматического мышления / Л. Шестов. – Л.: ЛГУ, 1991. – 216 с.

Ясперс К.. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. [Пер. с нем.] – М.: Политиздат, 1991. – 527с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://royallib.ru/book/yaspers_karl/smisl_i_naznachenie_istorii_sbornik.html]


Пристатейна бібліографія ГОСТ