DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. Про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема

Volodymyr Oliinyk

Анотація


У статті на основі аналізу сучасних тенденцій та особливостей управлінської
еліти у суспільстві розкривається проблема формування даної категорії еліти як феномен у парадигмі неперервної освіти. Обґрунтовується необхідність удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів.

 

The article is based on an analysis of current trends and features of the managing elite in society reveals the problem of forming of the elite category as a phenomenon in the paradigm of lifelong learning. The necessity of improving the system of training, retraining and professional development of staff is grounded in the article.


Ключові слова


неперервна освіта; парадигма; професіоналізм; управлінська еліта; формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашин Г. К. Курс элитологии / Г. К. Ашин, Е. В. Охотский; Росс.

академия гос. службы при президенте РФ; Московский гос. ин-т междунар. отношений

МИД РФ. — М.: ЗАО “Спортакадемпресс”, 1999. – 368 с.

Гончарук Н. Формування вищої політико-управлінської еліти України / Н. Гончарук, Н. Артеменко // Актуальні

проблеми державного управління: зб. наук. _р.. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 3 (21).– С. 96.

Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций / Г. А. Дмитренко. — К.: МАУП, 2006. – 224 с.

Кремень В. Г. Інтелектуальна еліта в контексті людиноцентризму / В. В. Кремень [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www3.znannya.org.ua/node/86/

Павловський М. А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія): монографія /

М. А. Павловський. — К.: Техніка, 2001. – 312 с.

Паутов А. А. Элита и элитогенез /

А. А. Паутов, Т. П. Вернигора. — М.: МГАПИ, 2000. – 126 с.

Тимошенко І. І. Формування системи навчання впродовж життя – стратегічний напрямок модернізації освіти /

І. І.Тимошенко, О. І. Тимошенко // Європейський університет. Болонський процес.

Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процессу: матеріали І

Всеукр. наук.-практ. конф. / – К., 2004. – С. 18.

Якубовський О. П. Кадри, еліти, лідерство / О. П. Якубовський. — Одеса: Митець, 2002. – 172 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ