Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень

Автор(и)

  • Valerii Bykov Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ
  • Oleg Spirin Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ
  • Liliia Luparenko Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національ-ної академії педагогічних наук України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

моніторинг, технології моніторингу, показники моніторингу, наукометричний показник, наукометрична база, реферативна база, індекс цитування, імпакт-фактор

Анотація

Розглянуто поняття моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт; для галузі психолого-педагогічних досліджень наведено показники цього моніторингу за умови використання відкритих web-орієнтованих засобів ІКТ. Проаналізовано основні підходи щодо оцінювання впливовості публікацій дослідників, наукових колективів і видань, зокрема особливості застосування таких наукометричних показників, як індекс цитування та імпакт-фактор. Обґрунтовано класифікацію інформаційно-комунікаційних технологій моніторингу впровадження результатів досліджень з поділом їх на технології і засоби моніторингу оприлюднення, розповсюдження та використання результатів робіт. Описано особливості використання окремих web-орієнтованих засобів моніторингу впровадження результатів психолого-педагогічних досліджень.

 

The concept of monitoring of scientific research results implementation is considered; it is presented the indicators of the monitoring for psychological and educational researches using open web-based ICT tools. The basic approaches to the estimation of publications influence of researchers, research groups and editions, including peculiarities of the use of scientometric indicators such as citation index and impact factor are analyzed. Grounded the classification of information and communication technologies for monitoring of research results implementation dividing them on the technologies and the means of monitoring disclosure, dissemination and use of publications results. Described peculiarities of the use of some web-based ICT tools for monitoring of implementation of psychological and educational researches results.
Біографії авторів

Valerii Bykov, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

академік НАПН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

Oleg Spirin, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

Liliia Luparenko, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національ-ної академії педагогічних наук України, м. Київ

провідний інженер Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

Посилання

Биков В.Ю. Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище Інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С. 9-37.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.

Кремень В.Г., Биков В.Ю. Категорії простір і середовище: особливості модельного подання та освітнього застосування // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – № 3. – С. 3-16.

Биков В.Ю. Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в України // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 3-18.

Биков В.Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – № 9(16). – С. 9-16.

Биков В.Ю., Лапінський В.В. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – №2. – С. 3-6.

Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С. 8-23.

Спірін О.М. Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 4(36). – С. 132-152. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890/655.

Наказ МОНмолодьспорт України від 17 жовт. 2012 № 1112 [«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»].

Наказ МОН України від 22 жовт. 2013 № 1461 [“Про створення робочої групи з підготовки пропозицій щодо включення показника цитування вчених у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, до державних вимог з акредитації”].

Волх Р.О. Система оцінки українських фахових видань / Р.О. Волх // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 1. – К.: Академперіодика, 2008. – С. 57-94.

Web-сайт "Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus" [Електронний ресурс]. – 2009-2013. – Режим доступу : http://jsi.net.ua/scopus/index.html.

Цитованість [Електронний ресурс] // Web-сайт Webometrics НТУУ "КПІ". – Режим доступу : http://webometr.kpi.ua/node/53#1.

Мокін Б.І. Інша точка зору на критерій оцінки наукових досягнень вченого за індексом цитування [Електронний ресурс] // Персональний сайт Мокіна Б. І. – 2010. – Режим доступу : http://www.mokin.com.ua/public_work/publicism/b12/bs/6043.html#.UiBg2dIeBL4.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с.

Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Методичні рекомендації щодо моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України [Додаток 1 до Постанови Президії НАПН України від 21 червня 2012 року, протокол № 1-7/7-225]. – 7 с.

Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України [затвердж. Постановою Президії НАПН України від 23 червня 2011 р., № 1-7/9-198 із змінами, внес. Постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2012 р., № 1-7/14-403].

Hirsch J. E. An index to quantify an individual’s scientific research output that takes into account the effect of multiple coauthorship / Jorge E. Hirsch // Scientometrics. – 2010. – Vol. 85. – Iss. 3. – P. 741-749.

Bornmann L. Are there better indices for evaluation purposes than the h index? A comparison of nine different variants of the h index using data from biomedicine / L. Bornmann, R. Mutz, H. D. Daniel, // Jour. of the Am. Soc. For Information Science and Technology. – 2008. – Vol. 59. – P. 830-837.

Citations per faculty // QS World University Rankings [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings#Citations_per_faculty_. 2820.25.29.

Universal Impact Factor: Scientifically derived Journal Impact Factor [Електронний ресурс]. – 2013. – Mode of access : http://www.uifactor.org/Default.aspx.

SCImago Journal & Country Rank [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://scimagojr.com.

Показники [Електронний ресурс] // web-сайт Google Scholar. – 2013. – Режим доступу : http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=top_venues&hl=uk.

Open Archives Initiative [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.openarchives.org.

Франчук В.М. Основні рекомендації щодо підвищення ступеня представлення ВНЗ в глобальній мережі Інтернет [Електронний ресурс] / В. М. Франчук // Web-сайт "Служба порталу: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова". – 2012. – Режим доступу : http://www.sp.npu.edu.ua/index.php/9-uncategorised/5-osnovni-rekomendatsii-shchodo-pidvyshchennia-stupenia-predstavlennia-vnz-v-hlobalnii-merezhi-internet.

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки [Електронний ресурс] / [затвердж. Законом України від 9 січ. 2007 р. № 537-V] // web-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16#n14.

Електронні інформаційні бібліотечні системи наукових і навчальних закладів: монографія / [Спірін О. М., Іванова С. М., Новицький О. В. та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 176 с.

Спірін О. М. Аналіз програмних платформ для створення інституційних репозитаріїв [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 2 (34). – С. 101-115. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/821/632.

Індексування журналу [Електронний ресурс] // Web-сайт журналу "Інформаційні технології і засоби навчання". – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/pages/view/map.

Моніторинг використання web-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics : звіт за 2012 рік [Електронний ресурс] / [М.А.Шиненко, Ю.А.Лабжинський, В.А.Ткаченко]. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2013. – 38 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/777.

Scopus Author Preview [Електронний ресурс] // Web-сайт бази даних Scopus. – Режим доступу: http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url.

About [Електронний ресурс] // Web-сайт Scholarometer. – 2009-2013. – Режим доступу : http://scholarometer.indiana.edu/about.html

Schreiber М. To share the fame in a fair way, hm modifies h for multi-authored manuscripts [Електронний ресурс]/ Michael Schreiber // New Journal of Physics. – 2008. – Vol. 10. – Mode of access : http://iopscience.iop.org/1367-2630/10/4/040201.

База науковців України [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : http://ndb.xdm.me.

Быстрое решение вашей задачи: наиболее точный поиск по вашему запросу в самых популярных наукометрических базах данных [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http://ndb.artemn.com/#.

Статистика [Електронний ресурс] // Web-сайт електронного видання "Інформаційні технології і засоби навчання". – 2013. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/about/statistics.

Ковальчук В.Н. Практика використання ІКТ-засобів у педагогічному експерименті: Інтернет анкетування / В.Н.Ковальчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 3 (35). – С. 135-152. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/832/618.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-01

Номер

Розділ

Методологія і логіка науково-дослідних робіт