Модель формування цілісної контрольної діяльності у майбутніх інженерів-педагогів при методичній підготовці у ВНЗ

Автор(и)

  • Victoriia Bielikova Українська інженерно-педагогічна академія

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

модель, методична підготовка інженерів-педагогів, система контролю навчальної діяльності учнів з технічної дисципліни, цілісна контрольна діяльність викладача

Анотація

Стаття присвячена розгляду одного з важливих аспектів професійної підготовки інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах - формуванню контрольної діяльності викладача технічних дисциплін. Теоретично обґрунтовано багатовекторну чотирирівневу модель формування цілісної контрольної діяльності у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей при методичній підготовці у ВНЗ на основі розробленої комплексної структури цього виду професійної діяльності викладача технічних дисциплін у ПТНЗ .


The article is devoted considerations of one of important aspects of professional preparation of engineers-teachers in higher educational establishments - to forming of control activity of teacher of technical disciplines. In theory the multivectorial fourlevel model of forming of integral control activity is reasonable for the students of engineer-pedagogical specialities at methodical preparation in Institution of higher learning on the basis of the worked out complex structure of this type of professional activity of teacher of technical disciplines. For the construction of the scientifically reasonable departmental of students of engineer-pedagogical specialities of technical profile of control of educational activity teaching position of діяльнісної theory, according to that forming of educational activity takes place gradually, was used, beginning from the motivational-having a special purpose stage and ending control-estimate.

An offer innovative model differs in the system, stage-by-stage and sequence of capture students by the checking of educational activity of students system from technical disciplines after all constituents of control activity (planning, realization and analysis) on each of four levels of her realization). Control activity is considered formed after a gradual capture by the future teacher of technical disciplines all four levels.


Біографія автора

Victoriia Bielikova, Українська інженерно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Посилання

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрін-ком Інтер, 2008. – С. 338–340.

Маслов В.І. Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці [Текст] / В.І. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. № 1. – С. 3–9.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: [Моногра-фія] / Валерій Юхимович Биков. - К.: Атіка, 2008. – 684 с.

Шестопалюк О.В. Іннова-ційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів / О.В. Шестопалюк // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – №3. – С. 118-124.

Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: навчальний посібник за моду-льно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / В.В.Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.– 396 с.

Бєлікова В.В. Комплексна структура контрольної діяльності майбутнього інженера – педагога / В. В. Бєлікова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Харків: УІПА, 2007. – Вип. 16. – С. 93-104.

Бєлікова В. В. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів контро-лю навчальної діяльності при викладанні технічних дисциплін / В. В. Бєлікова // Су-часні проблеми професійної підготовки фахівців: методичний аспект: зб. наук. праць. – К.: Науковий світ, 2001. – С. 13-21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-01

Номер

Розділ

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ