DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ДУХОВНІСТЬ У СИСТЕМІ ФІЛОСОФІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Oleksandr Ponomarov

Анотація


З позицій філософії освіти проаналізовано систему зв’язків духовності та професійної культури педагога. Розглянуто структуру цієї культури та її роль у формуванні професійної і соціальної компетентності студента і в його особистісному розвитку. Приділено увагу завданням освіти з виховання і розвитку духовного світу студента. Показано, що педагогічна культура має ґрунтуватися на чітких філософських і логіко-методологічних принципах і передбачати високу культуру філософського мислення. 

 

From the standpoint of the philosophy of education analyzed the linking system of spirituality and professional culture of the teacher. The structure of this culture and its role in shaping the social and professional competence of the student in his personal development are considered. Attention is paid to educational tasks it is the upbringing and development of the spiritual world of the student. It is shown that pedagogical culture should be based on clear philosophical and logical and methodological principles and provide high culture of the phіlosophycal thinking.

In difficult conditions of a rapidly changing world are extremely important as a professional and social competence of a specialist, and his worldview, moral principles, spiritual and cultural level. The development of these qualities in students requires high professionalism, pedagogical skills and pedagogical culture of the teacher. Pedagogical culture is system specification of its professional and personal development and communication with students. Central place in this culture takes spirituality as a factor of the forming in the spiritual world of the students and humanization of society.


Ключові слова


професійна культура педагога; духовність; філософія освіти; суспільна свідомість; ви-ховання; особистісний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Охрімчук Р. М. Духовність // Енциклопедія освіти. – С. 244-245.

Ярмаченко М. Д. Пе-дагогічна культура // Енциклопедія освіти. – С. 641.

Бондаревская Е. В. Педагогиче-ская культура как общественная и личная ценность // Педагогика. – 1999. – № 3. – С. 37-43.

Мазур Н. Зміст професійної культури викладача вищої школи // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 12-14.

Баженова Н. Г. О воспитании духовно-нравственной куль-туры студентов // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 152-155.

Чорна С. С. Система цінностей викладача вищої школи // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Вип. 40. – Запоріжжя, 2006. – С. 461-466.

Пидкасистый П. И., Иванов В. Д. Духовность в системе смысложизнен-ных координат // Педагогика. – 2012. – № 7. – С. 25-35.

Нечепоренко Л. С. Педагогі-чна майстерність: монографія. – Харків: Видавничий центр ХНУ, 2009. – 276 с.

Донцов А. В. Формування моральнісних механізмів поведінки студентської молоді. – Харків: Шлях, 1999. – 226 с.

Мазоренко Д. І., Завєтний С. О., Пономарьов О. С. Соціально-гуманітарні проблеми педагогіки вищої школи // Соціально-гуманітарні век-тори педагогіки вищої школи: 3-я Міжн. наук. конф.: Зб. матер. – Харків: Міськдрук, 2011. – С. 3-7.

Bourdoncle R. La professionalisation des enseignants: les limites d’un myth // Revue Française de pedagogie. – 1993. – № 105. – P. 83-119.

Bok D. Universities and the Future of America. – Durham: Duke University Press, 1990. – 135 p.

Сноу Ч. П. Две культуры. - M.: Прогресс, 1973. – 144 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ