DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Професійно важливі якості в контексті професіоналізму керівника правоохоронних органів України

Yuliia Boiko-Buzyl

Анотація


Статтю присвячено висвітленню питання професійно важливих якостей в рамках проблеми професіоналізму керівників правоохоронних органів України як основного суб’єкта управління діяльністю організації. Зокрема, наведено основні концептуальні засади розуміння професіоналізму як свідчення того, що якість праці, професійна компетентність та спроможність є визначальним чинником результативності та успішності функціонування керівної ланки правоохоронних органів України. Обґрунтовано особистісно-діяльнісну парадигму, компетентнісний та проактивний підходи, що обумовлюють ефективну індивідуальну професіоналізацію керівників правоохоронних органів України. Надано тлумачення професійно важливих якостей, розкрито головні якості сучасного керівника та окреслено вектори модусу професіоналізму керівників правоохоронних органів України. 

 

The article is devoted illumination of question professionally important qualities within the framework of problem of professionalism of leaders of law enforcement authorities of Ukraine, as a basic subject of management of organization in connection with the necessity of increase of administrative skilled potential activity. In particular, basic conceptual principles of understanding of professionalism are presented as certificates of that quality of labour, professional competence and possibility, come forward the determinative of effectiveness and progress of functioning of leading link of law enforcement authorities of Ukraine. Grounded, kompetentnisniy and proaktivniy approaches which stipulate an personal and deyatelnostnuyu paradigm effective individual profesionalizaciyu of leaders of law enforcement authorities of Ukraine. Interpretation is given professionally important qualities, main qualities of modern leader and outlined vectors of modusu of professionalism of leaders of law enforcement authorities of Ukraine are exposed through development and forming of them professionally important qualities.Ключові слова


правоохоронна система; керівник; професіоналізм; професійно важливі якості; розвиток; становлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Барко В.І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактив-ний підхід): Монографія. – К., 2003. – 448 с.

Бояревич М.Л., Євтушенко О.Н. Основи формування особистості керівника-лідера в органах державної влади та місцевого са-моврядування // Державне управління. Політологія. - Вип. 117. - Т. 130. – 2010.

Бут-ко М.П., Скрипка В.Н. Професіоналізація державної служби – регіональний зріз / Вісн. Черніг. держ. технол. ун-ту. Серія “Економічні науки”. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 3 (52). – 387 с.

Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. – М.: Изд-во Моск. психолого-социального ин-та; Воронеж: НПО МОДЭК, 2004. – 752 с.

Підбуцький О.Ю. Структура професіоналізму керівника // Междунар. науч. конф. MicroCAD: Секція №20 Управління соціальними системами і підготовка кадрів. – НТУ “ХПИ”, 2012.

Савченко Б.Г. Соціологічне дослідження управління персоналом дер-жавних службовців // Актуальні проблеми державного управління. № 1 (12). – Харків: ХарРІ УАДУ / голов. ред. Г. І. Мостовий; ред. и предисл. В.Д. Гончаренко [та ін.], 2002. – С. 68-73.

Сучасна концепція професіоналізму в публічному управлінні та під-ходи до його оцінювання: наук. розробка / Л. Г. Штика, Л. М. Гогіна, І. І. Нинюк та ін. – К.: НАДУ, 2009. – 40 с.

Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012 “Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки”.


Пристатейна бібліографія ГОСТ