DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Психопедагогіка як предмет наукового інтересу

Ludmyla Diachenko

Анотація


У статті звертається увага на проблемні питання взаємовідношень між психологією і педагогікою, особливо в царині практичної реалізації їхніх досягнень. Психопедагогіка розглядається як спосіб поєднання психологічної теорії з практикою навчання і виховання. Автором проаналізовано погляди різних вчених, переважно пострадянського простору, на феномен психопедагогіки: 1) як нову галузь наукових досліджень; 2) як деталізацію психології навчання через аналіз педагогічних дій вчителя; 3) як психологізацію педагогіки. Беззаперечною є орієнтація психопедагогіки на практику навчання і виховання, на „живу” взаємодію вчителя й учня. Серйозне удосконалення освітнього процесу можливе лише через застосування досягнень психології у практичній діяльності педагога, зокрема у кожній його педагогічній дії.

 

In the article consider the problem of relationships between psychology and pedagogy, especially in the field of the practical implementation of it’s achievements. Psyhopedagogy consider as a way of combining psychological theory and practice of teaching and education. The author analyzes the views of various scholars, mostly former Soviet Union, on the phenomenon of psyhopedagogy: 1) as a new area of research, 2) as detailed analysis of the psychology of learning through teacher's pedagogical action 3) as psychologization of pedagogy. It is doubtless psyhopedagogy focus on practical training and education, to „live” interaction between teacher and student. Serious improvement of the educational process is only possible through the applications of psychology in teacher practice, including each of his teaching.


Ключові слова


психологія; педагогіка; педагогічна психологія; психопедагогіка; навчання; виховання; педагогічна дія; педагог; учитель; учень

Повний текст:

PDF

Посилання


Vachkov Y.V., Psykholoh v obrazovanyy: osobennosty, trudnosty, rysky vzaymodeistvyia // Psykholohyia y pedahohyka: prostranstvo vzaymodeistvyia. Materyalу „kruhloho stola” „Psykholohyia y pedahohyka sovremennoho obrazovanyia: vozmozhnosty y hranytsу vzaymodeistvyia” / nauch. red. S.D. Poliakova – Moskva: Shkolnуe tekhnolohyy, 2010. – S. 46–62.

Vorontsov A.B. Ystoky deiatelnostnoi pedahohyky // Obrazovatelnaia polytyka. Nauchno-publytsystycheskyi zhurnal. – 2011. – № 6 (56). – S. 46–51.

Zynchenko V.P. Zhyvoe znanye // Bolshoi psykholohycheskyi slovar / Sost. y obshch. red. B. Meshcheriakov, V. Zynchenko. – SPb.: Praim – Evroznak, 2003. – S. 177–178.

Zynchenko V.P. Psykholohycheskye osnovу pedahohyky (Psykholoho-pedahohycheskye osnovу postroenyia systemу razvyvaiushcheho obuchenyia D.B. Еlkonyna – V. V. Davуdova): Ucheb. posobye. – M.: Hardaryky, 2002. – 431 s.

Zynchenko V.P. Psykholohycheskaia pedahohyka. Materyalу k kursu lektsyi. – Chast I. Zhyvoe Znanye. – Samara: Samarskyi hosudarstvennуi pedahohycheskyi unyversytet, 1998. – 216 s.

Zynchenko V.P. Psykholohycheskaia pedahohyka // Bolshoi psykholohycheskyi slovar / Sost. y obshch. red. B. Meshcheriakov, V. Zynchenko. – SPb.: Praim – Evroznak, 2003. – S. 432–433.

Ziaziun I.A. Pedahohichna psykholohiia chy psykholohichna pedahohika?! // Etyka i estetyka pedahohichnoi dii / Zb. nauk. prats. – Vyp. 3. – Kyiv – Poltava, 2012. – S. 20–37.

Ziaziun I.А., Psykholohichna pedahohika v tsaryni pedahohichnoi dii // P’iata vystavka-prezentatsiia „Innovatyka v suchasnii osviti”. – Kyiv, 22-24 zhovtnia 2013. – S. 20-21.

Ziaziun I.A. Psykhopedahohika moskovskoi psykholohichnoi shkoly // Teoryia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy / Shchokvartalnyi naukovo-praktychnyi zhurnal. – Kharkiv: NTU „KhPI”, 2013. – № 12. – S. 33–41.

Kak upravliat psykholohyei uroka, yly Psykhopedahohyka v obrazovanyy / Kol. avtorov / Pod red. S.D. Poliakova – Moskva: Sentiabr, 2006. – Byblyoteka zhurnala «Dyrektor shkolу». – 160 s.

Leonteva O. Pochemu psykholoham y pedahoham trudno poniat druh druha? // Pervoe sentiabria. – 10 yiunia 2009. – № 11. – Vtoraia tetrad. – S. 13.

Lukianova M.Y., Pedahoh sehednia: osobennosty, trudnosty, rysky, vozmozhnosty // Psykholohyia y pedahohyka: prostranstvo vzaymodeistvyia. Materyalу „kruhloho stola” „Psykholohyia y pedahohyka sovremennoho obrazovanyia: vozmozhnosty y hranytsу vzaymodeistvyia” / nauch. red. S.D. Poliakova – Moskva: Shkolnуe tekhnolohyy, 2010. – S. 25– 46.

Makarenko A.S. Pedahohycheskaia poэma. – Kharkov: «Prapor», 1979. – 630 s.

Poliakov S.D. Psykhopedahohyka: model predmeta y еksperymentalnoe yssledovanye // Psykholohyia obuchenyia. – 2009. – yiul № 7 – S. 4–16.

Poliakov S.D. Chto takoe psykhopedahohyka? // Uchenуe zapysky. Ezhekvartalnуi nauchnуi zhurnal Pedahohycheskoho ynstytuta Saratovskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. N.H. Chernуshevskoho. – 2008. – T.1. – Ser. Psykholohyia. Pedahohyka. – № 1-2. – S. 66–69.

Rubynshtein S.L. Problemу obshchei psykholohyy / S.L. Rubynshtein – Moskva: Pedahohyka, 1976. – 416 s.

Stouns Е. Psykhopedahohyka. Psykholohycheskaia teoryia y praktyka obuchenyia; Per. s anhl. / Pod. red. N.F. Talуzynoi. – M.: Pedahohyka, 1984. – 472 s.

Talуzyna N.F. Predyslovye redaktora perevoda // Psykhopedahohyka. Psykholohycheskaia teoryia y praktyka obuchenyia / Stouns Е. – M.: Pedahohyka, 1984. – S. 5–20.

Frydman L.M. Psykhopedahohyka obshcheho obrazovanyia: posobye dlia studentov y uchytelei / L.M. Frydman. – Moskva: Ynstytut praktycheskoi psykholohyy, 1997. – 288 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ