Військова психологія: ретроспективний аналіз та подаль-ший розвиток

Автор(и)

  • Victor Aleshchenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

військова психологія, етапи розвитку, військовий психолог, психологічне забезпечення, військовослужбовець

Анотація

Стаття присвячена ретроспективному аналізу основних етапів становлення та розвитку військової психології як складника психологічної науки другої половини ХІХ– початку XXI ст. Основну увагу приділено дослідженню особливостей діяльності військових психологів України новітнього періоду.

Конкретизовано напрями роботи військових психологів та здійснено пошук перспективних шляхів психологічного забезпечення в сучасних умовах.

Пропонується зосередити зусилля на створенні у Збройних Силах України Психологічної служби; удосконаленні системи професійно-психологічного добору військовослужбовців та наданні їм психологічної допомоги.


The article is devoted the retrospective analysis of the basic stages of becoming and development of military psychology, as component psychological science, second half of ХІХ – of beginning of the XXI century. For the history it was called to render a psychological help a “man who fights”. Basic attention is spared research of features of activity of military psychologists of Ukraine of the newest period. It is rotined that among important achievements their efforts are create the scientific system of the psychological providing, the subject field of which engulfs personality of ordinary warrior and commander, psychology of military collective. Military psychology probes the all more question of psychology of activity of servicemen in the special terms, becomes an inalienable attribute during preparation of personnel to implementation of tasks by soldiery parts and subsections during the leadthrough of anti-terror operation on the East of Ukraine. Work of military psychologists assignments are specified and the search of perspective ways of the psychological providing is carried out in modern terms. It is suggested to concentrate effort on creation in the Armed Forces of Ukraine the system of psychological preparation, support and recovery capabilities of personnel of military units and units of the forces of anti-terror operation by creation of Psychological service of the Armed Forces of Ukraine ; improvement of the system of professional psychological selection of personnel and providing them with psychological help.
Біографія автора

Victor Aleshchenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Заслужений працівник соціальної сфери України, м. Київ

Посилання

Алещенко В.І. Наука, затребувана у військах: становлення, стан, проблеми й перспе-ктиви розвитку військової психології / В.І. Алещенко // Наука і оборона. – 2005.– №3. – С.34-37.

Алещенко В. І. Становлення військової психології та перспективи розвитку / В. І. Алещенко // Вісник НАОУ. – К., 2009. – Вип. 3(11). – С. 114–121.

Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України: Монографія. – Харків, ХУПС. – 2008. – 238 с.

Военная психология: методо-логия, теория, практика: [Учебн.-метод. пособие]. В 2-х ч. / Под ред. П.А. Корчемного. – М., 1998. – С. 75-90.

Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки (Основні положення). – К.: МО України, 2005. – 40 с.

Дудин С.И. Психо-диагностика предрасположенности к аффективным реакциям у военнослужащих / С.И. Дудин // Информ.-метод. сборник ЦВСППИ МО РФ. –1993. –№ 1. – С. 42-48.

Загальна психологія / За ред. Максименка С.Д. – К.: Наукова думка, – 2000. – 451 с.

Караяни А.Г. Прикладная военная психология / И.В. Сыромятников. – СПб.: Питер, 2006. – 480 с.

Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психологічного стану і фі-зичного здоров’я / М.С. Корольчук. – К.: Фірма “Інкос”, 2002. – 272 с.

Криворучко П.П. Порадник військовому психологу: [Навчальний посібник] / Степанченко В.І. – К., 2002. – С. 56-67.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев / Избр. психол. произведения : в 2-х т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 2. – 250 с.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 443 с.

Макаренко М. В. Основи професійного відбору військових спеціалістів та методики вивчення індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми / М. В. Макаренко / Ін-т фізіології ім. О. Богомольця НАН України; Наук.-дослід. Центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – К., 2006. – 395 с.

Макаревич О. П. Психологічна підготовка особистості до поведінки у складних си-туаціях / О. П. Макаревич. – К., 2000. – С. 24-54.

Основи психології: [Підручник] / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.

Платонов К. К. О системе психологии / К.К. Платонов. – М.: Мысль, 1972. – 216 с.

Психология и педагогика. Военная психология: [Учебник] / Под ред. А.Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1973. – 424 с.

Сеченов И. М. Избранные произведения / И.М. Сече-нов. – М.: Наука, 1952. – С. 25-76.

Стасюк В.В. Система соціально-психологічного забезпечення функціонування військових підрозділів в умовах збройних конфліктів: [монографія] / В.В. Стасюк. – К.: НАОУ, 2005. – 322 с.

Феденко Н.Ф. Морально-психологическое обеспечение боевых действий войск в современных условиях / Н.Ф. Феденко, Л.Ф. Железняк. – М., 1986. – С. 75-114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-01

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ