DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Особистість у парадигмі синергетики: філософсько-освітній тезаурус

Lidiia Tkachenko

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність розроблення тезаурусу наукової проблеми розвитку особистості в дефініціях синергетичної парадигми. Застосування синергетичного підходу до зазначеної проблеми зумовлює розширення філософсько-освітнього тезаурусу. Визначено основні поняття наукового дослідження проблеми розвитку особистості в синергетичній парадигмі, які мають увійти у систему філософсько-освітнього і педагогічного знання як міждисциплінарні.


The article is considering a thesaurus of scientific problems of personality development in the definitions of synergetic paradigm. The synergetic approach is necessary in the solution to the problem of education and training and put the task of expanding the philosophical and pedagogical thesaurus. Author has identified main definition for the problem of personality development in
the synergetic approach, which should enter into the system of philosophical and pedagogical knowledge as interdisciplinary.Ключові слова


розвиток особистості; філософсько-освітній тезаурус; дефініції синергетичної парадигми; міждисциплінарні поняття; синергетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической

науки. – М.: 1999. – 203 с.

Бряник Н.В. Философский смысл картины мира неклассической науки // Вопросы философии. – 2013. – № 1. – С. 93–104.

Енциклопедія освіти/ Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Конверский А. Е. Логика традиционная и современная / А.Е. Конверский. – М.: Идея-

Пресс, 2010. – 380 с.

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія / В.Г.Кремень, В.В. Ільїн; [Національна академія педагогічних

наук України]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Кремень В.Г. Особистісно розвивальне навчання як науковий пріоритет // Рідна школа. – 1998. – № 11. – С. 53–57.

Лутай В.С. Синергетичний підхід в освіті // В.С. Лутай /Енциклопедія освіти / Акад.

пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 812–813.

Максименко С.Д. Психологічні механізми розвитку і саморозвитку особистості //

Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: Ма-

тер.методол. сем. АПН України, 19 бер. 2008 р. – К.: АПН України, 2008. – С. 30-37.

Медведєв В.А. Концептуальное пространство социологии в формате неклассической

моделирациональности // Журнал социологии и социальнойантропологии. – 2005. –

Том VIII. – № 3. – С. 5–21.

МеськовВ.С., Мамченко А.А. Мир информации как тринитарная модель Универсума. Постнеклассическая методология когнитивной деятельности / В. С. Меськов, А. А. Мамченко // Вопросы философии.-2010. –№5. – С. 57-68.

Педагогічний словник / За ред. М.Д.Ярмаченка.– К.: Педагогічна думка, 2001. –

с.

Сисоєва С.О., Соколова І.В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження : [наук. видання] / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова / МОН

України, НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Маріупольськийдерж. гу-

манітарний ун-т. – К.: Видавничий дім “ЕКМО”, 2010. – 362 с.

Философия: Энциклопедическийсловарь / Под ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.

Хакен Г. Синергетика / Герман Хакен. – М.: Мир, 1980. – 405 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ