DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя Технологій

Vitalii Boichuk

Анотація


У статті розглядається проблема необхідності ґрунтовної художньо-графічної підготовки майбутніх учителів технологій, оскільки до змісту їхньої професійної підготовки мистецький компонент не вводився, а виняткова увага надавалася забезпеченню її індустріальної, інженерної спрямованості. Вказано, що причини такого підходу полягали у технократичному баченні суспільної ролі й суспільних функцій педагога-трудовика, згідно з яким він повинен бути насамперед виробничником з основами знань сучасної техніки. Досліджується історичний досвід використання мистецтва у розвитку педагогічної майстерності вчителя. Окреслюються нові підходи щодо фахової підготовки майбутнього вчителя технологій. Подано результати експериментальної перевірки застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього вчителя технологій пыд час науково-дослідної роботи.

 

This paper deals with the problem of having to sound art and graphic preparation of future teachers of technology, because the content of their training artistic component is not introduced, but only attention given to providing its industrial, engineering orientation. Specified that the reasons for this approach were to technocratic vision of the role and functions of public teacher labor training under which it should be primarily producers of basic knowledge of modern technology. The historical experience of the art usage in the development of the pedagogical skills of the teacher is examined. The new approaches to the training of a future technology teacher are described. Such an understanding is stable and remains to this day, and therefore the general cultural development of classroom technology significantly behind other teachers and their creative individuality is often exclusively technical focus. There are the results of the experimental verification of the Information and Communications Technology usage in the training of a future technology teacher in the course of the scientific and research work.

Ключові слова


художньо-графічна підготовка; мистецтво; вчитель технології; інформаційно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Проектна діяльність в підготовці майбутніх педагогів / Су-часні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 34 / редкол.: І.А.Зязюн (голо-ва) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2013. – 503 с.

Жеревчук І.М. Творча ак-тивність як компонент фахової підготовки майбутнього вчителя музики / Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VI мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – 348 с.

Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії : Навчальний по-сібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

Методика проект-ного навчання на уроках обслуговуючої праці в 5 класі / Т. Кравченко, О. Коберник. – К.: Шк. Світ, 2006. – 200с.

Мистецтво у розвитку особистості: Монографія / За ред., перед-мова та післямова Н.Г. Ничкало. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 224 с.

Овечко О.В., Подоляк В.О. Педагогічні умови вивчення варіативного модуля “Технологія бісер-ного плетіння на дротяній основі” у старших класах/ Актуальні проблеми математики, фі-зики і технологічної освіти: Зб. наук. пр. – Вип. 8. – Вінниця: ФОП: “Данилюк В.Г.”, 2011 – 788 с.

Оршанський Л.В. Художньо-трудова підготовка майбутніх учителів трудового навчання: [монографія] / Леонід Володимирович Оршанський. – Дрогобич: Швидкодрук, 2008. – 278 с.

Отич О.М. Історичний досвід використання мистецтва у розвитку педа-гогічної майстерності вчителя / Педагогічна майстерність як система професійних і мис-тецьких компетентностей: зб. Матеріалів VI мистецько-педагогічних читань пам’яті про-фесора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010 – 348 с.

Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Педагогічна антропологія. Том перший. Передмова // Тво-ри: в 6 т. / К.Д. Ушинський. – К.: Рад. шк., 1952. – Т. 4. – 352 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ